شرایط عمومی قرارداد بیمه نوسان نرخ ارز

برای مشاهده اطلاعات از بیمه نامه نوسانات نرخ ارز روی این لینک کلیک کنید.

شرایط عمومی قرارداد بیمه نوسان نرخ ارز:

ماده 1- اساس قرارداد:

     این قرارداد ما بین شرکت سهامی بیمه ایران به نشانی ............................ که از این پس «بیمه گر» نامیده می شود از یک طرف و .................................. به نشانی ............................که از این پس «بیمه گذار» نامیده می شود براساس قانون مصوب 1316 و مقررات شرکت بیمه ایران طبق شرایط ذیل منعقد می شود:

ماده 2- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است پوشش بیمه ای مابه التفاوت ناشی از افزایش نرخ رسمی ارز.

ماده 3- خسارات تحت پوشش:

هرگونه افزایش نرخ تسعیر ارز بیش از 5/2 درصد و حداکثر تا 20% نرخ رسمی دلار نسبت به زمان انعقاد قرارداد در هنگام پرداخت ثمن معامله ، تحت پوشش  می باشد.

تبصره : از آنجا که بیمه گذار ثمن مورد معامله خود را سه ماه بعد از انعقاد قرارداد خرید پرداخت می نماید لذا مابه التفاوت نرخ رسمی ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید و زمان پرداخت ثمن ، ملاک پرداخت خسارت محسوب می گردد.

ماده 4- حق بیمه :

معادل 3% ارزش ریالی مبلغ قرارداد خرید به نرخ روز.

تبصره 1:افزایش نرخ رسمی دلار تا 5/2% نرخ رسمی روز انعقاد قرارداد خرید (نرخ مورد توافق) بعنوان فرانشیز محسوب و از خسارت کسر می گردد.

تبصره2:بیمه گر برای افزایش نرخ رسمی دلار بیش از 20% نرخ رسمی روز انعقاد قرارداد خرید (نرخ مورد توافق) هیچ گونه تعهدی ندارد.

ماده 5- مدت اعتبار:

اعتبار بیمه نامه از تاریخ انعقاد قرارداد خرید شروع و در زمان ایفای تعهد پرداخت ثمن معامله حداکثر سه ماهه خاتمه می پذیرد.

ماده 6- وظایف و تعهدات بیمه گذار :

بیمه گذار موظف است متعاقب خرید مواد و لوازم مورد نیاز ضمن ارسال کلیه اسناد مثبته از جمله فاکتور خرید ، اسناد ثبت سفارشی و خرید کالا، تاریخ انعقاد و زمان پرداخت ثمن مورد معامله را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً به اطلاع بیمه گر برساند.

تبصره :زمان انعقاد قرارداد خرید و پرداخت ثمن معامله نبایستی از سه ماه تجاوز نماید. بدیهی است در صورت عدم تعیین دقیق زمان پرداخت ثمن ، تاریخ سه ماه بعد از تاریخ انعقاد قرارداد خرید به عنوان تاریخ پرداخت ثمن فرض خواهد شد.

2. بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اطلاع از میزان حق بیمه و یا وصول گواهی بیمه ، حق بیمه مربوطه را در وجه بیمه گر پرداخت نماید.

ماده 8- وظایف و تعهدات بیمه گر :

    بیمه گر موظف است به محض وصول مدارک از بیمه گذار ، بلافاصله نسبت به صدور گواهی بیمه اقدام نماید.
    بیمه گر موظف است در صورت وقوع خسارت احتمالی ، ظرف حداکثر یک هفته پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت خسارت به بیمه گذار اقدام نماید.

ماده 9- استثنائات:

    هرگونه خسارتی که ناشی از فعل یا ترک فعل دولت متبوع فروشنده باشد از قبیل ضبط ، توقیف ، مصادره ، سلب مالکیت و ...... در تعهد بیمه گر نمی باشد.
    عدم ایفای تعهدات خریدار به فروشنده بنا به هر دلیلی در تعهد بیمه گر نمی باشد.
    خسارت ناشی از ریسک انتقال ارز ، مشمول این قرارداد نمی باشد.
    هرگونه خسارت مستقیم و غیرمستقیم دیگری که منشا و علت آن موضوع مندرج در موضوع بیمه این الحاقی نباشد.
    نوسانات ناشی از کاهش نرخ ارز

ماده 10- پرداخت خسارت:

    خسارت وارده بر مبنای مابه التفاوت نرخ رسمی ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید منعقده بین خریدار و فروشنده و نرخ رسمی ارز در زمان ایفای تعهد پرداخت ثمن قابل محاسبه می باشد.
    خسارت به ریال محاسبه شده و فقط در ایران قابل پرداخت می باشد.
    مبنای محاسبه نرخ ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 11- قانون حاکم:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون و عرف کشور ایران می باشد.

ماده 12- دادگاه صلاحیتدار :

رسیدگی به هرگونه اختلافات احتمالی مربوطه ، در حیطه دادگاههای ایران می باشد.

این قرارداد در 12 ماده و 5 تبصره و در 3 نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله می گردد که هر نسخه دارای اعتبار واحد و یکسان می باشد.

شرکت سهامی بیمه ایران