شرایط عمومی بیمه جامع زندگی

شرایط عمومی بیمه جامع زندگی

 تعاریف:

بیمه گر : شرکت سهامی بیمه ایران

بیمه شده: شخص حقیقی که فوت یا حیات او موضوع این قرارداد بوده. سن و سلامتی او اساس محاسبه حق بیمه قرار گرفته و مشخصات وی در در قرارداد بیمه درج گردیده است.

بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی که با بیمه گر قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید. بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشد در غیر این صورت رضایت کتبی بیمه شده الزامی است. مگر در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد. در این صورت اظهارات ولی یا قیم قانونی او قابل استناد خواهد بود.

استفاده کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه به نفع او منعقد می گردد و حق استفاده از مزایای بیمه نامه را دارد.

موضوع بیمه : فوت یا حیات بیمه شده که تابع شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه می باشد.    

ماده 1-اساس قرارداد.:

1-1 اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه ضمایم احتمالی آن گزارش پزشک معاینه کننده ( که جزء لا ینفک بیمه نامه می باشند) اساس قرارداد را تشکیل می دهد که مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار می باشد.

2-1 هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی که به وسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیست و پزشک ناچار است به اظهارات بیمه شده قناعت کند، احراز گردد که اظهارات بیمه شده در این موارد بطور عمدا یا سهوا مطابق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشدخود داری نموده است بیمه گر حق و اختیار دارد حسب مورد به یکی از طرق زیر عمل نماید.

1-2-1 چنانچه موارد خلاف اظهار شده از جانب بیمه شده بگونه ای باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از انعقاد قرارداد خود داری می نمود بیمه گر نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد می دارد.

2-2-1 در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه شده پی برد می تواند قرارداد را فسخ و یا اینکه در صورت تمایل بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی آنرا ادامه دهد. در صورت فسخ بیمه نامه ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فسخ به بیمه گذار مسترد می گردد

3-2-1 در صورتیکه بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق از سوی بیمه شده پی برد، تعهدات بیمه گر متناسب با ذخیره ریاضی تشکیل شده پس از کسر حق بیمه اضافی متعلقه از تاریخ شروع قرارداد تعدیل می یابد.

تبصره : با توجه به اینکه پیشنهاد بیمه شده به امضاء رسیده است، اظهارات کتبی و مندرجات مربوط به اطلاعات وی بعنوان مستندات قطعی و لازم الاجرا برای بیمه گذار محسوب می شود.

3-1 قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتب بر آن پس از امضای بیمه نامه از جانب بیمه گر و با پرداخت حداقل اولین قسط حق بیمه همزمان با صدور بیمه نامه از سوی بیمه گذار تحقق می یابد.

4-1 حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر، بیمه گذار و بیمه شده و همچنین نحوه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییر در شرایط قرارداد به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذار و تایید بیمه شده پس از موافقت بیمه گر صادر می شود و این اوراق الحاقی جزء لاینفک قرارداد بیمه است. اوراق الحاقی از تاریخ صدور معتبر بوده مگر آنکه تاریخ دیگری از سوی بیمه گذار درخواست درخواست شده به تایید بیمه گر رسیده و در اوراق الحاقی درج شده باشد.

5-1 چنانچه مواد و مطالب غیر چاپی مندرج در بیمه نامه و ضمایم آن با شرایط مورد توافق مطابقت نداشته باشد بیمه گذار می تواند ظرف مدت سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و ضمایم ان تقاضای تصحیح آن را بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق ومورد قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.

 

    

ماده 2 لزوم اجرای قرارداد

مفاد و شرایط این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب با رعایت بند 3 ماده 1 برای طرفی لازم الاجرا است و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده 3 پرداخت حق بیمه :

حق بیمه به سه روش سالانه، ماهانه، و یکجا پرداخت می گردد که بنا به تقاضای بیمه گذار یکی از سه روش در بیمه نامه درج می شود.

تبصره 1- حق بیمه به اقساط سالانه می بایست در اول هر سال بیمه ای قرارداد پرداخت شود و سر رسید آن روز و ماه شروع بیمه نامه می باشد.

تبصره 2- حق بیمه یکجا باید بطور کامل در شروع قرارداد پرداخت شود.

تبصره 3- پرداخت حقی بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب شرکت واریز و درمقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام یا به روش دیگری که بیمه گر تعیین می نماید صورت پذیرد.

تبصره 4 - ضرب الاجل پرداخت هریک از اقساط حق بیمه حداکثر مدت سی روز از تاریخ سر رسید می باشد.


ماده 4 تاخیر در پرداخت حق بیمه:

در صورتیکه پرداخت اقساط حق بیمه بیش از سی روز به تاخیر افتد به یکی از طرق زیر رفتار خواهد شد.

