بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی

بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی

در راستای پوشش بیمه ای مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی بیمه ایران اقدام به بیمه نمودن مسئولیت مدیران و مجریان تورها در قبال مسافران نموده است.

این بیمه نامه خطرات ناشی از مسئولیت بیمه گذار را تحت پوشش قرار میدهد و پوشش اضافی خطرات جنگ ، مین و انفجار و نیز پوشش اضافی وسایل نقلیه موتوری در این بیمه قابل پوشش میباشد.

حق بیمه برای هر نفر در هر روز با دیه 400.000.000 ریال ( دیه سال 1388) معادل 4.000 ریال میباشد.

 

تخفیفات :

تخفیفات مدت : 11-15 روز 5% تخفیف - 16 به بالا 10% تخفیف

تخفیفات تعداد :

  • 30-40 نفر 5%
  • 41-50 نفر 10%
  • 51-100 نفر 15%
  • 101به بالا 20%

 

استثنائات :

  • 1-خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
  • 2-خسارات ناشی ازنزاع و درگیری
  • 3-خسارات ناشی ازحوادث دریا
  • 4-خسارات ناشی ازعملیات خرابکارانه و تروریستی

بیمه مسئولیت تورهای سیاحتی زیارتی

5 999999