سئوالات عمومی بیمه های اموال

سئوالات عمومی بیمه های اموال

سرقت اموال خود را چگونه میتوانیم تحت پوشش بیمه قراردهیم؟
بیمه سرقت یکی از پوششهای بیمه آتشسوزی میباشد که در صورت توافق بیمه گر صادر میگردد.

برای اموال چه بیمه نامه های دیگری را میتوان غیر از آتشسوزی تحت پوشش قرارداد؟
این خطرات عبارتند از: زلزله، سیل، طوفان، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، ترکیدن لوله آب و ضایعات آب و برف و باران، دزدی با شکست حرز، شکست شیشه و ...

آیا بیمه گر پرداخت جرایم قانونی بیمه گذار را تقبل مینماید؟
استفاده از پوشش بیمه ای مربوط به رعایت موازین قانونی است مشروعیت موضوع قرارداد بیمه از مبانی قرارداد های بیمه بوده و عدم رعایت ان موجب ابطال قرارداد بیمه است. مثلا هیچکس نمی تواند فعالیت های غیر قانونی ،قاچاق و کلاه برداری خود را بیمه نماید یا صاحبان حرفی مانند حرفه پزشکی ،وکالت ،مهندسی،و سایر مشاغل دیگر که داشتن پروانه قانونی فعالیت و توانائی های لازم برای اشتغال در انها ضروری است، و در صورت نداشتن چنین اجازه ای نمی توانند از پوشش بیمه ای استفاده کنند.

چه کسی میتواند بیمه گذار باشد؟
به طور کلی هر شخصی که مالک مالی باشد (اعم از عین یا منفعت) یا حق استفاده از مالی را داشته باشد و در اثر ورود خسارت و زیان دچار ضرر مالی شود می تواند بیمه گذار باشد. در حقیقت هر شخصی که اهلیت (توانائی قانونی برای عقد قرارداد)داشته باشد می تواند به عنوان بیمه گذار طرف قرارداد بیمه قرارگیرد .قرارداد قول و موافقتی است که طبق قانون معتبر و قابل اجراست طبق قانون هر شخصی می تواند طرف قرارداد قرار گیرد به شرطی که برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.


شرایط اهلیت چیست؟
طبق قانون مدنی شرایط اهلیت عبارتند از :
بلوغ
رشد
عقل


مبانی اساسی قرارداد بیمه چیست؟
بیمه مبانی قرارداد بیمه را می توان به شرح زیر تقسیم کرد:
_قصد و رضا
_اهلیت طرفین
_موضوع مورد معامله (وجود نفع بیمه پذیر)
_مشروع بودن جهت قرارداد بیمه
ضمنا طبق ماده 2 قانون بیمه قرارداد بیمه (بیمه نامه )باید کتبی بوده و طبق ماده 3 باید حاوی اطلاعات مشخصی باشد.