پرسش و پاسخ در بیمه های آتشسوزی

پرسش و پاسخ در بیمه های آتشسوزی :

چنانچه در بیمه آتش سوزی ، بیمه گذاری مورد بیمه را به کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشد ، در هنگام پرداخت خسارت چگونه عمل می شود ؟

طبق ماده 10 قانون بیمه و بند یک از ماده 24 شرایط عمومی آتش سوزی( قاعده نسبی سرمایه ) بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود چنانچه بیمه گذاری مال خود را به قیمت واقعی آن بیمه نکند مثل آن است تمام مال خود را بیمه نکرده است ، بدیهی است که در این صورت ، حق بیمه کمتر می پردازد و بنابراین به ناچار خسارت کمتری می باید دریافت کند.

شرایط قبول خطر زلزله چیست و نرخ بیمه خطر زلزله به چه مواردی بستگی دارد؟

برای بیمه کردن زلزله در بیمه نامه آتش سوزی حداقل می باید هشتاد درصد از سرمایه بیمه نامه آتش سوزی تحت پوشش خطر فوق قرارگیرد، در غیر این صورت نمی توان خطر زلزله را بیمه نمود و نرخ بیمه زلزله با توجه به دو عامل تعیین می شود:

الف) شهرستان محل استقرارمورد بیمه

    ب) نوع سازه (اسکلت) ساختمان و مصالح به کار رفته در آن که نوع سازه برحسب اینکه گلی ، آجری ، اسکلت فلزی ، بتون و سوله یا طبق آئین نامه 2800 و یا فضاهای باز و غیر سقف ، هرکدام نرخ مربوط به خود را دارد.

در چه صورتی در بیمه آتش سوزی بیمه گذار دریافت خسارت محروم می شود؟

1- درصورتی که بیمه گذار یا ذوی الحقوق او مسئول ایجاد عمدی خسارت باشد یا در وقوع حادثه شرکت داشته باشد.

2- در صورتی که بیمه گذار به قصد تقلب و استفاده نامشروع موردبیمه را به بیش از قیمت واقعی آن بیمه کرده باشد.

3- درصورتی که معلوم شود خسارت قبل از شروع اعتبار بیمه نامه واقع شده است.

4- درصورتی که مورد بیمه به علت حادثه ای غیر از خطرهای مورد تعهد بیمه نامه از بین رفته باشد.

5- در صورتی که بیمه گذاربه قصد استفاده نامشروع ، مورد بیمه را مجددا"برای خطرهای مشابه و مدت یکسال نزد شرکت بیمه دیگری بیمه کرده باشد.(بیمه مضاعف)

6- هرگاه وقوع حادثه در مهلت مقرر به اطلاع بیمه گر نرسیده باشد.

7- هرگاه بیمه گذار عمدا"از اظهار مطالبی خودداری کرده یا عمدا"اظهارات کذب نموده باشد و مطالب اظهار شده یا اظهارات کذب طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد ، حتی اگر این مطالب در وقوع حادثه بی تاثیرباشد.

8- هرگـاه حادثه در نتیجه عیب ذاتی مورد بیمه اتفاق افتاده باشد مانند اکسیداسیون و خودسوزی

9- در صورتی که محل مورد بیمه تغییر کرده باشد و تغییر محل ، مورد موافقت بیمه گر قرار نگرفته باشد.

10-در صورتی که مالک مورد بیمه تغییر کرده باشد و مالک جدید به عنوان بیمه گذار طرف بیمه گر قبول نشده باشد.

4ـ خطر های تبعی در بیمه نامه آتش سوزی کدام هستند و چگونه به بیمه نامه اضافه می شود

الف) هر یک از خطرها دارای نرخ جداگانه ای بوده که در صورت تحت پوشش قرارگرفتن نرخ آن به نرخ اصلی اضافه می گردد.

ب) خطرهای تبعی مستقل از خطرات اصی نمی توانند تحت پوشش قرارگیرند. به عبارت دیگر اموال و دارایی های بیمه گذار ابتدا می بایست تحت پوشش خطرهای اصلی قرار گیرد تا بتوانیم خطرا تبعی ا نیز بیمه کنیم.

ج) معمولا"شامل فرانشیز می باشد .

چند نمونه از این خطرها عبارتند از زلزله ، سیل ، طوفان ، سقوط هواپیما ، سرقت ، ترکیدن لوله آب ، ضایعات ناشی از باران و ذوب برف ، شکست شیشه ، هزینه پاکسازی، عدم النفع و ……

چه مواردی دزدی با شکست حرز محسوب می گردد؟

1- بالارفتن از دیوار محل استقراراموال بیمه شده یا شکستن در یا پنجره و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن

2- بازکردن در به وسیله کلید تقلبی و سایر آلات وارداتی که عادتا"برای باز کردن قفل به کار نمی رود.

3- ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بیمه شده در شعب

4- ورود به محل با تهدید بیه گذار و یا سایر اعضای خانواده و یا خدمتگزار به جان و یا آبروی آنها

 

آیا امکان بیمه شدن برای مدت کمتر از یکسال برای مورد بیمه نامه های آتش سوزی وجود دارد یا خیر؟

بله ، براساس توافق بیمه گذار و بیمه گر در مورد مدت زمان قرار داده مطابق تعرفه کوتاه مدت حق بیمه محاسبه شده و قرارداد منعقد می گردد.

 

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه در بیمه های آتش سوزی:

1- حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.

2- حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ، فهرست اشیاء نجات داده شده ، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.

3- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد

4- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

5- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و درصورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل ازتاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قراردهد.

حدود خسارت قابل تامین در بیمه های آتش سوزی:

این بیمه نامه خسارت مستقیم وارد به مورد بیمه را که ناشی از آتش ، صاعقه و انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارد به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود.

خسارت قابل پرداخت نمی تواند از مابه التفاوت ارزش هریک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نماید.

زیان حاصل از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر ، بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمی شود.

 

آیابیمه گر، هزینه پیشگیری از توسعه خسارت ونجات اموال بیمه شده را می پردازد؟

بله . حتی اگر تلاش بیمه گذار هم نتیجه بخش نبوده باشد. اگراشیای بیمه شده هم در حین نجات صدمه ببینند، باز جبران آن خسارت برعهده بیمه گراست ; البته این گونه هزینه هاباید درحد متعارف باشد.

آیا بیمه گذار می تواند اموال خود را همزمان برای یک خطربه نفع خود نزد چند شرکت بیمه به قیمت روز بیمه کند ؟ نه .بیمه نباید موجب سود و منفعت بیمه گذار شود. البته بیمه مشترک نزد چند شرکت بیمه ، به طوری که مجموع ارزش بیمه شده نزد همه شرکتها از ارزش واقعی تجاوز نکندمجازاست . این اصل مخصوص بیمه های اموال ومسوولیت است و در بیمه های اشخاص می توان چندبیمه نامه باسرمایه های دلخواه ، خریداری کرد و ازمزایای آنها بهره مندشد.

 

منافع بیمه آتش سوزی برای طرفین چیست؟

منافع حاصل از بیمه آتش سوزی و یا به طور کلی در همه رشته های بیمه ای در یک شرکت بیمه مشخصاً به بیمه گذاران بر می گردد. از مجموع حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران حدود 60 الی 70 درصد به عنوان اتکائی اجباری به بیمه مرکزی ایران و سایر شرکتهای اتکایی و نگهداری در حساب ذخایر فنی در جهت پیش بینی جبران حوادث زیانبار و فاجعه آمیز احتمالی تخصیص می دهند همچنین با سرمایه گذاری پرتفوی باقیمانده خود در سایر فعالیتهای اقتصادی همواره آمادگی خود را در جبران زیانهای سنگین ناشی از حوادث حفظ می نمایند.

 

ـ نحوه پرداخت خسارت در هنگام آتش سوزی چگونه است؟

نحوه پرداخت خسارت برای هر مورد بیمه ای متفاوت است زیرا شرایط ایجاد شده در اثر آتش سوزی به ابنیه، اثاثیه و سایر متعلقات به گونه ای است که بیمه گر کلیه اظهارات و ادعاهای بیمه گذار در بیمه نامه را با شرایط فعلی قیاس نموده و پس از مشاهده عینی مواضع آسیب دیده و بر آورد ارزش روز آن سپس نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید. در بیمه های آتش سوزی با عنایت به اینکه خطراتی نظیر زلزله، سیل و طوفان، ترکیدگی لوله و ضایعات ناشی از برف و باران و سایر خطرات تبعی تحت پوشش قرار می گیرند در هنگام بروز خسارت وسعت و پیچیدگی خاص خود، را ایجاد نموده و کار محاسبات و ارزشیابی آنرا تحت تأثیر قرار می دهد.

 

ـ شرایط برای بیمه آتش سوزی را شرح دهید؟

در بیمه های آتش سوزی دو نوع شرایط عمومی و اختصاصی برای ریسکهای انتخاب شده توسط بیمه گذار در نظر گرفته می شود. شرایط عمومی که در ظهر بیمه نامه لحاظ شده است شامل کلیه تعهدات بیمه گر و بیمه گذار به لحاظ رعایت قوانین بیمه ای و نیز استثنائات موجود در بیمه نامه خلاصه می گردد.

شرایط اختصاصی محدوده تعهدات بیمه گر در پرداخت خسارت ناشی از خطرات تبعی یا اضافی و استثنائات مربوطه خلاصه می شود.

ـ آیا خرید بیمه نامه آتشسوزی به صورت اقساطی هم ممکن است ؟

بله پرداخت حق بیمه بصورت 30% نقد و الباقی حداکثر طی 8 قسط بلامانع است