بیمه های مسئولیت حمل و نقل قراردادی

بیمه های مسئولیت حمل و نقل قراردادی :

انواع این بیمه براساس قوانین و مقررات داخلی و یا بین المللی شکل گرفته است.در این قراردادها طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند که ممکن است خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر قرارداد گردد. نظیر:

  • بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل جاده ای ( داخلی)
  • بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای بر اساس شرایط کنوانسیون سی ام آر
  • بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر اساس شرایط بارنامه فیاتا

 

بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل جاده ای داخلی

  
شرکتهای حمل و نقل جاده ای به موجب مواد 386 و 388 قانون تجارت مسئول کسری و آسیب دیدگی کالا در مقابل صاحب کالا می باشند. در این بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل جاده ای درقبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره ،که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده بوده و شرکت حمل ونقل مسئول جبران آن ها شناخته شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای


(CMR) Convention Merchandise Road
در این بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای بر اساس شرایط کنوانسیون سی ام آر درقبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره ،که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده بوده و شرکت حمل ونقل مسئول جبران آن ها شناخته شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر اساس شرایط بارنامه فیاتا:


Fiata combined transport Bill of Lading (FB/L)
در این بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر اساس شرایط بارنامه فیاتا درقبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره ،که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده بوده و شرکت حمل ونقل مسئول جبران آن ها در طول مسیر حمل، شناخته شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.