رتبه بندى شرکتها ی بیمه

رتبه بندى شرکتها ی بیمه

" رتبه بندى شرکتها بر اساس حضور در بازار بیمه "

بیمه مرکزى ایران در گزارش رتبه بندى شرکت  هاى بیمه از نظر حضور در بازار بیمه شرکت هاى بیمه دولتى را این چنین رتبه بندى مى کند؛ این شرکت ها به ترتیب بیمه ایران ، بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه البرز هستند که رتبه بندى در این شاخص بر مبناى سهم حق بیمه صادره از بازار انجام شده است.شرکت هاى بیمه خصوصى نیز در این شاخص رتبه بندى شده اند. شرکت هاى بیمه پارسیان، کارآفرین، سینا، ملت، رازى، دى، صادرات و سرمایه گذارى، سامان و توسعه به ترتیب داراى رتبه هاى اول تا نهم هستند.


" رتبه بندى شرکت هابر اساس کارایى عملیاتى "

همچنین شرکت هاى بیمه از نظر کارایى عملیاتى رتبه بندى شده اند که این ترتیب دهى با توجه به ضریب هاى خسارت بیمه هاى غیرزندگى هزینه هاى ادارى و عمومى و کارمزد به کل حق بیمه، سود و زیان بیمه اى به حق بیمه عاید شده و سود و زیان خالص به حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار گرفته است.بر اساس شاخص فوق بیمه بیمه ایران ، بیمه البرز، بیمه دانا و بیمه آسیا در گروه دولتى و بیمه دى، سامان، ملت، رازى، پارسیان، کارآفرین به ترتیب در گروه خصوصى رتبه بندى شده اند.

" رتبه بندى شرکت ها بر اساس کارایى و حضور در بازار سرمایه "

جهت رتبه بندى شرکت هاى بیمه از دیدگاه فوق شاخص هاى سرمایه گذارى  به کل دارایى ها و نسبت درآمد سرمایه گذارى ها به سرمایه گذارى ها انتخاب شده است.بر این اساس در گروه دولتى بیمه آسیا، ایران و البرز مشترکا و دانا به ترتیب داراى رتبه هاى اول تا سوم هستند.شرکت هاى خصوصى در این شاخص به این ترتیب رتبه بندى شده اند که بیمه دى، توسعه و سامان،  رازى و ملت، سینا، صادرات و سرمایه گذارى، پارسیان و کارآفرین داراى رتبه هاى اول تا هفتم هستند.


" رتبه بندى شرکت  ها بر اساس توانایى مالى "

از دیدگاه توانایى مالى معیارهاى سرمایه پرداخت شده، به جمع کل دارایى ها، جمع کل ذخایر فنى و حقوق صاحبان سهام انتخاب و شرکت  بیمه بر اساس میانگین محاسبه شده به شرح زیر رتبه بندى شده اند.شرکت هاى دولتى بیمه ایران ، آسیا، البرز و دانا به ترتیب در رتبه اول تا چهارم قرار دارند و شرکت هاى خصوصى پارسیان،  ملت، کارآفرین،  رازى و سینا، دى، سامان، صادرات و سرمایه گذارى و بیمه توسعه به ترتیب در رتبه هاى اول تا هشتم قرار دارند.


" رتبه  بندى شرکت ها بر اساس توانایى ایفاى تعهدات "

در گروه دولتى ها ایران ، البرز ،آسیا و دانا به ترتیب در این شاخص در جایگاه اول تا چهارم رتبه بندى شده اند و در گروه خصوصى ها توسعه، دى، سامان، ملت و صادرات و سرمایه گذارى ، رازى، پارسیان، سینا، کارآفرین در رتبه اول تا هشتم قرار دارند.از این دیدگاه شاخص  هاى کل بدهى ها به کل دارایى ها، دارایى هاى جارى به بدهى هاى جارى و ذخایر فنى و نیز دارایى هاى نقدى به بدهى هاى جارى و ذخایر فنى معیار انتخاب شرکت ها بوده است.