پرسش کلی بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل

پرسش کلی بیمه های شخص ثالث و سرنشین اتومبیل ( بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری )

چه بیمه نامه هایی جهت اتومبیل مورد نیاز است؟
بیمه نامه شخص ثالث وسرنشین ( جهت پرداخت خسارت به اشخاص ثالث وسرنشینان داخل اتومبیل در صورتیکه مقصر حادثه شما باشید.
بیمه نامه بدنه اتومبیل ( خسارت اتومبیل شما را اگر خودتان هم مقصر باشید پرداخت میکند درهنگام حادثه برای دریافت خسارت بیمه نامه بدنه چه باید کرد؟


دریافت گزارش پلیس در تمامی موارد الزامی است .
آیا اگر درحادثه اتومبیل شخص دیگری مقصر باشد و به اتومبیل شما خسارت سنگینی واردشود ولی مقصر حادثه توان پرداخت خسارت را به شما بصورت کامل نداشته باشد ، شما نباید به هیچ وجه از مقصر حادثه رضایت بدهید، الباقی خسارت شما از طریق بیمه بدنه پرداخت خواهد شد .

ا
گر شخصی براثرتصادف با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه،مصدوم یا فوت شود یا اینکه راننده بعد ازتصادف، صحنه حادثه را ترک کند، آیااو یابازماندگانش میتوانند هزینه یا غرامتی دریافت کنند؟
بله. صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی در بیمه مرکزی ایران وجود دارد که وظیفه اش پرداخت غرامت و هزینه به اشخاص ثالثی است که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه یا فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسوول حادثه، نمیتوانند خسارت خود را ازشرکتهای بیمه دریافت کنند.
بیمه مسوولیت مدنی شخص ثالث چیست؟
هرکسی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان اشخاص دیگر شود و ملزم به جبران آن باشد.استفاده از اتوموبیل نیز ممکن است سبب بروز خسارت و زیان به اشخاص ثالث شود. با بیمه مسوولیت مدنی شخص ثالث بیمه گرجبران چنین خسارتهایی را برعهده میگیرد.

بیمه دیه چیست؟
بیمه ای است که به همراه بیمه نامه شخص ثالث، صادرمیشود و بیمه مستقلی نیست. در این بیمه، مسوولیت راننده وسیله نقلیه مورد بیمه در مقابل اشخاصی که براثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مذکور دچار آسیبهای جسمانی، اعم از فوت، نقص عضو یاجرح میشوند، به شرط آنکه طبق قانون دیات، دیه به آن تعلق گیرد، تاحدمقرر مشمول این بیمه میشود. ملاک تشخیص مسوول حادثه، میزان دیه و اشخاصی که دیه به آنها تعلق میگیرد و همچنین هزینه معالجه، رأی محاکم ذیصلاح است.

بیمه حوادث سرنشین چیست؟
هرشخصی که هنگام حادثه، سرنشین وسیله نقلیه بیمه شده،باشد اعم از راننده و سایر سرنشینان و براثر حادثه وسیله نقلیه بیمه شده جان خود را از کف بدهد یا مصدوم ومجروح شود، بیمه گر باتوجه به شرایط بیمه مبلغی به عنوان غرامت به بازماندگان بیمه شده یا خود وی پرداخت خواهدکرد.

بیمه شخص ثالث، اجباری است یا اختیاری؟ ومیزان خسارت پرداختی چقدر است؟
قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درایران، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را مسوول جبران خسارتهای بدنی و مالی میداند که بر اثر حوادث وسایل نقلیه یا محصولات آنها به اشخاص ثالث واردمیشود. بنابراین، دارندگان وسایل نقلیه مزبور موظفند مسوولیت خود را بیمه کنند. از آنجا که میزان خسارت پرداختی از بابت بیمه نامه اجباری ممکن است کافی نباشد،مازاد بر آنرا شرکتهای بیمه به صورت اختیاری بیمه میکنند. در حال حاضر  ( سال 1388) براساس بیمه نامه اجباری شخص ثالث حداقل خسارت مالی قابل جبران 13.000.000ریال و حداقل خسارت جانی قابل پرداخت530.000.000ریال است; مازاد بر آن، به صورت اختیاری بیمه میشود.

درصورت مفقود شدن بیمه نامه جهت تمدید بیمه چه اقدامی باید انجام گردد؟

در مواردی که اصل بیمه نامه مفقود میگردد، باید صاحب سند خودرو به همراه مدارک خود و خودرو به بیمه گر اتومبیل خود رجوع نموده و ضمن اعلام مفقودی، درخواست صدور رونوشت مطابق اصل ( به اصطلاح المثنی ) نماید تا بیمه نامه قبلی از اعتبار ساقط و رونوشت بیمه به همراه مهر تایید بیمه گر به وی داده خواهد شد.

بیمه کارت سبز چیست؟
کارت سبز، بیمه مسوولیت مدنی آندسته از دارندگان وسایل نقلیه موتوری است که به خارج از کشور مسافرت میکنند و ممکن است در کشور مقصد یا در کشورهای دربین راه، به اشخاص ثالث،خسارت مالی و جانی واردآورند. در اینصورت دفتر کارت سبز کشور محل وقوع حادثه، خسارت اشخاص ثالث راجبران میکند; خسارت پرداختی، از کشور صادر کننده کارت سبز، پس گرفته خواهدشد. به طور خلاصه کارت سبز، بیمه شخص ثالث بین المللی است و مرکز دفتر بین المللی کارت سبز در لندن،قرار دارد.