طرح كارشناسی سیار پرداخت خسارت فوری در محل حادثه

طرح کارشناسی سیار پرداخت خسارت فوری در محل حادثه

بر اساس پیش بینی های بعمل آمده و هماهنگی با راهنمائی و رانندگی کشور و تأکید بیمه ایران بر نقش راهبری خود در اجرای فرامین ریاست جمهوری در زمینه طرح تحول صنعت بیمه و ارائه خدمات سریع و آسان به مردم برای اولین بار در کشور طرح پرداخت خسارت فوری در محل حادثه توسط این شرکت طراحی و به اجرا درآمده است.

بیمه ایران در سال 86 با استفاده از اتومبیلهای سیار و کارشناسان خسارت و محاسب و ارزیاب خود در نقاط مختلف شهر مستقرگردیده است و بلافاصله پس از بروز حادثه و اطلاع به پلیش 110، کارشناسان سیار بیمه ایران با تماس پلیس 110 خود را به محل حادثه رسانده و در صورت تکمیل بودن مدارک بیمه و گواهینامه طرفین حادثه خسارت را در محل بررسی و پرداخت مینماید. مرکز طرح کارشناسی سیار بیمه ایران در خیابان سعدی شمالی، خیابان کوشک می باشد و گروه کارشناسان بصورت آزمایشی در 3 منطقه تهران و تعداد زیادی از استانها مستقر می باشند.