بیمه نامه باربری وجوه و مسکوکات در صندوق

بیمه نامه باربری قرارداد بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق
 

اهداف بیمه نامه
 

بانک ها،موسسات و شرکت ها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و اوراق بهادار ومسکوکات را در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدیمسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش سوزی،انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه می نماید.
نرخ حق بیمهوجوه در صندوق با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوعصندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق(تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان) تعیین می گردد.

 

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که نوعی کالای ارزشمند رادر سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمه نامهبرای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه گذار بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده میشود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللیاز یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

 

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

* سرقت توسط سارق یا سارقین اعم از اینکه مسلح یا غیرمسلح باشد
* آتش سوزی، صاعقه و انفجار
* سیل و زلزله
* تصادف اتومبیل حامل وجوه
* سوانح مربوط به هواپیمای حامل وجوه به هر ترتیب از جمله هواپیماربایی
* شورش، بلوا، اغتشاش و اعتصاب
* تصادم قایق موتوری، لنج و کشتی و غرق شدن آنها


 

بیمه نامه باربری وجوه و مسکوکات در صندوق

5 2302452