حق بیمه شخص ثالث اتومبیل سال 1394

 جدول حق بیمه شخص ثالث با تعهد مالی 55.000.000 ریال و جانی 2.200.000.000  ریال و سرنشین 2.200.000.000 ریال

 

خودروهای سواری

 

نوع خودرو

حق بیمه ( تومان(  

کمتر از چهار سیلندر

600,000

چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند

710,000

سایر چهار سیلندرها

835,000

شش سیلندر و بالاتر

935,000

 

 

وسایل نقلیه عمومی

نوع خودرو

حق بیمه ( تومان(  

خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده

1,720,000

خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده

1,770,000

ون با ظرفیت 10 نفر با راننده

1,790,000

مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده

2,200,000

مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده

2,285,000

اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک

3,370,000

اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک

4,240,000

اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک

4,500,000

 

                                               

     خودروهای بارکش

 

نوع خودرو

حق بیمه ( تومان(  

تا یک تن

735,000

بیش از یک تن تا سه تن

885,000

بیش از سه تن تا پنج تن

1,120,000

بیش از پنج تن تا ده تن

1,435,000

بیش از ده تن تا بیست تن

1,670,000

بیش از بیست تن

1,770,000

وسایل نقلیه کشاورزی . راهسازی . ساختمانی

440,000

وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها

715,000

 

 

موتور سیکلت ها

                نوع موتور سیکلت

حق بیمه ( تومان(  

موتور گازی

149,000

موتور دنده ای یک سیلندر

182,000

موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا

200,000

دنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار

215,000

 

 

تخفیف بر حسب سال

               

سال بیمه ای

درصد تخفیف

سال اول

10%

سال دوم

15%

سال سوم

20%

سال چهارم

30%

سال پنجم

40%

سال ششم

50%

سال هفتم

60%

سال هشتم به بعد

70%

 

 

 

درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت

بار اول

مالی 10% - بدنی         20%

بار دوم

مالی 20% - بدنی 40%       

بار سوم

مالی 40% - بدنی 60%       

بار چهارم و بیشتر

مالی 80% - بدنی   100%    

 

 

بیمه ثالث

5 2302452