قرارداد بیمه باربری حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی

قرارداد بیمه باربری حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)
 


اهداف بیمه نامه


بیمه های حمل و نقل وارداتی بیمه هایی می باشند که مبداً کشور خارجی و مقصد ایران باشد. بیمه های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها متمایز می شوند. قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی) برای مواقعی مفید می باشند که تعداد دفعات حمل در طول یکسال زیاد باشد. در این صورت، بیمه گزار طی قراردادی که با بیمه گر دارد، مبلغی را بعنوان علی الحساب پرداخت نماید. این مبلغ معمولاً براساس حداکثر میزان حمل بدست می آید. محاسبه حق بیمه براساس گواهی های بیمه صادر شده انجام می شود.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند


کلیه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمه نامه


برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه


به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق بازرگانی بین المللی (که متشکل از نمایندگان اتاق های بازرگانی کشورهاست) تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش


•شرط تلف کامل کالا (Total Loss)
از بین رفتن و تلف شدن کامل محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور، سقوط هواپیما و یا آتش سوزی وسیله حمل کالا به وجود آید.
•پوشش کلوز A
این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطرات به جز موارد استثنا شده را شامل می شود. استثنائات (مواردی که از شمول تعهدات بیمه خارج می باشند) عبارتند از:
•اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای
•عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گزار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
•سوء عمل عمدی بیمه گزار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد
•نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه به آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
•تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه
•تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
•تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند
•عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا نا مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه
•خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جز استثنائات بیمه نامه می باشد و درصورتی که توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار انجام پذیرد این خطرات می تواند تحت پوشش قرار گیرد.
•پوشش کلوز B
در بیمه با شرط Bبیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز Cتحت پوشش می باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر می باشد:
•زلزله، آتشفشان یا صاعقه
•ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان
•از بین رفتن کامل هر بسته کالا در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی و یا شناور
•به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
ضمنا در بیمه کالا به شرط Bعلاوه بر خطرات مذکور در کلوز Bخطرات عدم تحویل، دزدی، دله دزدی، سائیدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست، لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی و خسارت ناشی از چنگک، ریزش ، کسری نیز پذیرفته می شود.
•پوشش کلوز C
•کلوز Cبا عدم تحویل: به ازای پرداخت درصد در نظر گرفته شده برای این مورد، در صورتی که کالای بیمه شده بنا به دلایل نامعلوم به دست گیرنده نرسد، بیمه گزار می تواند ادعای خسارت کند.
•کلوز Cبدون عدم تحویل: در صورتی که کالای بیمه شده به دست گیرنده نرسد، بیمه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.این بیمه نامه مشمول خطرات بشرح زیر می باشد:
•آتش سوزی یا انفجار
•به گل نشستن و زمینگیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
•واژگون شدن یا ازخط خارج شدن وسیله حمل زمینی
•تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
•تخلیه اضطراری کالا در بندری غیر از بندر مقصد
•فدا کردن کالا در جریان خسارت ساده
•به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
•زیان همگانی و هزینه های نجات
•مسئولیت مشترک در تصادف

