Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

خطرات اضافی تبعی در بیمه آتشسوزی

خطرات اضافی (تبعی) در بیمه آتش سوزی Extra Perils


پوششهای تبعی بیمه آتشسوزی به پوششهایی گفته میشود که با درخواست بیمه گذار و درصورت تایید کارشناس بیمه و با دریافت حق بیمه اضافی متناسب بانوع پوشش مورد نیاز ، علاوه بر خطرات اصلی بیمه نامه آتشسوزی ( آتشسوزی، صاعقه و انفجار) تحت پوشش قراد داده میشود.


خطرات مشروحه ذیل تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند:

 

 •     زلزله

 •     سیل، طغیان آب رودخانه و دریا

 •     ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب

 •      نشست- ضایعات ناشی از باران و ذوب برف

 •     ریزش و رانش زمین

 •     طوفان ، تندباد و گردباد

 •     سقوط بهمن

 •     سرقت با شکست حرز

 •     شکست شیشه

 •     انفجار ظروف تحت فشار

 •     شورش ، بلوا ، اغتشاش و آشوب

 •     سقوط هواپیما ، هلی کوپتر و پرتاب قطعات آن

 •     سایر پوششهای مورد نیاز بیمه گذار در صورت توافق

خطرات اضافی تبعی در بیمه آتشسوزی

5 2377452