شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني بيمارستان/ درمانگاه / كلينيك

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني بيمارستان/ درمانگاه / كلينيك

 

اين قرار داد بين شركت سهامي بيمه ايران كه از اين پس بيمه گر ناميده ميشود و مسئول فني بيمارستان/ درمانگاه/ كلينيك كه مشخصات وي در جدول مشخصات بيمه نامه قيد ميشود و از اين پس بيمه گذارناميده ميشود ، بمنظور بيمه مسئوليت بيمه گذار بر اساس قانون بيمه مصوب سال1316 و قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 و ساير قوانين و مقررات جاري در كشور و شرايط زير منعقد ميگردد:

 

ماده اول: موضوع قرارداد عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال بيماران ، اشخاص ثالث و ذوي الحقوق آنان, بدين معني كه اگر در جريان اجراي وظايف وي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و تاييد گرديده حادثه اي رخ دهد و بيمه گذار در قبال بيماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد بيمه گر با رعايت شرايط و مندرجات اين قراردادو قوانين ياد شده در فوق ملزم به جبران خسارت مذكور ميباشد.

تبصره: شرح وظايف مسئولين فني بيمارستانها/ درمانگاهها و كلينيكها كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين گرديده جزءلاينفك بيمه نامه ميباشد.

 

ماده دوم:تعهدات بيمه گر

2-1پرداخت خسارات ناشي از موضوع قرارداد به بيماران ، اشخاص ثالث و يا ساير ذوي الحقوق آنان پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر تا حدود مورد تعهد در ماده 3.

2-2 در صورت اقامه دعوي عليه بيمه گذار پرداخت هزينه هاي دادرسي در حدود متعارف بشرط آنكه اين مبلغ حداكثر از10% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نكند.

2-3 بيمه گر حق دارد با مدعي ضرر و زيان وارد مذاكره شود و در خصوص مبلغ ضرر و زيان با وي توافق نمايد.

2-4 تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليتهاي بيمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط بر اينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف 3 سال پس از انقضاء بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.

ماده سوم: حدود تعهدات بيمه گر در رابطه با فوت ، نقص عضو ، ازكارافتادگي و ساير صدمات بدني يك نفر ، در هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه در جدول مشخصات بيمه نامه قيد ميشود.

 

ماده چهارم: تعهدات بيمه گذار

4-1 هر گونه اطلاعات ومدارك در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بيمه گر ارائه نمايد.

4-2 بيمه گذار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر درمورد مسئوليتهائي كه طبق اين بيمه نامه مورد تاييد ميباشد، تعهدي در قبال مدعي بعهده گيردويا وجهي به وي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام قبلا مورد موافقت بيمه گر قرار گرفته باشد.

4-3 ترتيبي اتخاذ نمايد تا بيمارستان داراي شرايط زير باشد:

-4-3-1 كليه كاركنان بيمارستان متناسب با وظايف خود داراي تجربه و مهارت كه عرفا لازم است را داشته باشند.

-4-3-2 در محل موضوع قرارداد)بيمارستان(وسايل وتجهيزات ايمني، فوريتي)اورژانسي(، حفاظتي و اطفاء حريق راكه عرفا

لازم است را تعبيه نموده و به طور صحيح استفاده و مورد عمل قرار گيرند.

-4-4 وقوع هرگونه حادثه ناشي از مسئوليت موضوع اين قرارداد و همچنين هر نوع ادعاو مطالبه اشخاص ثالث عليه خودكه به اين قرارداد مربوط شودرا بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام نمايد و نيز مكلف است متعاقبا كيفيات مطالبه و يا دعوي ، نام و نشاني مطالبه كننده و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه بموجب آن مطالبه غرامت ويا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده ، نام ونشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هر

گونه اطلاعات و مشخصات ونكات ديگر مربوط به موضوع را كه برآن وقوف دارد و هرنوع اسناد و مداركي كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع معاضدت نمايد.

-4-5 عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرايط فورس ماژور به بيمه گر حق خواهد داد از پرداخت تمام يا بخشي از خسارت موضوع اين قرارداد خودداري نمايد.

 

ماده پنجم: استثنائات

خسارات معلول عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:

-5-1 خسارات ناشي از جنگ، انقلاب،شورش،اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل

-5-2 خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديواكتيو و يونيزه

-5-3 خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار

-5-4 خسارات ناشي از تخلف از اجراي قوانين و مقررات دولتي و جرائم

-5-5 خسارات ناشي از بروز حوادث طبيعي

-5-6 خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان

-5-7 خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي كه بيمه گذار با ديگران منقعد نموده است.

-5-8 مسئوليت خساراتي كه به بيمارستان ) تاسيسات، ساختمان،وسائط نقليه و...(وارد ميشود.

-5-9 مسئوليت زيانهاي مالي يا از دست دادن درآمد بيمارستان

 

ماده ششم: نحوه پرداخت خسارت:

در صورتيكه سازمان نظام پزشكي يا دادگاه ميزان خسارت ناشي از مسئوليت بيمه گذار را تعيين نمايد مبلغ تعيين شده پس از كارشناسي موضوع و احراز مسئوليت براي بيمه گر با اطلاع بيمه گذار مستقيما به شخص زيانديده يا ذوي الحقوق وي پرداخت خواهد گرديد.

 

ماده هفتم: تغييرات قرارداد:

هر گونه در اين بيمه نامه به موجب الحاقي خواهد بود . هر گاه مفاد الحاقي صادره از طرف بيمه گر با توافقهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار بايد ظرف 15 روز از تاريخ صدور ،تغيير يا اصلاح آنرا كتبا خواستار شود ، در غير اينصورت الحاقي صادره قطعي تلقي خواهد شد.

 

ماده هشتم: فسخ و ابطال قرارداد :

هريك از طرفين ميتواند با اخطار يكماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتيب زير اقدام نمايد:

(8-1) از طرف بيمه گر:

-8-1-1 در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه)ماده 16قانون بيمه(

-8-1-2 در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه(ماده 13قانون بيمه(

-8-1-3 بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.

)8-2( از طرف بيمه گذار: در صورتيكه كليات مشدد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.

تبصره:در صورت فسخ از طرف بيمه گر ، بيمه گر بايد حق بيمه مدتي را كه باقي مانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت دهد به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه بر اساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.

 

ماده نهم: مواد قرارداد:

اين قرارداد در نه ماده ودر 5 نسخه تنظيم و امضاء و مبادله ميگردد كه 5 نسخه آن داراي اعتبار واحد يكسان ميباشد.