نمودار تشکیلاتی شرکت سهامی بیمه ایران

نمودار تشکیلاتی شرکت سهامی بیمه ایران

 

مرکز آموزش و توسعه مشاورین مدیریت فناوری اطلاعات و آمار مدیریت برنامه و بودجه مدیریت بیمه های آتش سوزی  مدیریت بیمه های اتومبیل و شخص ثالث مدیریت بیمه های مدیریت و مسولیت مدیزیت بیمه های باربری مدیریت بیمه های اشخاص معاونت اداری و مالی مدیریت امور مالی مدیریت امور اداری مدیریت امور سرمایه گذاری ها مدیریت امور ساختمان و تاسیسات مدیریت اتکایی مدیریت امور بین الملل مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور اداره کل روابط عمومی و ارشاد مدیریت حسابرسی شورای فنی اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مدیریت حراست مدیریت حقوقی و امور قراردادها دفتر هیئت مدیره هیأت مدیره معاونت طرح و برنامه معاونت فنی معاونت اتکائی و امور بین الملل مدیر عامل

تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران 2220 نفر است که شامل 1943 نفر (5/87 درصد) مرد و 277 نفر (5/12 درصد) زن میباشد. از کل نیروی انسانی شرکت تعداد 379نفر (1/17 درصد) در واحد های ستادی و 1841 نفر (9/82 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند. ترکیب نیروی انسانی شرکت به تفکیک میزان تحصیلات به شرح زیر است:


مدرک تحصیلی
تعداد نفرات درصد
دکترا 32 نفر 1.46 درصد
کارشناسی ارشد 152 نفر 6.95 درصد
کارشناسی 1153 نفر 52.72 درصد
کاردانی 179 نفر 8.18 درصد
دیپلم 398 نفر 18.19 درصد
زیر دیپلم 273 نفر 12.48 درصدتوزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت به قرار زیر است:

مدرک تحصیلی تعداد نفرات درصد
کمتر از 5 سال 427 نفر 19.2 درصد
10-6 سال 498 نفر 22.4 درصد
15-11 سال 628 نفر 28.3 درصد
20-16 سال 209 نفر 9.4درصد
25-21 سال 136 نفر 6.1 درصد
26 سال و بیشتر 322 نفر 14.5 درصد