بیمه مسئولیت وکلای دادگستری

   بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری در قبال کارفرمایان واشخاص ثالث

 

این بیمه نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می شود. همچنین کلیه وکلای دادگستری در قبال افراد ثالث به این بیمه نامه نیاز دارند.. با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری خطراتی همچون خسارت مالی تحت پوشش قرار میگیرد.

 

1.      موضوع بیمه : بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در برابرکارفرمایان و اشخاص ثالث ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و قصور حرفه ای بیمه گذار(غیرعمد) در انجام وظایف و خدمات کارشناسی، خسارت مالی به کارفرمایان و اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذارمسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت  بیمه گذار طبق رای هیات تخلفات انتظامی شورای عالی کارشناسان و در صورت لزوم براساس رای مراجع قضایی نسب به جبران خسارت اقدام می نماید.

تبصره1: تعهدات بیمه گر منطبق با انجام وظایف حرفه ای در چارچوب مسئولیتهای قانونی کارشناسان رسمی دادگستری  مندرج در آئین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و چگونگی انتخاب آن و الحاقیه های بعدی آن خواهد بود.

تبصره2- محکومیت های تعزیراتی و کیفری که منجر به مسئولیت کارشناسان فوق گردد مشمول تعهدات بیمه نامه نخواهد بود.

 

2.      حداکثر تعهدات بیمه گر  به ازاء هر کارشناس: خسارت مالی در هر مورد ادعای حقوقی و در طول مدت بیمه نامه : 000ر000ر000ر1ریال

3.          فرانشیز معادل 15% خسارت حداقل000ر000ر10ریال

4.      نرخ حق بیمه به ازاء هر کارشناس 5 در هزار مبلغ تعهد

5.      مدت بیمه : یکسال از تاریخ صدور

{jcomments on}