مقررات اعتبارات اسنادی در حمل و نقل بین المللی کالا (UCP 5

مقررات اعتبارات اسنادی در حمل و نقل بین المللی کالا (UCP 500) 1993

 

اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) یکی از نهادهای بین المللی است که وظیفۀ اصلی خود را تسهیل تجارت میان شرکتهای واقع در کشورهای مختلف جهان و کمک به گسترش بازرگانی بین المللی قرار داده است. یکی از ابزارهای عمده این امر تنظیم مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی است که حقوق و تکالیف تجار در کشورهای مختلف و همچنین بانکهای مختلف در این عملیات را در قبال یکدیگر مشخص می کند. لکن با توجه به تغییرات سریع در تکنولوژی و پیشرفت در ارتباطات از راه دور و تحولاتی که در امر حمل و نقل بین المللی کالا بوجود می آید لازم است مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی بطور ادواری مورد تجدید نظر قرار گرفته و با اوضاع و احوال تجاری روز تطبیق یابد. بنابراین اتاق بازرگانی بین المللی تصمیم گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) مندرج در نشریه شماره 400 خود را با توجه به این تحولات، بخصوص ظهور تکنولوژی های جدید ارتباطی و تسهیلاتی را که در امر نقل و انتقال اسناد، یعنی رکن اساسی عملیات اعتبار اسنادی، به وجودمی آورد مورد تجدید نظر قرار دهد و نسخه جدیدی از این مقررات را در نشریه شمارۀ 500 خود در سال 1993 منتشر کند که از اول سال 1994 میلادی برای کلیه کشورهای پذیرنده آن لازم الاجرا است. نسخۀ تجدید نظر شدۀ فعلی که جای نسخۀ قبلی تجدید نظر شدل در سال 1983 را می گیرد حاوی تغییرات مهمی است که وقوف و آگاهی از آن اهمیت فوق العاده ای دارد که لازم است از سوی تجار و بانکهای داخلی درگیر در عملیات اعتبار اسنادی بدقت لحاظ شود.
متن این مقررات بزبان انگلیسی نسخه اصلی مورد استناد بوده و ترجمه صرفا برای آگاهی خوانندگان فارسی زبان است .

الف- مقررات و تعاریف عمومی
ماده 1- حوزۀ اجرای مقررات متحدالشکل
مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی نسخۀ تجدید نظر شده سال 1993- نشریه شمارۀ 500 اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تمامی اعتبارات اسنادی (و تا انجا که رعایت آن میسر است، در مورد اعتبارات اسناد ضمانتی) که تحت عنوان اعتبار قرار گیرند بکار می رود. این مقررات برای تمامی طرفهای ذی ربط الزام آور است مگر آنکه صراحتاً ترتیب دیگری در اعتبار مقرر شود.

ماده 2- معنای اعتبار
از دیدگاه این مقررات، اصطلاحات((اعتبار(اعتبارات) اسنادی)) و ((اعتبار(اعتبارات) اسنادی ضمانتی)) ( که از این به بعد فقط اعتبار( اعتبارات) خوانده می شوند) به معنی هر گونه ترتیباتی، تحت هر نام یا توصیفی است که بدان وسیله یک بانک ((( بانک باز کننده اعتبار ))) به درخواست و طبق دستورات یک مشتری (( متقاضی)) یا از طرف خود، در مقابل ارائه سند(اسناد) معین و به شرط رعایت و ضوابط اعتبار موظف است:
1-پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او (( ذی نفع)) انجام داده یا بروات (حواله های) صادره از طرف ذی نفع را قبولی نویسی نماید، یا
2-بانک دیگری را مجاز دارد تا این پرداخت را انجام داده، یا بروات(حواله های )مذکور را قبولی نویسی نموده یا بپردازد، یا
3-بانک دیگری را مجاز به انجام معامله گرداند. از دیدگاه این مقررات شعبات یک بانک در کشورهای مختلف (( بانک دیگر)) محسوب می شوند.

