طرح بیمه پالایشگاه ها

طرح بیمه پالایشگاهها:

بیمه ایران برای اولین باردرکشور کلیه پالایشگاههای نفت، گاز و تأسیسات مربوط به آن را طی یک قرارداد بزرگ تحت پوشش بیمه درآورده است. این طرح بصورت کنسرسیوم به راهبری بیمه ایران در حال اجرا و گسترش است.

شرکت سهامی بیمه ایران ریسک شرکتهای فعال در بخش انرژی از جمله سکوهای نفتی ‚ پالایشگاههای نفت و گاز واحدهای پتروشیمی ‚ حمل ونقل اموال و تجهیزات مقاطعه کاری ‚ طراحی و نصب ‚ حریق ‚ زیان ناشی از توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان داخلی و خارجی آنان را تحت پوشش قرار می دهد .

این شرکت با استفاده از طرح حهای شرکتهای بیمه ای معتبر در سطح جهان و به عنوان یک معتبر بین المللی و در قالب بیمه نامه های استاندارد شرکتهای بیمه اتکایی برای فعالیت های بخش انرژی با بهترین شرایط مناسب ترین پوششهای بیمه ای را در بخش انرژی برای بیمه گذاران خود فراهم می کند.

بیمه ایران در انواع قراردادهای بیمه ای و بیمه نامه های متناسب با هر پروژه ، خطرات و مسئولیت های مربوطه را تحت پوشش خود قرار میدهد.

 

انواع بیمه نامه های فوق عبارتند از :

بیمه شکست ماشین آلات صنعتی

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بیمه حفاری چاههای نفت و گاز

بیمه تمام خطر سکوهای نفتی

بیمه تمام خطر اموال

بیمه تمام خطر لوله گذاری ها در بخش خشکی و فراساحل

بیمه تمام خطر پلایشگاه ها

بیمه تمام خطر کارخانجات و تاسیسات پتروشیمی

بیمه تمام خطر تجهیزات حفاری

انواع بیمه های مسئولیت اعم از قانونی، قراردادی یا فنی