خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها

خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها
 

احتراما در راستای اطلاع رسانی دقیق و فنی که از وظایف این سایت می باشد اطلاعات ذیل به منظور شناخت وجه تمایز مسئولیت های رئیس و مدیر واحد درمانی از مسئولیت مسئول فنی همان واحد درمانی  به اطلاع میرسد:

 

1-خلاصه شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک

1)نظارت بر كلیه امور فنی خدمات پزشكی و پیراپزشكی و پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت

2)     كنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی، تجهیزات پزشكی و داروئی بیمارستان

3)      نظارت بر انتخاب ، بكارگیری و فعالیت نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت براساس ضوابط مورد قبول وزارت برای قسمتهای مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیتهای آنان براساس مقررات موجود.

4)      جلوگیری از اعمال پزشكی غیرمجاز بدون اندیكاسیونهای علمی

5)      كنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل با رعایت مقررات

6)      كنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریتهای پزشكی براساس تخصص هایی كه مجوز آنرا دریافت كرده و بایستی امكانات ، نیروهای تخصصی و كادر پیراپزشكی مورد نیاز را برای درمان بیماران اورژانسی در اختیار داشته باشد

7)      نظارت بر گزارشدهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر دار وگزارش، به مركز بهداشت

 

2-خلاصه شرح وظایف مدیر بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک

   1)      اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف 

   2)      نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت

     3)      هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

4)      ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

5)      نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

6)      هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

7)      پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت امر

8)      نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر 

9)      نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

10)   سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

11)   مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

12)   انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

 

1.      1-خلاصه شرح وظایف رئیس بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک

1)      نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری .

2)      تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها

3)      تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .

4)      نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی .

5)      ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز .

6)      ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .

7)      مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیها .

8)      فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .

9)      نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .

10)   ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها.

11)   اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت.

12)   اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه .