پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :
    

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ، بیمه صدمات بدنی ( و در برخی موارد مالی) وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار (کارفرما) که ناشی از مسئولیت مدنی وی باشد را در حین انجام کار و در محل کار جبران می نماید مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.

منظور از جبران صدمات بدنی مذکور تأمین و جبران هزینه های پزشکی وهمچنین جبران زیانهای نقص عضو و فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیاندیدگان موضوع بیمه وهمچنین ارش و دیه در صورت رجوع زیاندیده به مرجع قضائی می باشد. این بیمه به دو صورت بانام و بی نام صادر می گردد که بستگی به ماهیت خطر تحت پوشش دارد.
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با توجه به ماهیت و نوع فعالیت بیمه گذار به سه نوع :

  1. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
  2. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،مؤسسات بازرگانی ، خدماتی ، صنعتی ... 
  3. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان طرحهای عمرانی

تقسیم بندی میشود.
 

بنا به درخواست و نیاز سنجی های انجام شده از بیمه گذاران و بررسی کارشناسی خسارات در سالهای قبل، پوششهای تکمیلی جدیدی در این بیمه نامه ایجاد و طراحی گردیده که بیمه گذار می تواند این پوشش های اضافی را به دلخواه انتخاب و خریداری نماید ، لذا بیمه گذار باید هنگام تکمیل و امضاء پرسشنامه و  پیشنهاد بیمه به موارد مذکور و میزان دیه که معمولاً در ابتدای هر سال توسط مقام قضائی اعلام می گردد توجه خاص مبذول دارد.

برخی از پوششهای تکمیلی ( کلوز) که در حال حاضرز توسط این شرکت ارائه میگردند عبارتند از:
    

کلوز 2 - اماکن وابسته به محل کارکنان مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشی و ...

کلوز 3 - ماموریتهای خارج از محل کارکنان

کلوز 5 - حوادث وسایل نقلیه موتوری داخل کارگاه

کلوز 6 - مسئولیت پیمانکاران فرعی (برای فعالیت ساختمانی الزامی است )

کلوز 7 - مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور

کلوز 8 - پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

کلوز 9 - جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه

کلوز 10 - جبران مطالبات سازمانهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی (ماده 66 سازمان تامین اجتماعی)

کلوز 11 - جبران خسارات بدنی شخص کارفرما و پیمانکار

کلوز  12 - جبران خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث (فقط فعالیتهای ساختمانی ، عمرانی و صرفاً صنعتی)

کلوز 13 - مابه التفاوت افزایش دیه برای:    یک سال آتی      دو سال آتی     یا  سه سال آتی

کلوز 14 - پرداخت غرامت روزانه کارکنان ساده        ریال و متخصص                 ریال

کلوز 15 - حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد

کلوز 16 - پوشش پرداخت خسارت در وجه بیمه گذار مبنی بر اینکه بیمه گذار بر اساس رای مراجع غضایی ملزم به پرداخت خسارت در وجه زیان دیده گردد.