پرسشهای عمومی بیمه سازه های تکمیل شده

پرسشهای عمومی بیمه سازه های تکمیل شده

1ـ  بیمه نامه سازه های تکمیل شده در چه مواردی قابل استفاده است ؟

انواع پروژه های عمرانی و پروژه های ذکر شده در بخش تمام خطر پیمانکاران پس از تکمیل و یا گـذشت چند سال از اجرای آن تحت پوشش این بیمه نامه قرار خواهند گرفت .

2ـ  پوشش بیمه نامه سازه های تکمیل شده چه مدت معتبر است و آیا این بیمه نامه قابل تمدید است ؟

این بیمه نامه در زمره بیمه نامه های قابل تمدید بوده و مدت آن نیز یکسال است . ضمناً همه ساله و در زمان تمدید بیمه نامه می باید که مبلغ بیمه شده مورد تجدید نظر قرار گیرد و با توجه به روند افزایش قیمتها تعدیل گردد ، همچنین عمر و وضعیت مورد بیمه نیز می باید مورد توجه قرار گـیرد.

3ـ  چه حوادثی در بیمه نامه سازه های تکمیل شده بیمه می شوند ؟

1ـ  سیل ، طغیان آب ، رانش زمین .

2ـ  طوفان .

3ـ  زلـزله .

4-  آتش سوزی و انفجار .

5-  سایر خطرات مثل برخورد هر نوع وسیله نقلیه ، خرابکاری ، نشست و حرکت زمین ، صاعقه .

6-  حوادث طبیعی که ممکن است در بعضی مناطق جزء خطرات عمده باشد ، مثل یخ زدگی ، فشار یخ ، بهمن ، آتشفشان ، زلزله دریایی .

4ـ  شرایط صدور بیمه نامه سازه های تکمیل شده ساختمانی چیست ؟

1-  در طراحی آنها آئین نامه زلزله رعایت شده باشد .

2-  دوره بازگشت سیل بازگشت سیل برای پلها 500 تا 1000 سال و برای سدها 500 تا 10000 سال رعایت شده باشد .

3-  مورد بیمه سالم بوده و نگهداری منظم از آن بعمل آید .

4-  شیب های مصنوعی آنطوری باشد تا ضمن داشتن قدرت تخلیه آبهای سطحی از خطر شکستگی نیز در امان باشد .