بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

تخریب

 
آنچه امروزه در جریان تخریب بناهای قدیمی و احداث ساختمانهای جدید کرارا شاهد آن هستیم ، خسارات جانی و مالی است که در جریان اجرای کار ساختمانی به اشخاص ثالث وارد می آید .
جهت تامین بیمه ای برای حوادث ناگوار یاد شده ، بیمه نامه مسئوولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ارائه می گردد ، بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب ، گودبرداری ، خاکبرداری ، پی کنی و کلیه مراحل احداث بناء جدید ، خسارات جانی و مالی به همسایگان ، ساختمانهای مجاور و سایر اشخاص ثالث و اموال عمومی مانند خطوط انتقال نیرو و ... وارد آید جبران می گردد .