بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست و چه خساراتی را پرداخت میکند؟

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست و چه خساراتی را پرداخت میکند؟

این بیمه خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و اماکن وابسته به آن در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد.

این بیمه نامه در حالت عادی فقط خسارت به کارگران و کارکنان را پوشش میدهد ولی میتوان با خرید پوششهای تکمیلی که لینک آن در زیر آمده است دامنه پوششهای بیمه را افزایش داد:

پوشش های تکمیلی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران

تعهدات بیمه نامه :

جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو مطابق قانون دیات در تعهد بیمه گر میباشد. اخذ بیمه نامه یاد شده برای کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار لازم و ضروری می باشد.

 

براساس قانون هر شخصی که در نتیجه فعالیت روزمره خود باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر شود موظف است خسارت وارده را جبران کند.

بر اساس این طرح، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود، تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد .بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

از آنجائیکه ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد، این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.
در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند الزامی ;برای متقاضی بیمه، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمی باشد. مگر در مواردی که با توجه به نوع کار، بیمه گذار از کارکنان ثابت استفاده می نماید و ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان، بدون ذکر اسامی کارکنان و تعریف کامل محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است.
با توجه به موارد ذکر شده ، اساساً این بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع، برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد .
یکی از نکات مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قراردادن کارکنان پیمانکاران فرعی است که مستقیماً جزء کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند . چون همانگونه که اطلاع دارید در اکثر پروژه ها کارفرما یا صاحبکار تمام امور پروژه را راساً انجام نمی دهد .