تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی

تخفیفات و خدمات ویژه بیمه ای جهت پزشکان و پیراپزشکان گرامی و بستگان درجه اول آنان ( اعضای محترم سازمان نظام پزشکی و پیراپزشکی)

 

پیرو توافقات حاصله ، کلیه پزشکان و پیراپزشکان گرامی و بستگان درجه اول آنان میتوانند از تخفیفات وخدمات ویژه زیردر این سایت استفاده نماید:

1- صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با بالاترین تخفیفات کشور (45%)

2- صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی مراکز بهداشتی درمانی با 30% تخفیف ویژه و بدون فرانشیز (درصدی از خسارت که جبران آن بر عهده پزشک میباشد)

3- پرداخت خسارت بيمه نامه مسئوليت پزشکان و پیراپزشکان بدون نیاز به راي دادگاه و حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارک مورد نياز از سازمان محترم نظام پزشکی

4- اعمال20% تخفیف ویژه جهت بیمه بدنه اتومبیل و بازدید در محل دلخواه شما بصورت 30% نقد و الباقی تا 11 قسط بدون بهره.

5- ارائه بیمه جدید جامع زندگی ، برای بازنشستگی و تامین جهیزیه و آتیه فرزندان و ...

6- صدور بیمه نامه های حوادث انفرادی و خانواده با نازلترین قیمت

7- صدور بیمه نامه تمام خطر برای تجهیزات الکترونیک گران قیمت مراکز بهداشتی درمانی

8- ارائه مشاوره رایگان بیمه ای و صدور کلیه بیمه نامه ها

 

تخفیفات بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

 5 2302452