خطرات اضافی تبعی در بیمه آتشسوزی

خطرات اضافی (تبعی) در بیمه آتش سوزی Extra Perils


پوششهای تبعی بیمه آتشسوزی به پوششهایی گفته میشود که با درخواست بیمه گذار و درصورت تایید کارشناس بیمه و با دریافت حق بیمه اضافی متناسب بانوع پوشش مورد نیاز ، علاوه بر خطرات اصلی بیمه نامه آتشسوزی ( آتشسوزی، صاعقه و انفجار) تحت پوشش قراد داده میشود.


خطرات مشروحه ذیل در صورت تایید بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می گیرند:

 

 •     زلزله

 •     سیل، طغیان آب رودخانه و دریا

 •     ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب

 •      نشست- ضایعات ناشی از باران و ذوب برف

 •     ریزش و رانش زمین

 •     طوفان ، تندباد و گردباد

 •     سقوط بهمن

 •     سرقت با شکست حرز

 •     شکست شیشه

 •     انفجار ظروف تحت فشار

 •     شورش ، بلوا ، اغتشاش و آشوب

 •     سقوط هواپیما ، هلی کوپتر و پرتاب قطعات آن

 •     سایر پوششهای مورد نیاز بیمه گذار در صورت توافق

خطرات اضافی تبعی در بیمه آتشسوزی

 5 2377452