سئوال از ماده 21 شرایط عمومی پیمان

 -پرسش ) مرداد ماه سال 1381 محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید . نظر به اینکه پروژه از طرف شرکت بیمه ایران بیمه تمام خطر مهندسی شده بود، مراتب به مدیریت شرکت بیمه ای ران اطلاع داده شد . متعاقب آن کارشناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نموده و مطابق شروط پیوست قرارداد، میزان مبلغ خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعلام و تأیید نمودند.همزمان با انجام موارد فوق الذکر، دستور ترمیم مسیرهای تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده شد. عملیات ترمیم مسیرهای تخریب شده شامل لجن برداری از روی خطوط، برداشت خاک سرند شده زیر، اطراف و روی لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله گذاری مجدد بوده است. عملیات ترمیم بطور کامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینه های مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعلام گردیده است .
مبلغ هزینه های انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران است . لذا با توجه به ردیف 2 بند "ب" ماده 43 شرایط عمومی پیمان مبنی بر این که "چنانچه خسارات دریافتی از شرکت بیمه ایران برای جبران خس ارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما می باشد ."
مابه التفاوت خسارت یاد شده با توجه به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت میگردد.
آیا می توان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیف های فهرست بهای منضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریافتی از شرکت بیمه در صورت وضعیت های کارکرد و در قالب بند (الف- 1) ماده 29 شرایط عمومی پیمان ( 25 درصد) به پیمانکار پرداخت نمود و یا این که مابه التفاوت یاد شده باید در قالب صور تجلسات جداگانهای به پیمانکار پرداخت گردد.


پاسخ ) در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهای موضوع پیمان دراجرای بند "ج" ماده 21 بیمه (تمام خطر مهندسی ) میباشد . چنانچه به موجب حوادث قهری (نظیر سیل) خسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه موضوع
بند "ج" ماده 21 برای جبران آن کافی نباشد طبق بند ( 2- ب) ماده 43 کارفرما عهد هدار جبران خسارت مزبور خواهد بود ، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرما به تناسب پیشرفت کا ر و مطابق با هزینه (واقعی) تمام شده اعم از هزین ههای مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسری) پرداختهای لازم را از محل اعتبار طرح و از طریق صورتحساب (خارج از صورت وضعیتهای موقت کارکرد پروژه) به عمل خواهد آورد.
منبع سئوال: http://tec.mporg.ir/