مقاله ها

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان :
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
  مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.

بدین سان، زمانی که از «مسئولیت» یاد می شود، مقصود گستره معنایی حقوقی این واژه است که آثار و پیامدهای حقوقی نیز به همراه دارد. در این راستا، پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت های علمی اش، بر وفق نظامات مقرر وظیفه دارد ضمن عنایت به حفظ اسرار این رابطه و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار همت گمارد و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود. در واقع، زمانی که میان بیمار و پزشک رابطه ای حقوقی برقرار می گردد، مسئولیت پزشک در این زمینه تبلور می یابد و ضمانت اجرای قصور و خطا در مسئولیت پزشکیِ ناشی از این رابطه ، موجب ظهور و بروز «مسئولیت حقوقی و کیفری» برحسب مورد می گردد.

به منظور تامین بیمه ای جامعه پزشکی و پرستاری کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان از سال 1365 و برای نخستین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه گردیده است.
این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد.

کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق آنها به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای می باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد.

حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع شغل و  تخصص بیمه گذار و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه نامه در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد.

مزیت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل می نماید و نیز در تعداد خسارات پرداختی در طی مدت بیمه نامه محدودیتی وجود ندارد.
همچنین بر اساس قانون بیمه چنانچه استفاده کنندگان به صورت گروهی از این بیمه نامه استفاده کنند با توجه به تعداد از  تخفیف حق بیمه برخوردار می شوند و پزشکان و پیراپزشکان گرامی جهت استفاده از حداکثر تخفیفات ممکن میتوانند در سایت صدور اینترنتی بیمه ایران www.bih.ir در قسمت صدور اینترنتی درخواست خود را ارسال نمایند.


تذکر های مهم :

1- پزشکان محترمی که بعنوان مسئول فنی در مراکز بهداشتی و درمانی مشغول به فعالیت هستند چهت پوشش بیمه ای مخصوص مسئولین فنی نیاز به خرید بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی مراکز بهداشتی درمانی نیز دارند.

2- در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان فقط در صورتی که شخص پزشک در حادثه ای محکوم به پرداخت غرامت گردد خسارت را پرداخت مینماید و اگر به عنوان مثال پزستاری در مطب پزشک یا داخل درمانگاه غصور حرفه ای شخصی داشته باشد ( به عنوان مثال داخل رگ عصبی بیمار تزریق کرده باشد یا بیمار از دست خدمه بیمارستان بیفتد)  پرداخت خسارت بر عهده پزشک نبوده و حتما باید پرستار مقصر حادثه بیمه نامه حرفه ای متناسب با مسئولیت خود را خریداری کرده باشد.