بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی:

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی:

این بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارگران فعال واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می دهد. به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جرح شرکت بیمه هزینه های مالی خسارت وارده را جبران می کند.کارگاهها و کارخانه ها می توانند کارکنان خود را بدون ذکر نام تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهند ولی اگر لیست اسامی را اعلا م کنند حق بیمه آنها ارزان تر خواهد شد.