تعریف صاعقه

تعریف صاعقه چیست ؟

در بیمه آتش سوزی، صاعقه عبارتست از تخلیه بار الکتریکی دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف بوجود می آید.

مقصود از خطرهای صاعقه تنها خسارت وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه بیشتر به منظور خسارت مستقیم ناشی از صاعقه است که اصطلاحا آن را صاعقه سرد مینامند و بدون آتش سوزی تولید میشوند. مانند : گداخته شدن، ترکیدن، سوختن از رو. صاعقه ای که در نزدیکی موتور یا ماشین دیگری به سیمهای موجود در هوای آزاد که نیروی برق را به آن موتور یا ماشین منتقل میکند اصابت کند بار زیاد حاصل از برخورد صاعقه به سیم به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها می گردد که این گونه خسارات از تعهد بیمه گر خارج است.

بطور خلاصه خسارتی که در اثر حرارت مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه و یا در اثر نیروی آن تولید شوند خسارت مستقیم صاعقه هستند که بیمه شده محسوب میگردند لیکن خساراتی که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند خسارات غیر مستقیم صاعقه نامند که بیمه شده محسوب نمی شوند.