محاسبه حق بیمه بدنه اتومبیل

در زیر جدول تقریبی حق بیمه بدنه را با پوششهای اصلی مشاهده می کنید

قابل ذکر است که بابت هرکدام از پوششهای اضافی مانند بلایای طبیعی، رنگ اسید و مواد شیمیایی و میخ کشی 5% به حق بیمه اضافه میشود. ضمناً شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه گذارانی که بیمه شخص ثالث آنها بدون خسارت بوده و با تخفیف صادر گردیده، تخفیفات ویژه ای را اعمال خواهد نمود.


طبق قرارداهای منعقد شده جهت افراد زیر در این سایت 20% تخفیف ویژه علاوه بر تخفیفات ذکر شده و عدم خسارت تا سقف حداکثر 70% لحاض خواهدنمود.

  1. پزشکان و پیراپزشکان
  2. اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان
  3. دانشجویان و کارکنان دانشگاه پیام نور
  4. بستگان درجه اول اعضای بالا ( با مدرک معتبر)

 

 

ارزش خودرو

حق بیمه

100,000,000 2,002,320
110,000,000 2,224,800
115,000,000 2,336,040
120,000,000 2,447,280
125,000,000 2,558,520
130,000,000 2,669,760
135,000,000 2,781,000
140,000,000 2,892,240
145,000,000 3,003,480
150,000,000 3,114,720
155,000,000 3,225,960
160,000,000 3,337,200
165,000,000 3,448,440
170,000,000 3,559,680
175,000,000 3,670,920
180,000,000 3,782,160
185,000,000 3,893,400
190,000,000 4,004,640
195,000,000 4,115,880
195,000,000 4,115,880
200,000,000 4,227,120
205,000,000 4,338,360
210,000,000 4,449,600
220,000,000 4,672,080
230,000,000 4,894,560
240,000,000 5,117,040
250,000,000 5,339,520
260,000,000 5,562,000
270,000,000 5,784,480
280,000,000 6,006,960
290,000,000 6,229,440
300,000,000 6,451,920
310,000,000 6,674,400
320,000,000 6,896,880
330,000,000 7,119,360
340,000,000 7,341,840
350,000,000 7,564,320
360,000,000 7,786,800
370,000,000 8,009,280
380,000,000 8,231,760
390,000,000 8,454,240
400,000,000 8,676,720
410,000,000 8,899,200
420,000,000 9,121,680
430,000,000 9,344,160