1-4 در صورت فوت بیمه شده بیمه گر باید برای تامین خطر فوت بیمه شده حق بیمه خطر فوت بعلاوه هزینه های اداری و بیمه گری را بطور کامل از ذخیره ریاضی ایجاد شده بیمه نامه تا تاریخ فوت کسر نموده و تا زمانی که ذخیره ریاضی برای تامین این هزینه ها کافی باشد پوشش خطر فوت بیمه نامه با تعهد سرمایه فوت در تاریخ وقوع بعلاوه مانده ذخیره ریاضی ( ذخیره ریاضی بعد از هزینه های مذکور) به قوت خود باقی می ماند، در غیر اینصورت پوشش خطر فوت بیمه نامه ملغی گردیده و بیمه گر تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت بیمه شده نخواهد داشت لیکن ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فوت را به استفاده کننده پرداخت می نماید.

2-4 در صورت حیات بیمه شده : چنانچه بیمه گذار تقاضای بازخرید نماید بیمه گر ارزش بازخرید بیمه نامه را تا تاریخ آخرین سر رسید حق بیمه پرداخت شده به بیمه گذار مسترد می دارد.

ماده 5 برقراری مجدد بیمه نامه

بیمه گذار قبل از بازخرید بیمه نامه می تواند با پرداخت حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه بیمه نامه را با شرایط قبلی ادامه دهد.

تبصره1- چنانچه حق بیمه بیمه نامه بیش از یکسال به تعویق افتاده باشد بیمه گذار قبل از پرداخت حق بیمه معوقه می بایست فرم درخواست ادامه بیمه نامه را تکمیل و پس از تایید پزشک معتمد و موافقت بیمه گر حق بیمه معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه را پرداخت نماید. در این صورت حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده با هزینه بیمه گذار برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.

تبصره 2- در صورت اعلام اضافه نرخ پزشکی توسط پزشک معتمد بیمه گر ذخیره ریاضی بیمه نامه متناسب با حق بیمه حاصل از اضافه نرخ مذکور تقلیل خواهد یافت.


ماده 6 بازخرید:

در صورت تقاضای بیمه گذار مبنی بر انصراف از ادامه قرارداد بیمه، بیمه گر بیمه نامه را که قبلا به رویت بیمه گذار رسیده است مطابق ارزش بازخرید مندرج در جدول پیوست بیمه نامه و با رعایت بند 2 ماده 4 بازخرید می نماید.


ماده 7 اعطای وام به اعتبار بیمه نامه:

بیمه گذار می تواند پس از گذشت 2 سال از شروع بیمه نام و پرداخت دو سال حق بیمه معادل 90% مبلغ ارزش بازخرید تقاضای دریافت وام از محل بیمه خود نماید در این صورت تعهدات بیمه گر به میزان وام پرداختی و سود متعلقه آن مادام که تسفیه نشده است تقلیل می یابد.


ماده 8 تغییرات بیمه نامه:

بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر پس از گذشت حداقل یکسال از شروع بیمه نامه و در ابتدای هر سال بیمه ای تقاضای تغییر در سرمایه فوت، حق بیمه، ضرایب تعدیل آنها و مدت بیمه را با رعایت سایر شرایط قرارداد نماید.


ماد 9 انتقال بیمه:

1-9 بیمه گذار میتواند این بیمه نامه را به بخش دیگری منتقل نماید که انتقال مزبور باید بر اساس تکمیل فرم مربوطه و با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر انجام پذیرد.

تبصره: بیمه شده در هر صورت قابل تغییر نخواهد بود.

2-9 اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار و یا انتقال قرارداد بیمه به دیگری، چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند . معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهند اشت.

3-9 در صورت انتقال بیمه نامه به شخص دیگر  انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.

4-9 اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هرگاه یکی از آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد هیچکدام نخواهند توانست از مزایای قرارداد بیمه استفاده کنند.


ماده 10 حقوق استفاده کننده:

1-10 بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه استفاده کننده بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده و یا ولی قانونی وی در بیمه نامه تغییر دهد در این صورت بیمه گذار موظف است مراتب را کتبا با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه کد ملی نسبت هریک از استفاده کنندگان با بیمه شده و درصد سهم هر یک از آنها به بیمه گر اطلاع دهد.

2-10 استفاده قانونی از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه شده یا انقضای مدت قرارداد بیمه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.

3-10 سرمایه فوت از تاریخ فوت بیمه شده متعلق به ورثه قانونی وی است مگر آنکه قبلا در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کنندگان دیگری قید شده باشد که در این صورت سرمایه فوت متعلق به شخص یا اشخاص خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.

4-10 چنانچه بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد سرمایه ایجاد شده در تاریخ انقضای بیمه متعلق به شخص بیمه شده می باشد مگر آنکه قبلا در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کننده دیگری قید شده باشد که در این صورت سرمایه مذکور متعلق به شخص یا اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.


