بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو

بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو
 

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو به وجود آید، ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه نامه کلیه خسارت های رخ داده در پارکینگ های عمومی و خصوصی را جبران می نماید.

کلیه صاحبان پارکینگ های عمومی و خصوصی به این بیمه نامه نیاز دارند.


با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 

 •     فوت

 •     نقص عضو

 •     هزینه پزشکی

 •     خسارت مالی ناشی از سرقت جزئی خودرو

 •     خسارت ناشی از آتش سوزی

 •     خسارت مالی ناشی از سرقت

 •     خسارت شکست شیشه


  خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

  شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گذار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

   

بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو

5 2302452