طرح بهداشت روانی خانواده

طرح بهداشت روانی خانواده

بیمه ایران به منظور آرامش آینده خانواده های ارجمند و سرپرست خانوار طرح بهداشت روانی خانواده را در شهریور و آبان ماه سال 81 به اجرا درآورد.این طرح شامل بیمه عمر زمانی سرپرست خانوار و بیمه تامین آتیه فرزندان می باشد که پس اندازی برای آینده خانواده محسوب می گردد