سئوالات عمومی بیمه های اشخاص

سئوالات عمومی بیمه های اشخاص

1ـ  سقف تعهدات در بیمه‌نامه حوادث خانواده چه میزان است ؟

الف) پوشش غرامت فوت و نقص عضو جهت هریک از اعضای خانواده تا مبلغ 000ر000ر100 ریال .

ب) جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضای خانواده مجموعاً تا مبلغ 000ر000ر10 ریال.

1ـ  در صورت فوت زوجه در بیمه‌نامه مهریه آیا بیمه‌نامه معلق میشود ؟

در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه ( پس از گذشت حداقل شش ماه از تاریخ شروع بیمه‌نامه و پرداخت حق‌بیمه مربوطه ) ارزش بازخرید بیمه‌نامه در وجه بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد .

2ـ  چنانچه زوجه در بیمه‌نامه مهریه زودتر از موعد قرارداد طلاق بگیرد شرایط بیمه‌نامه چگونه خواهد بود ؟

چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل شش ماه از تاریخ شروع بیمه‌نامه و پرداخت حق‌بیمه مربوطه توسط بیمه‌گذار و قبل از پایان مدت بیمه مطلقه گردد ، ذخیره پس‌اندازی بیمه‌نامه تا تاریخ پرداخت حق‌بیمه به وی پرداخت خواهد شد .

3ـ   در بیمه‌نامه جهیزیه چنانچه دختر فوت شود آیا بیمه‌نامه معلق میشود ؟

چنانچه استفاده کننده در طول مدت بیمه فوت نماید ، با نظر بیمه‌گذار یکی از دو روش زیر عمل می‌گردد:

الف) بیمه‌نامه فسخ شده وذخیره پس‌اندازی بیمه‌نامه حداقل به میزان حق‌بیمه‌های دریافتی مسترد‌میگردد.

ب) جایگزین شدن استفاده کننده دیگری به انتخاب بیمه‌گذار ، بیمه‌نامه ادامه می‌یابد .

4ـ  در بیمه‌نامه جهیزیه چنانچه بیمه‌گذار از ادامه بیمه‌نامه منصرف شود شرایط بیمه‌نامه چگونه خواهد شد ؟

در صورت انصراف بیمه‌گـذار به یکی از دو روش زیر عمل می‌گردد :

الف) چنانچه حق‌بیمه حداقل شش ماه شده باشد ذخیره پس‌اندازی بیمه‌نامه تا تاریخ پرداخت حق‌بیمه با اعمال نرخ بهره بیمه‌نامه تا پایان مدت افزایش‌ می‌یابد .

ب)   اگر حق‌بیمه کمتر از شش ماه پرداخت شده باشد بیمه‌نامه بدون هیچ‌گونه تشریفاتی باطل میشود و حق‌بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذار قابل استرداد نخواهد بود .

5ـ مزیت بیمه عمر تامین آتیه فرزندان چیست ؟

در این نوع بیمه‌نامه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زیر 18 سال بیمه میکند . چنانچه بیمه شده در طی مدت بیمه فوت کند ، بیمه‌گر متعهد است که تا سن 18 سالگی کوچکترین فرزند بیمه شده ، مستمری مربوطه را پرداخت نماید . امتیاز این بیمه این است که ، مدت پرداخت حق‌بیمه دو سوم (مدت بیمه‌نامه) و مبلغ حق‌بیمه ناچیز است.

6-بیمه حوادث بر چندنوع است؟

بیمه حوادث انواع مختلفی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:
1- تمام اوقات
2- ناشی از کار
3- زندگی خصوصی
4- ورزشی
5- رانندگی
6- مسافرت با هواپیما
7- مسافرت با هر نوع وسیله نقلیه
8- سرنشینان وسایل نقلیه موتور زینی
بازدید: