پرسش و پاسخ بیمه های عمر

پرسش و پاسخ بیمه های عمر


برای تامین آینده من و خانواده ام چه بیمه نامه ای را پیشنهاد میکنید؟

جواب : بیمه نامه عمر و پس انداز

 

استفاده کننده یا ذینفع در بیمه نامه عمر و پس انداز چه افرادی هستند ؟
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه ذکر گردیده است و در حقیقت منافع مادی حاصل از بیمه نامه برای آنان پیش بینی گردیده است .

بیمه عمر و پس انداز چه مزایایی دارد ؟
1- در این بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید ، در صورتیکه حق بیمه تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد ، همچنین اگر این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد ، سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه اضافی که از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد.
2- مشارکت .
3- وام .
4- سرمایه این بیمه نامه ها جـزء ماترک نبوده و از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث معاف است .

آیا میتوان بیمه نامه عمر و پس انداز را بازخرید کرد ؟
این بیمه نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل شش ماه مبلغ حق بیمه ، دارای ارزش بازخرید است، همچنین در صورت قطع پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار ، قبل از شش ماه از تاریخ شروع بیمه نامه مشمول شرایط ابطال شده و بیمه گر هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت .

نحوه دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و پس انداز چگونه است ؟
بیمه گذار میتواند بعد از پرداخت حداقل دو سال حق بیمه و گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه نامه از محل پس انداز خود وام دریافت نماید .

مبلغ وام دریافتی از دفترچه عمر و پس انداز چه مقدار است ؟
بـمیزان 90% ارزش بازخرید بیمه نامه در آن زمان میباشد .

آیا سرمایه و مدت بیمه در بیمه نامه عمر و پس انداز قابل تغییر است ؟ چگونه ؟
بله ، بیمه گذار میتواند پس از دو سال از تاریخ شروع بیمه نامه تقاضای افزایش یا کاهش سرمایه و مدت بیمه نامه را بنماید .

چگونه می توان با بیمه سطح زندگی مردم رابالابرد و معیشت قشرهای آسیب پذیر را که بازوی تولیدی جامعه محسوب می شوند تأمین کرد؟ پیشرفت بیمه ،موجب رفاه و افزایش سطح زندگی مردم می شود. همچنین آینده قشرهای آسیب پذیر را از طریق ارائه تأمین در مقابل انواع حوادث ، ازکارافتادگی ، پیری ، هزینه ازدواج ، پرداخت هزینه تحصیلی فرزندان و پرداخت سرمایه بیمه عمر به صورت یکجا یا به شکل مستمری به بیمه شده یااستفاده کنندگان تضمین می کند.


تأمین آینده فرزندان چگونه میسر است ؟
انسان همیشه در اندیشه تأمین معیشت خانواده خویش پس از مرگ است . کسانی که برای بازماندگان خود، اندوخته ای دارند، با خاطری آسوده زندگی می کنند اماآنها که ثروتی ندارند نگران آینده فرزندان خود هستند. بیمه عمر وحوادث ، راه حل رفع این نگرانی است . با پرداخت حق بیمه معینی که تنها درصدی از درآمد انسان را تشکیل می دهد ،می توان آینده خانواده را تأمین کرد.استفاده کنندگانی که نام آنها را بیمه گذار اعلام کرده ، بی درنگ می توانند بعداز فوت بیمه شده ، بی آنکه نیاز به انحصار وراثت باشد، سهم خود رااز شرکت بیمه دریافت دارند. زیراسرمایه بیمه عمر، ماترک محسوب نمی شود و مالیات برارث نیز بدان تعلق نمی گیرد.

تفاوت پس انداز نمودن وجوه اندک در بانک باخرید بیمه عمر و حوادث چیست ؟

براساس نظام بانکداری اسلامی به پس اندازهای مردم نزدبانکها، تنها کارمزد تعلق می گیرد، در حالی که دربیمه های حوادث و عمر، افزون براینکه بخش عمده ای ازحق بیمه برای بیمه گذار پس انداز می شود، در صورت وقوع حادثه ،حیات یا فوت بیمه شده (هرکدام که بیمه شده باشد)کل سرمایه بیمه نامه به خود بیمه گذار یااستفاده کنندگان پرداخت می شود. این سرمایه در برخی موارد، چندین برابرحق بیمه های پرداختی است و علاوه برآن ، بیمه گذارمی تواند از مزایای دیگری نظیر دریافت وام هم بهره مندشود.


بیمه عمر چیست و انواع آن کدام است ؟
بیمه عمر از رشته های مهم بیمه های اشخاص است .درقرارداد بیمه عمر، شرکت بیمه در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود که درصورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او، در زمان معینی سرمایه بیمه شده را به طور یکجایابه صورت مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد. انواع بیمه های عمر هم عبارتند از :(1)بیمه های عمر در صورت حیات بیمه شده به اشکال مختلف ; (2) بیمه های عمر در صورت فوت بیمه شده به صور مختلف ; (3) بیمه های مختلط عمرکه سرمایه بیمه شده ، در صورت حیات یا فوت به هرحال پرداخت می شود.
یکی از مشکلات دریافت وام و اعتبارازموسسه های مالی ، علاوه بر در رهن گذاشتن اموال ،معرفی ضامن معتبر است . پیدا کردن ضامن ، گاهی امکان پذیرنیست . بیمه در این گونه موارد چه نقشی می تواند ایفا کند ؟در بیمه های اعتباری و بیمه های تضمینی ، بیمه گرنقش ضامن را ایفا می کند.


بیمه عمر مانده بدهکارچیست ؟
سازمانها و بانکها در مقابل پرداخت وام خرید واحداث مسکن اموالی را به رهن یا وثیقه می گیرند لیکن درصورت فوت وام گیرنده ممکن است ، بازماندگان وی ازپرداخت وام ، عاجز باشند. تنها راه حل این مشکل بیمه است . باتوجه به بیمه عمر مانده بدهکار، هرگاه وام گیرنده فوت کند،بازپرداخت اقساط باقیمانده را شرکت بیمه انجام می دهد وخانواده وی از پرداخت اقساط معاف می شود.