ماده 3- اعتبارات در مقابل قراردادها
الف- اعتبارات ماهیتاً معملاتی جدا از(قراردادهای) فروش یا دیگر( قرار دادهایی) هستند که این اعتبارات بر اساس آنها گشایش می یابد و با نکها به هیچ وجه با این قرارداد (قراردادها) سرو کار نداشته و از این بابت تعهدی برای آنها ایجاد نمی گردد، حتی اگر در اعتبار، هر گونه اشاره ای به این قرارداد ( قراردادها) شده باشد. در نتیجه، تعهد یک بانک به پرداخت پرداخت بروات یا معامله و/ یا انجام هر گونه تعهدی دیگر طبق اعتبار، مستقل از ادعاها یا دفاعیات متاضی،ناشی از روابط وی با بانک باز کننده یا ذی نفع، خواهد بود.
ب- یک ذی نفع در هیچ موردی نمی تواند از بابت روابط قراردادی موجود میان بانکها یا میان متقاضی و بانک باز کننده، حتی برای خود قائل شود.ماده 4- اسناد در مقابل کالاها/خدمات/عملکردها
در عملیات اعتباری، تمامی طرفهای ذی ربط، اسناد را مورد معامله قرار می دهند، نه کالاها، خدمات و/ یا سایر عملکردهایی که اسناد به آنها مربوط می شوند.

ماده 5- دستورات جهت افتتاح/اصلاح اعتبارات
الف- دستورات جهت افتتاح یک اعتبار، خود اعتبار،دستورات مربوط به اصلاح اعتبار، و خود اصلاحیه، باید کامل و دقیق باشند. به منظور اجتناب از آشفتگی و سوءتفاهم، بانکها باید از هر گونه تلاشی برای:
1- گنجاندن جزئیات بیش از حد اعتبار یا در اصلاحیه آن جلوگیری کنند،
2- دادن دستور افتتاح ، ابلاغ و تایید یک اعتبار با ارجاع به اعتباری که قبلاً افتتاح شده.
( اعتبار مشابه )،در صورتی که اعتبار قبلی موضوع اصلاحیه( اصلاحیه های) پذیرفته شده یا پذیرفته نشده باشد، جلوگیری کنند.
ب- تمام دستورات جهت افتتاح اعتبار و خود اعتبار و در صورت وجود، تمامی دستورات مربوط به اصلاح اعتبار و خود اصلاحیهف باید اسنادی را که در مقابل آن پرداخت، قبولی نویسی یا معامله انجام خواهد شد به دقت مشخص سازند.
ب- انواع اعتبارات و نحوۀ ابلاغ آنها

ماده 6- اعتبارات برگشت پذیر در مقابل اعتبارات برگشت پذیر
الف- یک اعتبار ممکن است یا:
1-برگشت پذیر، یا
2-برگشت ناپذیر باشد.
ب- بنابراین در تمامی اعتبارات باید به وضوح مشخص شود که برگشت پذیرند یا برگشت ناپذیر.
ج- در صورت مشخص نشدن مورد فوق، اعتبار، برگش ناپذیر تلقی خواهد شد.

ماده 7- مسئولیت بانک ابلاغ کننده اعتبار
الف- اعتبار ممکن است توسط یک بانک دیگر( بانک ابلاغ کننده اعتبار) به ذی نفع ابلاغ شده، بدون اینکه بانک مذکور تعهدی در قبال اعتبار داشته باشد ، اما اگر این بانک برای ابلاغ اعتبار انتخاب شود، دقت معقولی را برای بررسی اصالت ظاهری اعتباری که ابلاغ می نماید مبذول خواهد داشت. اگر این بانک تصمیم بگیرد اعتبار را ابلاغ نکند باید بدون تاخیر، بانک باز کننده اعتبار را از تصمیم خود مطلع گرداند.
ب- اگر بانک ابلاغ کننده اعتبار، نتواند اصالت ظاهری اعتبار را تشخیص دهد باید بدون تاخیر، بانکی را که به نظر می رسد دستورات را از آن دریافت کرده است از عدم توانایی در تشخیص اصالت ظاهریف مطلع نموده و با این وجود اگر تصمیم بگیرد اعتبار را ابلاغ نماید باید به ذی نفع اطلاع دهد که قادر نبوده است اصالت ظاهری اعتبار را تشخیص دهد.

