بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها:


بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکها دومین طرح بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان است که در جهت تأمین هرچه گسترده تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است.

موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت است از جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ادعای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآئی، فقدان و نقائص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، تغذیه نادرست در مدت معالجه مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت بدنی به بیماران و اشخاص ثالث (مراجعان، عیادت کنندگان و …) گردد، تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

حدود تعهدات بیمه متناسب با قوانین موضوعه کشور و بدون محدودیت در بیمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکهای سراسر کشور می توانند پس از تکمیل پرسشنامه و پرداخت حق بیمه متعلقه نسبت به اخذ بیمه نامه از شرکت سهامی بیمه ایران اقدام نمایند. شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان ارائه دهنده و بنیانگذار انواع بیمه نامه های حرفه ای برای جامعه پزشکی کشور آماده بررسی سایر پیشنهادهای بیمه ای از سوی جامعه محترم پزشکی کشور می باشد.مزیت بیمه نامه های صادر توسط شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به برخی شرکتها :

1- عدم وجود فرانشیز در بیمه نامه ها و پرداخت کل خسارت بدون کسر درصد ( تا سقف تعهدات بیمه نامه )

2- عدم وجود محدودیت در تعداد خسارات پرداختی در طی مدت بیمه نامه

3- پوشش بیمه ای جهت مسئولیت کلیه مسئولین فنی واحد درمانی بدون اضافه نرخ

تذکر مهم :

لازم به ذکر است این بیمه نامه مسئولیت مسئولین فنی مراکز درمانی را فقط بعنوان مسئول فنی مرکز تحت پوشش قرار میدهد و خرید آن به تنهایی مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در آن مرکز درمانی را پوشش نمیدهد و حتماً باید کلیه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در آن بیمارستان برای خود بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را نیز خرداری نمایند تا اشتباه و غصور شخصی آنان را تحت پوشش قرار دهد و این دو بیمه نامه مکمل همدیگر هستند.

در صورت صدور بیمه نامه توسط این سایت از 30% تخفیف ویژه در بیمه نامه مسئولیت فنی مدیران فنی مراکز بهداشتی و درمانی برخوردار خواهید شد. 

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها

5 334452