تخفیفات و کاهش نرخ های مصوب در بیمه های باربری

تخفیفات و کاهش نرخ های مصوب در بیمه های باربری

الف‌) کاهش نرخهای مصوب بیمه مرکزی برای پوشش بیمه تحت شرایط A,B
کـاهش‌های متوالی 15درصد مصوب 28/11/58 و20 درصد مصوب 8/8/80 و10درصد از تاریخ 1/7/83 و10 درصد دیگر از تاریخ1/1/84 می باشد ، به این ترتیب حداقل نرخهای مندرج در بند الف ماده 2 آئین‌نامه شماره 8 و مکمل های شماره 1/8 لغایت 5/8 با در نظر گرفتن مجموع کاهش های تصویب شده از تاریخ1/1/84 بمیزان 6/45 درصد کاهش می‌یابد این کاهش ها در خصوص بیمه‌نامه‌های با شرطC و توتال‌لاس فقط شامل 15درصد و 20درصد بصورت متوالی می باشد .
ب‌)  تخفبفات در نرخ حق ببمه باربری علاوه بر کاهش های برشمرده در بند الف عبارتنداز:
1- تخفبف نقدی بمیزان 10 درصد
2- تخفیف هوایی بمیزان 25 درصد
3- تخفیف بسته بندی در کانتینر از مبداء تا مقصد نهایی 20 درصد
4- تخفیف بسته بندی در کانتینر از مبداء تا بندر یا مبادی ورودی کشور 10 درصد
5- تخفیف حمل کالا از هربک از بنادر شمالی و جنوبی ایران به مقصد یکدیگـر و یا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با کشتی های طبق بندی شده 30درصد
6- تخفیف بیمه نامه های ترانزیت ( عبوری ) از گمرکات ورودی تا گمرکات خروجی کشور و بیمه نامه های صادراتی با حق بیمه ریالی 45 درصد
7- تخفیف بیمه نامه های ترانزیت ( عبوری ) از گمرکات ورودی تا گمرکات خروجی کشور و بیمه نامه های صادراتی با حق بیمه ارزی 65 درصد
8- تخفیف بیمه نامه های وارداتی که کالای آن بدون افتتاح اعتبار اسنادی در بانکهای ایران وارد کشور می گردند بمیزان 30 درصد