نمونه پوشش های تکمیلی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران

نمونه کلوزها ( پوششهای تکمیلی) ی پیوست بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران صادره مردادماه 92 در بیمه ایران


به موجب کلوزهای مورد درخواست بیمه گذار بشرح ذیل و با رعایت شرایط بیمه نامه، با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت بیمه گذار در قبال صدمات جسمانی کارکنان در تعهد بیمه گر می باشد.

    
کلوز شماره 03 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان در اماکن وابسته و متعلق به محل مورد بیمه من جمله : مکان غذاخوری ، سالن ورزشی، نمازخانه و محل اقامت تحت پوشش قرار می گیرد(حوادث ناشی از استفاده از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نمی باشد)
    
کلوز شماره 05 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بر خلاف بند دو ، ماده دوم شرایط عمومی بیمه نامه ناشی از وسایل نقلیه موتوری با رعایت موارد زیر تحت پوشش قرار میگیرد:
1- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه از مبلغ       ریال تجاوز نخواهد کرد.
2- در صورتیکه وسیله نقلیه د ر اختیار و یا متعلق به بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهد بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد.
3- در صورتیکه وسیله نقلیه در اختیار و یا متعلق به بیمه گذار بوده و فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد علیرغم اخذ کلوز 8بیمه نامه ، جبران خسارت وارده در صورت ارائه رای مراجع قضایی مبنی بر احراز مسئولیت ییمه گذار در تعهد بیمه گر خواهد بود.
4- در صورتیکه وسیله نقلیه دراختیارو یا متعلق به بیمه گذار نباشد، فقط در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار و صدور رای توسط مراجع قضایی قابل پرداخت خواهد بود.

    
کلوز شماره 06 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران فرعی ناشی از مسئولیت وی تحت پوشش قرار می گیرد به شرط آنکه تعداد نیروی کار پیمانکاران فرعی به ضریب نیروی کار محاسبه شده اضافه و حق بیمه نفرات اضافه شده دریافت گردد و در غیر این صورت جبران خسارت با اعمال قاعده نسبی صورت می گیرد.
    
کلوز شماره 07 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار میگیرد.
    
کلوز شماره 08
:
مسئولیت بیمه گذار ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بدون رای دادگاه و با احراز مسئولیت بیمه گذار جبران می گردد (درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد)
   
کلوز شماره 09 :
هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بدون اعمال تعرفه دولتی و با ارائه صورتحساب مراجع درمانی جبران میگردد.
    
کلوز شماره 10 :
مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های قانونی شامل معالجه، غرامت، مستمری و غیره ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی « تبصره یک ماده 66 قانون مذکور» جبران میگردد.
حداکثر تعهد بیمه گر جهت پرداخت هزینه های مذکور برای هر نفر از مبلغ       ریال تجاوز نخواهد کرد.
    
کلوز شماره 11 :
صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار،کارفرماو پیمانکار ، مهندسین ناظر ،طراح،مشاور و ذیصلاح در اثر خطرات مورد بیمه فقط درمحل مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه است.
    
کلوز شماره 12 :
صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث در محل مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد
میزان تعهدات بیمه گر :
- حداکثر تعهد بیمه گر در این کلوز از مبلغ       ریال تجاوز نخواهد کرد.
    
کلوز شماره 13 :
3-13- تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال) که توسط مراجع قضایی معین می گردد، خواهد بود.
    
کلوز شماره 15 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد منظور از فعالیت غیرمرتبط ، کلیه امور اعم از جزئی یا کلی است که خارج از فرآیندشرح کار مورد بیمه است می باشد.
  

 

نمونه کلوزهای پیوست بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران

5 4788452