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

1.شرایط عمومی
جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه.
1.شرایط اختصاصی
برخی از شروط اختصاصی که در صورت احراز هریک از آنها می بایستی در متن بیمه نامه درج شوند، عبارتند از:
•شرط Cبا عدم تحویل
در حملهای دریایی از بین رفتن کلی یک بسته کامل در حین بارگیری، تخلیه یا انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.
•شرط B
علاوه بر خطرات مندرج در بند یک کلوز B، خطرهای عدم تحویل، دزدی، قلاب زدگی، آب دیدگی، روغن زدگی، شکست، ریزش و خسارات ناشی از مجاورت با کالاهای دیگر مشمول این بیمه نامه می باشد.
تبصره مهم: به استثنای خسارات ناشی از خطرات مندرج در بند یک کلوز Bو همچنین خسارت عدم تحویل، در سایر موارد، پرداخت خسارت منوط به کسر فرانشیز می باشد لذا ضروری است در بیمه نامه های صادره با شرایط Bعلاوه بر درج شرط اشاره شده در فوق،عبارت ذیل نیز حتماً قید شود:
«معادل ... درصد هر خسارت مشمول فرانشیز می باشد.»
شایان ذکر است که به موجب مصوبات شورای عالی بیمه، میزان فرانشیز هر کالا حسب مورد متفاوت می باشد و مقدار دقیق آن را می بایستی از جدول نرخ و شرایط موضوع بند 7 (ضمیمه پیوست) استخراج نمود. لیکن در مجموع می توان به موارد کلی ذیل اشاره نمود:
•فرانشیز 1% ارزش کل مورد بیمه برای محمولات فلّه، برنج در کیسه، اتومبیل باری و اتوبوس؛
•فرانشیز 5/1% ارزش کل مورد بیمه برای شیشه جام و هر دستگاه اتومبیل سواری؛
•فرانشیز 3% ارزش هر بسته خسارت دیده مندرج در بارنامه برای محمولات غیر فلّه ای و غیر حساس؛
•فرانشیز 5% ارزش مورد بیمه برای محمولات حساس نظیر پیانو، ارگ، آینه جام، چینی آلات و مواد شیمیایی در بشکه های 100 لیتری و بالاتر و ... .
بدیهی است بیمه گر در شرایط خصوصی بیمه نامه و با توجه به نوع ریسک می تواند فرانشیزهای بالاتر از درصدهای اعلام شده را منظور نماید.
•شرط توتال لاس (Total Loss)
از بین رفتن و تلف کلی محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور، سقوط هواپیما و یا آتش سوزی وسیله حمل کالا به وجود آید، تحت پوشش می باشد. مدت اعتبار بیمه نامه از بندر مبدأ شروع و پس از رسیدن مورد بیمه به بندر مقصد خاتمه می پذیرد.
•شرط ترانزیت
خسارت در محل صدور بیمه نامه و به ریال تأدیه می گردد، بدیهی است طبق شرایط بیمه نامه صادره هر گونه خسارتی اعم از زیان همگانی و یا هزینه های نجات و یا هزینه های جلوگیری از تشدید خسارت که در داخل و یا خارج از کشور در جریان حمل به وقوع پیوندد، به موجب بیمه نامه های صادره، بیمه گر معادل ریالی آنرا بر اساس نرخ تسعیر ارز مندرج در بیمه نامه محاسبه نموده و خسارت وارده را پرداخت می نماید، البته مشروط بر اینکه ارزش ریالی آن در زمان پرداخت خسارت تجاوز ننماید.
•شرط حمل با کانتینر یخچالدار
در صورتیکه کالای مورد بیمه می بایستی حتماً توسط وسیله نقلیه یخچال دار حمل شود، ذکر عبارت زیر در بیمه نامه ضروری است: « فساد و از بین رفتن مورد بیمه در اثر از کار افتادن یخچال وسیله نقلیه حامل کالا به مدت 24 ساعت متوالی و عدم امکان تعمیر آن ظرف مدت مذکور جزء خطرات بیمه شده می باشد.»
•شرط دام زنده
« مورد بیمه فقط در حین حمل و نقل بر روی وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد. همچنین مرگ و میر ناشی از نرسیدن آب و دانه و یا علوفه، تنگی جا و مرضهای اپیدمی از خطرات بیمه شده مستثنی می باشد »
•شرط کشتیهای غیر طبقه بندی شده (فاقد کلاس)
یکی از شروط اساسی اعتبار بیمه نامه های باربری، حمل مورد بیمه با کشتیهای طبقه بندی شده می-باشد، ولیکن از آنجا که برخی کشورها نظیر چین و کشورهای مجاور دریای خزر، به موجب مقررات داخلی کشور متبوع خود، ملزم به استفاده از کشتیهای طبقه بندی شده نمی باشند، با درج عبارت ذیل در متن بیمه نامه صادره برای محمولاتی که از مبادی فوق الذکر حمل می شوند، می توان باعث اعتبار بخشیدن به پوشش بیمه ای مربوطه شد. شرط طبقه بندی کشتی ها به شرح مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه، کان لم یکن تلقی می گردد.
•شرط نرخ ارز (شرط تسعیر)
هر گونه خسارت احتمالی وارده به مورد بیمه نامه هایی که براساس ارز خارجی خریداری می شوند حداکثر بر مبنای نرخ تسعیر ارز مندرج در بیمه نامه تسویه خواهد شد، مشروط به اینکه نرخ تسعیر ارز به ریال از ارزش روز آن بیشتر نباشد.
تبصره: در هنگام تنظیم بیمه نامه و الحاقیه های باربری می بایستی حتماً معادل ارزی حق بیمه در ستون مربوطه قید گردد. علاوه بر این می بایستی نرخ تسعیر ارز و معادل ارزی حق بیمه نیز درج شود.