تقسیم بندی بیمه های باربری

بیمه های باربری (حمل و نقل) کالا

بیمه های حمل ونقل با تضمین کالا ها و وسایل حمل ونقل ریسک مبادلات تجاری را در حد قابل توجهی کاهش می دهند و باعث ارتقاء سطح مبادلات تجاری در بین ملل مختلف می شوند.

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربری قراردادی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) در قبال دریافت وجهی به عنوان (حق بیمه) خسارتهای اتفاقی، احتمالی و تصادفی وارد به محموله مورد بیمه را طبق شرایط و مندرجات بیمه نامه جبران می نماید.
بر اساس تصویب مجمع بیمه گران لندن از تاریخ 1982/1/1 صدور بیمه نامه با شرایط A و B و C جایگزین شرایط یاد شده گردیده است:

* بیمه باربری با شرایط تمام خطر ALL RISKS – (شرایط A):
* بیمه باربری با شرایطB
* بیمه باربری با شرایط C


جدول مقایسه کلوزهای مختلف بیمه های باربری

بیمه باربری را می توان به سه طریق تقسیم بندی کرد:

- تقسیم بندی بر اساس طریق حمل

- تقسیم بندی بر پایه محدوده جغرافیایی حمل

- تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه ایالف - تقسیم بندی بر اساس طریق حمل کالا :

بر سه نوع است:

  • زمینی
  • دریائی
  • هوائی


ب - تقسیم بندی بر پایه محدوده جغرافیایی که دو صورت دارد:

1 - بیمه حمل و نقل خارج از کشور (بیمه های وارداتی و صادراتی)

2 - بیمه حمل و نقل داخل کشور (بیمه های داخلی)ج - تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه ای

این تقسیم بندی تا چندی پیش به سه نوع دسته بندی می گردید:

1 - شرایط تمام خطر ALL RISKS

2 - شرایط دبلیو. پی.آ WITH PARTICULAR AVERAGE - WIPA

3 - شرایط اف.پی.آ FREE OF PARTICULAR AVERAGE - FPAتخفیفات و کاهش نرخ های مصوب در بیمه های باربری :

بیمه ایران در صورت وجود شرایط لازم ، تسهیلات زیر را در بیمه های باربری لحاظ می نماید.

* 10% تخفیف پرداخت نقدی حق بیمه
* 20% تخفیف حمل در کانتینر تا مقصد نهایی در بیمه نامه
* 10% تخفیف حمل در کانتینر تا بندر یا گمرک کشورمقصد
* 25% تخفیف حمل با هواپیما
* 30% تخفیف واردات بدون انتقال ارز (بدون گشایش اعتبار بانکی)
* 30% تخفیف جهت حمل کالا از طریق کشتی بین بنادر وجزایر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر.
* 45% تخفیف در بیمه نامه های صادراتی به صورتریالی.
* 65% تخفیف در بیمه نامه های صادراتی به صورت ارزی. (دراین نوع بیمه خسارت وارده احتمالی به ارز پرداخت میگردد.)