بیمه های مهندسی سازه ها

بیمه های مهندسی سازه ها

این بیمه خسارت های وارد به انواع سازه های احداث شده را در زمان بهره برداری از قبیل ساختمان ها، برج ها، جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانال های آبیاری، پل ها، تونل ها، سدها، موج شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن تحت پوشش قرار می دهد.
رشته بیمه مهندسی سازه ها مشتمل بر 2 زیررشته می باشد که عبارتند از:

عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا تضمین کیفیت ساختمان (LDB)
بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان به منظور پوشش خطرات احتمالی ناشی از موارد تحت مسئولیت مهندسین ناظر، طراح، معمار و محاسب برای ساختمان تکمیل شده صادر می شود. این بیمه در زمان فروش ساختمان به خریدار تحویل داده می شود.


ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR)
این بیمه خسارت های وارد به انواع سازه های احداث شده را در زمان بهره برداری از قبیل ساختمان ها، برج ها، جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانال های آبیاری، پل ها، تونل ها، سدها، موج شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن تحت پوشش قرار می دهد.