خطرات اضافی تبعی در بیمه آتشسوزی

خطرات اضافی (تبعی) در بیمه آتش سوزی Extra Perils


پوششهای تبعی بیمه آتشسوزی به پوششهایی گفته میشود که با درخواست بیمه گذار و درصورت تایید کارشناس بیمه و با دریافت حق بیمه اضافی متناسب بانوع پوشش مورد نیاز ، علاوه بر خطرات اصلی بیمه نامه آتشسوزی ( آتشسوزی، صاعقه و انفجار) تحت پوشش قراد داده میشود.


خطرات مشروحه ذیل در صورت تایید بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می گیرند:

 

خطرات اضافی تبعی در بیمه آتشسوزی

 5 2377452