تعریف کارفرما در بیمه مسئولیت مدنی

تعریف کارفرما :


کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که یک واحد اقتصادی را با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی اداره میکند. معمولا در هر واحد اقتصادی اعم از کوچک یابزرگ وسایلی وجود دارند که ممکن است بسیار ساده ویا ابتدایی باشند ویا تاسیسات پیشرفته عظیمی باشند که کارکردن با آنها مستلزم تخصص وکارایی ودقت خاص باشد . ولی به هر حال این وسایل از هر گونه که باشد وهم چنین محیط کار از هر نوع که باشد کم یا بیش خطر زا هستند و می توانند صدماتی به کارکنان وارد کنند.

مدیریت کارگاه وروش کار بر عهده کارفرماست ومسئولیت آن هم منحصرا متوجه کارفرما می باشد. به عبارت دیگر هر حادثه ای که رخ دهد وآثار زیان بار آن متوجه نیروی انسانی شاغل در کارگاه شود ، موجب مسئولیت کارفرما خواهد بود واین مسئولیت نیازی به اثبات تقصیر ویا کوتاهی کارفرما ندارد وبه اصطلاح حقوقی یک مسئولیت فرضی ویا قانونی است وفقط با اثبات خلاف آن مثلا اثبات اینکه کارگری به عمد خود را در موقعیت خطرناک قرار داده است ، میتوان کارفرما را از مسئولیت مبرا ساخت که البته اثبات این امر بسیار مشکل است .