ماده 11 خطرات متمم:

موارد زیر در صورتیکه با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود.

1-11 خطر مسافرت:

هیچ یک از خطرات ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه ( هوایی زمینی ریلی و دریایی) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هر نوع تمرین و آموزش غواصی و پرواز هوایی ، پرش با چتر نجات ( سقوط آزاد) هدایت کایت و سایر وسایل پرواز بدون موتور مشمول این قرارداد نمی باشد در صورت بروز خطر و فوت بیمه شده در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه پرداخت خواهد نمود.

2-11 خطر جنگ:

در صورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هرنوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه می پردازد. چنانچه بیمه شده بعنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به عملیات جنگی اعزام شود بیمه نامه از تاریخ اعزام بیمه شده به حالت تعلیق در خواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.

بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگری به حالت کشوی  و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد به وضعیت عادی( اولیه) تبدیل می شود.

تبصره:عملیات پلیسی از هر قبیل در حکم عملیات نظامی محسوب می گردد.


ماده 12 استثنات بیمه نامه:

خطر های زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد:

1-12 در صورتیکه بیمه شده در اثر خودکشی یا اقدام به خودکشی در طول سه سال اول از تاریخ شروع قراردادبیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به استفاده کنندگان پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی با دلایل متقن ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است.

2-12 در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار تعمدا بصورت مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به سایر استفاده کندگان  به نسبت تعیین شده در بیمه نامه یا در صورت عدم اعلام استفاده کننده متناسب با سهم الارث به وراث قاونی پرداخت خواهد شد.

3-12 چنانچه بیمه شده در اثر شرکت در فعالیت های مجرمانه فوت کند بیمه گر هیچگونه تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت نخواهد اشت مگر اینکه در مراجع قانونی اثبات شود که بیمه شده قصد دفاع مشروع از خود را داشته یا مشارکت در فعالیت مجرمانه به وی تحمیل شده باشد.


ماده 13 پرداخت سرمایه:

سرمایه بیمه شده پس از دریافت اسناد و مدارک مشروح زیر تسویه و در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.

1- بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

2-قبوض رسید حق بیمه های پرداختی

علاوه بر مدارک فوق:

1-13 پرداخت سرمایه ایجاد شده در پایان مدت بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده موکل به ارائه رونوشت مصدق شناسنامه (( استفاده کنده در صورت حیات بیمه شده)) است که باید به بیمه گر ارائه شود.

2-13 در صورت فوت بیمه شده برای پرداخت سرمایه فوت مراتب باید بصورت کتبی با ذکر علت آن در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یکماه (مگر در موارد غیر عادی) از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار بیمه نامه به اطلاع بیمه گر برسد و متعاقبا مدارک زیر برای رسیدگی در اختیار بیمه قرار گیرد.

1- گواهی رسمی فوت

2- گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد و در صورت عدم معالجه مدارک مثبته حاکی از بیماری یا علل فوت به هزینه استفاده کننده تهیه وارایه گردد.

3- در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تهیه شده است.

4- ارائه گواهی انحصار وراثت در صورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد.

3-13 چنانچه بیمه شده مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت از کار افتادگی طبق شرایط الحاقی شماره یک باشد ارائه مدارک لازم  طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر در صورت از کار افتادگی بیمه شده.


ماده 14- فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه:

در صورتیکه بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب را بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از حصول اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه و قبوض پرداخت نشده آن را صادر و در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.


ماده 15- نشانی قانونی تغییر محل اقامت نماینده در ایران:

1-15 اقامتگاه بیمه گذار و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

2-15بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را بصورت کتبی به بیمه گر اطلاع دهد.

3-15 هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوطه را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

4-15 در صورت عدم رعایت مقررات فوق ارسال مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می باشد دارای اعتبار قانونی خواهد بود.

5-15 کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او در رابطه با این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به آدرس واحد اجرایی صادر کننده بیمه نامه فرستاده شود.


ماده 16 مرور زمان:

مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد بیمه به مدت 2 سال از تاریخ وقوع خطر مورد بیمه می باشد.


ماده 17 حل اختلاف:

کلیه اختلافات موضوع این قرارداد ابتدا بصورت مسالمت آمیز حل و فصل می گردد چنانچه موضوع اختلاف مورد تفاهم و توافق طرفین قرار نگرفت مراتب از طریق داوری حل و فصل خواهد شد در این صورت هریک از طرفین یک نفر را بعنوان داور انتخاب نموده ومتعاقب آن داوران انتخابی سرداور را گزینش می نمایند. تصمیم اکثریت برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود . پرداخت هزینه داور اختصاصی بر عهده هر یک از طرفین می باشد و هزینه سر داور بالمناصفه توسط طرفین پرداخت  می شود.


ماده 18 سایر موارد:

در مواردی که در این قرارداد نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق ائین نامه های مصوب شورای عالی بیمه قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.