قرارداد بیمه باربری حمل و نقل کالا صادراتی

قرارداد بیمه باربری حمل و نقل کالا صادراتی (عمومی(

اهداف بیمه نامه

کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می گردد، تحت عنوان بیمه های صادراتی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

کلیه صادرکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمه نامه

برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق بازرگانی بین المللی (که متشکل از نمایندگان اتاق های بازرگانی کشورهاست( تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است. مشاهده اصطلاحات بیمه ای

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

شرط تلف کامل کالا(T * tal L * ss(

از بین رفتن و تلف شدن کامل محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور، سقوط هواپیما و یا آتش سوزی وسیله حمل کالا به وجود آید.

پوشش کلوزA

این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطرات به جز موارد استثنا شده را شامل می شود. استثنائات (مواردی که از شمول بیمه خارج می باشند( عبارتند از:

* اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای

* عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گزار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا

* سوء عمل آزادی بیمه گزار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد

* نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه به آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی

* تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه

* تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه

* تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند

* عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه

* خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جز استثنائات بیمه نامه می باشد و درصورتی که توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار انجام پذیرد این خطرات می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

پوشش کلوزB

در بیمه با شرطB بیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوزC تحت پوشش می باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر می باشد:

* زلزله، آتشفشان یا صاعقه

* ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان

* از بین رفتن کامل هر بسته کالا در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی و یا شناور

* به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

ضمنا در بیمه کالا به شرطB علاوه بر خطرات مذکور در کلوزB خطرات عدم تحویل، دزدی، دله دزدی، سائیدگی، زنگ زدگی، نشست، شکست، لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی و خسارت ناشی از چنگک، ریزش کسری نیز پذیرفته می شود.

پوشش کلوزC

* کلوزC با عدم تحویل: به ازای پرداخت درصد در نظر گرفته شده برای این مورد، در صورتی که کالای بیمه شده بنا به دلایل نامعلوم به دست گیرنده نرسد، بیمه گزار می تواند ادعای خسارت کند.

* کلوزC بدون عدم تحویل: در صورتی که کالای بیمه شده به دست گیرنده نرسد، بیمه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.این بیمه مشمول خطرات بشرح زیر می باشد:

آتش سوزی یا انفجار

به گل نشستن و زمینگیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور

واژگون شدن یا از راه خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

تصادف یا برخورد کشتی با شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب

تخلیه اضطراری کالا در بندر

فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی

به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

زیان همگانی و هزینه های نجات

مسئولیت مشترک در تصادف

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

5. شرایط عمومی

جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه. مشاهده شرایط عمومی بیمه نامه

6. شرایط اختصاصی

برخی از شروط اختصاصی که در صورت احراز هریک از آنها می بایستی در متن بیمه نامه درج شوند، عبارتند از:

* شرطC با عدم تحویل

در حملهای دریایی از بین رفتن کلی یک بسته کامل در حین بارگیری، تخلیه یا انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

* شرطB

علاوه بر خطرات مندرج در بند یک کلوزB، خطرهای عدم تحویل، دزدی، قلاب زدگی، آب دیدگی، روغن زدگی، شکست، ریزش و خسارات ناشی از مجاورت با کالاهای دیگر مشمول این بیمه نامه می باشد.

تبصره مهم: به استثنای خسارات ناشی از خطرات مندرج در بند یک کلوزB و همچنین خسارت عدم تحویل، در سایر موارد، پرداخت خسارت منوط به کسر فرانشیز می باشد لذا ضروری است در بیمه نامه های صادره با شرایطB علاوه بر درج شرط اشاره شده در فوق،عبارت ذیل نیز حتماً قید شود:

«معادل ... درصد هر خسارت مشمول فرانشیز می باشد

شایان ذکر است که به موجب مصوبات شورای عالی بیمه، میزان فرانشیز هر کالا حسب مورد متفاوت می باشد و مقدار دقیق آن را می بایستی از جدول نرخ و شرایط موضوع بند 7 (ضمیمه پیوست( استخراج نمود. لیکن در مجموع می توان به موارد کلی ذیل اشاره نمود:

* فرانشیز 1% ارزش کل مورد بیمه برای محمولات فلّه، برنج در کیسه، اتومبیل باری و اتوبوس؛

* فرانشیز 5/1% ارزش کل مورد بیمه برای شیشه جام و هر دستگاه اتومبیل سواری؛

* فرانشیز 3% ارزش هر بسته خسارت دیده مندرج در بارنامه برای محمولات غیر فلّه ای و غیر حساس؛

* فرانشیز 5% ارزش مورد بیمه برای محمولات حساس نظیر پیانو، ارگ، آینه جام، چینی آلات و مواد شیمیایی در بشکه های 100 لیتری و بالاتر و... .

