بیمه نفت و انرژی

بیمه نفت و انرژی

عملیات کشف‚ استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در خشکی و دریا ( بزرگترین فعالیت اقتصادی در ایران و منطقه خلیج فارس و دریای خزر ) مستلزم سرمایه گذاری های کلان و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی و بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات گران و پیچیده است که در معرض ریسک هایی فراتر از از کارهای عمرانی و صنعتی قرار دارند .


طرح بیمه انرژی
بر اساس قرارداد بین وزارت نفت و بیمه ایران طی یک کنسرسیوم بیمه ای به راهبری شرکت سهامی بیمه ایران کلیه حوادث مربوط به تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی کشور تحت پوشش بیمه ایران درآمده است.

این بیمه نامه سالها درحال اجرا ست و در 30 خرداد 86 طی یک کنسرسیوم مجددا تمدید گردیده است.

 

بیمه انرژی
پروژه های عمرانی و زیر بنائی دردست احداث جهت استخراج نفت،گاز و پالایش و پخش آنها و نیز پتروشیمی وسایر کارخانجات جانبی که درفرآیند استخراج نفت وگاز احداث می گردند،تحت عنوان انرژی درصنعت بیمه مطرح می باشند.
واضح است که انرژی انواع گوناگون دارد و در طبیعت از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می شود و در فرآیند تبدیل نیز از تاسیسات و ابنیه استفاده می شود که در جای خود تحت پوشش بیمه نامه مناسب قرار می گیرد.

بعنوان نمونه در احداث سد و تبدیل انرژی پتانسیل آب ذخیره شده پشت سد به انرژی الکتریکی در نیروگاه آبی، برای سد بیمه تمام خطر پیمانکاران و برای نیروگاه بیمه تمام خطر نصب صادر می گردد..
در صنعت بیمه بیشتر مواردیکه در ارتباط با نفت ، گاز و پتروشیمی است، چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره برداری تحت عنوان انرژی بیمه می شوند

با توجه به ماهیت ریسک و ارزش اقلام مورد بیمه ،چه در بخش ساحلی و چه در بخش فراساحلی،    شرکتهای بیمه داخلی نیازمند پوشش بیمه اتکائی می باشند؛ بدین صورت که برای هرکدام از پروژه های در حال اجرا و بهره برداری از شرکتهای بیمه خارجی معتبر و دارای حداقل رتبه بندی A، نرخ و شرایط اخذ شده و پس از موافقت بیمه گزار مازاد بر سهم نگهداری بازار داخل کشور نزد بیمه گران معتبر اتکائی می گردد.

بیمه پروژه های انرژی بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری باید در داخل کشور انجام گیرد. اگر پروژه ای به هر نحوی از انحاء مستقیماً در خارج بیمه گردد خلاف قانون می باشد و مورد بازخواست   بیمه مرکزی ایران قرار خواهد گرفت. بنابراین بیمه نامه باید در داخل کشور توسط یکی از شرکتهای بیمه صادر گردد ولی واگذاری به عنوان اتکائی مجاز می باشد
پروژه های انرژی در هنگام احداث به دو بخش تقسیم بندی می شوند:

 

بخش اول:     فراساحل (Offshore) 
       بخش دوم:      در ساحل(  Onshore)

 بیمه نامه ای که برای کارهای دریائی صادر میشود با متن خاص بوده و با بیمه نامه تمام خطر نصب که برای کارهای Onshoreصادر میشود متفاوت است. در بیمه پروژه های انرژی مسئله Warranty Surveyorاز اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بیمه گران با توجه به آنها نرخ و شرایط می دهند و بیمه گزار نیز در حین اجرای کار باید Warrantyرا رعایت نماید.

معمولاً حفاری چاهها، نصب جاکت، تاپ ساید Top Sideلوله کشی و تاسیسات جانبی در دریا صورت گرفته و پس از استخراج نفت یا گاز آن را با لوله به ساحل فرستاده و در پالایشگاه فرآیند تصفیه انجام  می پذیرد. بدین ترتیب بخشی از کارها در دریا و بخشی دیگر در خشکی انجام می شود. با در نظر گرفتن خطرات تهدید کننده معمولاً حق بیمه بخش دریائی کار و یا به عبارت دیگر نرخ بیمه تمام خطر Offshoreبالاتر از Onshoreمیباشد.

این پروژه ها در حین بهره برداری نیز بصورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. بیمه های تمام خطر، پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی را تحت پوشش وسیعی قرار می دهند که عمدتاً شامل حوادث طبیعی، حوادث ناشی از اجرای کار در زمان نصب، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شکست ماشین آلات، عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات و غیره می باشد.

جهت بیمه پروژه های عمرانی و زیر بنائی تفاوتی بین شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی وجود ندارد، هرگونه انحصار در این زمینه برداشته شده و رقابت سالم تعیین کننده شرکت برنده جهت صدور بیمه نامه خواهد بود.