مدارک لازم برای صدور بیمه نامه در بیمه های مهندسی تمام خطر نصب و پیمانکاران

مدارک لازم برای صدور بیمه نامه در بیمه های مهندسی تمام خطر نصب و پیمانکاران شامل موارد زیر می باشد :

  • فتوکپی پیمان
  • ریز اقلام مورد بیمه یا فهرست بهاء
  • نقشه کلی کار یا سایت پلن
  • برنامه زمانبندی اجرای کار
  • تکمیل پرسشنامه مربوطه
  • درخواست کتبی بیمه گذار