بدیهی است بیمه گر در شرایط خصوصی بیمه نامه و با توجه به نوع ریسک می تواند فرانشیزهای بالاتر از درصدهای اعلام شده را منظور نماید.

* شرط توتال لاس(T * tal L * ss(

از بین رفتن و تلف کلی محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور، سقوط هواپیما و یا آتش سوزی وسیله حمل به وجود آید، تحت پوشش می باشد. مدت اعتبار بیمه نامه از بندر مبدأ شروع و پس از رسیدن مورد بیمه به بندر مقصد خاتمه می پذیرد.

* شرط ترانزیت

خسارت در محل صدور بیمه نامه و به ریال تأدیه می گردد، بدیهی است طبق شرایط بیمه نامه صادره هر گونه خسارتی اعم از زیان همگانی و یا هزینه های نجات و یا هزینه های جلوگیری از تشدید خسارت که در داخل و یا خارج از کشور در جریان حمل به وقوع پیوندد، به موجب بیمه نامه های صادره، بیمه گر معادل ریالی آنرا بر اساس نرخ تسعیر ارز مندرج در بیمه نامه محاسبه نموده و خسارت وارده را پرداخت می نماید، البته مشروط بر اینکه ارزش ریالی آن در زمان پرداخت خسارت تجاوز ننماید.

* شرط حمل با کانتینر یخچالدار

در صورتیکه کالای مورد بیمه می بایستی حتماً توسط وسیله نقلیه یخچال دار حمل شود، ذکر عبارت زیر در بیمه نامه ضروری است: « فساد و از بین رفتن مورد بیمه در اثر از کار افتادن یخچال وسیله نقلیه حامل کالا به مدت 24 ساعت متوالی و عدم امکان تعمیر آن ظرف مدت مذکور جزء خطرات بیمه شده می باشد

* شرط دام زنده

« مورد بیمه فقط در حین حمل و نقل بر روی وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد. همچنین مرگ و میر ناشی از نرسیدن آب و دانه و یا علوفه، تنگی جا و مرضهای اپیدمی از خطرات بیمه شده مستثنی می باشد»

* شرط کشتیهای غیر طبقه بندی شده (فاقد کلاس(

یکی از شروط اساسی اعتبار بیمه نامه های باربری، حمل مورد بیمه با کشتیهای طبقه بندی شده می-باشد، ولیکن از آنجا که برخی کشورها نظیر چین و کشورهای مجاور دریای خزر، به موجب مقررات داخلی کشور متبوع خود، ملزم به استفاده از کشتیهای طبقه بندی شده نمی باشند، با درج عبارت ذیل در متن بیمه نامه صادره برای محمولاتی که از مبادی فوق الذکر حمل می شوند، می توان باعث اعتبار بخشیدن به پوشش بیمه ای مربوطه شد. شرط طبقه بندی کشتی ها به شرح مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه، کان لم یکن تلقی می گردد.

* شرط نرخ ارز (شرط تسعیر(

هر گونه خسارت احتمالی وارده به مورد بیمه نامه هایی که براساس ارز خارجی خریداری می شوند حداکثر بر مبنای نرخ تسعیر ارز مندرج در بیمه نامه تسویه خواهد شد، مشروط به اینکه نرخ تسعیر ارز به ریال از ارزش روز آن بیشتر نباشد.

تبصره: در هنگام تنظیم بیمه نامه و الحاقیه های باربری می بایستی حتماً معادل ارزی حق بیمه در ستون مربوطه قید گردد. علاوه بر این می بایستی نرخ تسعیر ارز و معادل ارزی حق بیمه نیز درج شود.