بیمه فساد کالا در انبار سردخانه

بیمه فساد کالا در انبار سردخانه:

سردخانه‌ای که تجهیزات سیکال تبرید خود را نزد شرکت بیمه، بیمه شکست ماشین آلات نموده باشد می‌تواند بیمه فساد کالا را نیز اخذ نماید. چنانچه یکی از دستگاههای تبریدی ارکار افتاده و در اثر افزایش درجه حرارت، مواد نگهداری شده در داخل سردخانه فاسد شود این قبیل خسارتها را از محل بیمه فساد کالا در انبار سردخانه می‌توان جبران نمود.
هرکدام از بیمه نامه‌های فوق دارای فرانشیز و استثنائات و شرایط خاص خود می‌باشند و در هنگام صدور بیمه نامه می‌توان برخی از استثنائات را با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.
علاوه بر جبران خسارت توصیه‌های ایمنی در بازدید کارشناسان بیمه جهت جلوگیری از وقوع خسارت و یا به حداقل رساندن میزان آن از خدمات ارزنده صنعت بیمه به اقتصاد کشور می‌باشد.
نیروگاه اتمی بوشهر، طرح عظیم توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سدهای کرخه، کارون یک، کارون سه و صدها پروژه دیگر مانند پروژه یادمان تهران از جمله پروژه‌های عظیم ملی می‌باشند که نزد بیمه ایران بیمه تمام خطر مهندسی شده‌اند.