توربینهای گازی و پوششهای بیمه ای

توربینهای گازی و پوششهای بیمه ای


تاریخچه بیمه های مهندسی راباید در بیمه دیگهای بخار جستجو کرد ،آن زمان که پس از اختراع دیگهای بخار ،انفجارهای پی در پی آنها مشکل آفرین گردیده بود و این مشکلات سبب شد جمعی از اهل نظر به بررسی علل انفجار دیگهای بخار پرداخته و اقداماتی را به منظور کنترل و پیش گیری از خطرات بعمل آورند. 

این انجمن ها به منظور جلوگیری از انفجارهای در دیگهای بخار توصیه های ایمنی خود را به صاحبان آنها منعکس می نمودند.این انجمنها زمینه ساز تاسیس شرکتهای بیمه ای تخصصی در این زمینه گردیدند و به ویژه در کشورهای آلمان و سویس پس از بررسی های فراوان شرکت های جهت ارایه این گونه بیمه نامه ها شکل گرفتند.
 

به طور کلی عرضه بیمه هایی از این نوع را می توان نقطه شروع و پیدایش بیمه های مهندسی به شکل امروزی دانست.
امروزه انواع بیمه های مهندسی در تمام صنایع خود را به یک ضرورت تبدیل نموده اند و هر یک از صنایع بدون اخذ پوششهای بیمه ای توان حرکت به سوی پیشرفت را از خود دور می انگارند.
یکی از صنایعی که این نیاز را بیش از پیش احساس می کند صنایع نیروگاهی کشور می باشد،با افزایش تعداد واحدهای گازی در نیروگاه های مختلف لازم به نظر رسید که در رابطه با توربینهای گازی و همچنین نقش بیمه های شکست ماشین آلات (MB) و ارتباط بین آن، بررسی صورت پذیرد.