ماده 8- ابطال اعتبار
الف- بانک باز کننده اعتبار می تواند اعتبار بر گشت پذیر راهر زمان و بدون اطلاع قبلی به ذی نفع، اصلاح نموده یا باطل نماید.
ب- به هر حال بانک باز کننده باید:
1- به بانک دیگری که اعتبار برگشت پذیر نزد آن بانک برای پرداخت دیداری، قبولی نویسی یا معامله ارجاع گردیده و این بانک، قبل از دریافت هر گونه ابلاغی برای اصلاح یا ابطال اعتبار، در مقابل ارائه اسنادی که صورت ظاهر آنها با شرایط و ضوابط اعتبار مطابقت داشته، هر گونه پرداخت، قبولی نویسی یا معامله ای را انجام داده استف پوشش دهد.
2- به بانک دیگری که اعتبار برگشت پذیر نزد آن بانک برای پرداخت معوق، ارجاع گردیده و این بانک، قبل از دریافت هر گونه ابلاغی برای اصلاح یا ابطال اعتبار، در مقابل ارائه اسنادی که صورت ظاهر آنها با شرایط و ضوابط اعتبار مطابقت داشته، اسناد را پذیرفته است، پوشش دهد.
ماده 9- مسئولیت بانک باز کننده اعتبار و بانک تایید کننده اعتبار
الف- یک اعتباربرگشت ناپذیر، مشروط بر آنکه اسناد مشخص شده در اعتبار به بانک تعیین شده یا به بازکننده اعتبار ارائه شده و شرایط و ضوابط اعتبار رعایت شده باشد، تعهد قطعی بانک بازکننده اعتبار است به:
1-اگر در اعتبار پرداخت دیداری مقرر شده باشد- پرداخت دیداری:
2-اگر در اعتبار پرداخت معوق مقرر شده باشد- پرداخت در تاریخ ( تاریخ های) سر رسید قابل تعیین، طبق شرایط اعتبار:
1-اگر در اعتبار، قبولی نویس:
الف- بوسیله بانک بازکننده مقرر شده باشد- قبولی نویسی برات ( بروات) صادر شده به وسیله ذی نفع عهده بانک بازکننده و پرداخت آنها در سررسید.
ب- بوسیله بانک برات گیر دیگری مقرر شده باشد- در صورتی که بانک برات گیر مشخص شده در اعتبار بروات صادر شده عهده خود را قبولی نویسی ننماید، قبولی نویسی و پرداخت برات صادر شده بوسیله ذی نفع عهده بانک باز کننده در سر رسید یا پرداخت براتی (برواتی)، که بانک برات گیر آنها را قبولی نویسی کرده اما در سر رسید پرداخت ننموده است.
4- اگر در اعتبار، معامله مقرر شده باشد- پرداخت بدون حق رجوع به برات کشها و یا به دارندگان با حسن نیت برات (بروات) صادر شده به وسیله ذی نفع و/ یا سند (اسناد) ارائه شده تحت اعتبار. در اعتبار نباید صدور برات (بروات) عهده متقاضی مقرر شود. مع هذا اگر در اعتبار صدور برات (بروات) عهده متقاضی مقررشود، بانکها این برات (بروات) را به عنوان سند (اسناد) اضافی تلقی خواهد نمود.
ب- تایید یک اعتبار برگشت ناپذیر به وسیله بانکی دیگر (بانک تایید کننده اعتبار) بر اساس اجازه یا درخواست بانک باز کننده اعتبار، به شرط آنکه اسناد مشخص شده در اعتبار به بانک تایید کننده اعتبار یا هر بانک تعیین شده دیگر ارائه شده و شرایط و ضوابط اعتبار رعایت شده باشد، تعهد قطعی بانک تایید کننده اعتبار علاوه بر بانک باز کننده اعتبار است به:
1- اگر در اعتبار پرداخت دیداری مقرر شده باشد- پرداخت دیداری.
2- اگر در اعتبار پرداخت معوق مقرر شده – پرداخت در تاریخ (تاریخ های) سر رسید قابل تعیین طبق شرایط اعتبار.
3- اگر در اعتبار، قبولی نویسی:
الف- بوسیله بانک تایید کننده اعتبار شده باشد- قبولی نویسی برات (بروات) صادر شده به وسیله ذی نفع عهده بانک تایید کننده اعتبار و پرداخت آنها در سررسید.
ب- بوسیله بانک، برات گیر دیگری مقرر شده باشد- در صورتی که بانک برات گیر مشخص شده در اعتبار برات (بروات) صادر شده عهده خود را قبولی نویسی ننماید، قبولی نویسی و پرداخت برات صادر شده به وسیله ذی نفع عهده بانک تایید کننده اعتبار در سررسید، یا پرداخت براتی (برواتی) که بانک برات گیر آنها را قبولی نویسی کرده اما در سررسید پرداخت ننموده است.
4- اگر در اعتبار، معامله مقرر شده باشد پرداخت بدون حق رجوع به برات کشها و/ یا به دارندگان با حسن نیت (بروات) صادر شده به وسیله ذی نفع و / یا سند (اسناد) ارائه سده تحت اعتبار. در اعتبار نباید صدور برات (بروات) عهده متقاضی مقرر شود. مع هذا اگر در اعتبار صدور برات (بروات) عهده متقاضی مقرر شود، بانکها این برات (بروات) را به عنوان سند (اسناد) اضافی تلقی خواهند نمود.
ج-1- اگر بانک باز کننده اعتبار از بانک دیگری درخواست کند یا آن را مجاز دارد تایید خود را به اعتبار اضافه کند، اما این بانک حاضر به چنین کاری نباشد باید بدون تاخیر بانک بازکننده اعتبار را از این امر مطلع گرداند.
2- در صورتی که بانک باز کننده اعتبار در مجوز درخواست تایید اعتبار به نحو دیگری مقرر ننموده باشدف بانک ابلاغ کننده اعتبار می تواند اعتبار را بدون اضافه کردن تایید خود به ذی نفع ابلاغ نماید.
د-1- بجز در مواردی که در ماده(48) مقرر شده است، یک اعتبار برگشت ناپذیر را نمی توان بدون توافق بانک بازکننده اعتبار و در صورت وجود، بانک تایید کننده اعتبار، و ذی نفع اصلاح یا ابطال کرد.
2- بانک باز کننده اعتبار در قبال اصلاح (اصلاحات) به عمل آمده توسط خود از زمان صدور اصلاحیه (اصلاحیه ها)، به طور برگشت ناپذیری متعهد خواهد بود. بانک تایید کننده اعتبار ممکن است اصلاحیه را تایید نماید که در صورت تایید از زمان ابلاغ اصلاحیه به برگشت ناپذیری متعهد خواهد بود. البته ممکن است بانک تایید کننده اعتبار تصمیم بگیرد بدون تایید کردن اصلاحیه آن را به ذی نفع ابلاغ کند که در این صورت باید بدون تاخیر بانک بازکننده اعتبار و ذی نفع را مطلع سازد.
3- شرایط اعتبار اولیه (یا اعتباری که اصلاحیه های قبلاً پذیرفته شده را در مورد ان صادر شده باشد) تا زمانی که ذی نفع پذیرش اصلاحیه را به بانکی که اصلاحیه را به وی ابلاغ کرده است اطلاع نداده باشد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. ذی نفع باید پذیرش یا رد اصلاحیه را با اطلاعیه ای اعلام کند. اگر ذی نفع در تسلیم اطلاعیه قصور ورزد، ارائه اسناد به بانک تعیین شده یا بانک بازکننده اعتبار، مطابق با اعتبار و اصلاحیه هایی که هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است به منزله اطلاعیه پذیرش اصلاحیه ها به وسیله ذی نفع بوده و از آن اعتبار اصلاح خواهد شد.
4- پذیرش بخشی از اصلاحات مندرج در یک ابلاغیه اصلاح، مجاز نیست و نهایتاً هیچ ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.


ماده 10- انواع اعتبار
الف- در تمامی اعتبارات باید به وضوح مشخص شود که استفاده از آنها از طریق پرداخت دیداری میسر است یا پرداخت معوق، قبولی نویسی یا معامله.
ب-1- بجز در صورتی که در اعتبار تصریح شده باشد که تنها بانک بازکننده اعتبار قابل استفاده است، در تمامی اعتبارات باید بانکی که مجاز به پرداخت، تقبل، تعهدپرداخت معوق، قبولی نویسی برات (بروات) یا معامله است مشخص شود. در اعتباری که آزادانه قابل معامله است، هر بانکی، بانک تعیین شده است.اسناد باید به بانک بازکننده اعتبار، یا در صورت وجود، بانک تایین کننده اعتبار، یا هر بانک تعیین شده دیگر ارائه شود.
2- معامله به معنی پرداخت وجه برات (بروات) و/ یا اسناد، به وسیله بانک مجاز به معامله است. صرف بررسی اسناد بدون پرداخت وجه، معامله محسوب نمی شود.
ج- بجز در صورتی که بانک تعیین شده همان بانک تایید کننده اعتبار باشد، تعیین یک بانک توسط بانک باز کننده هیچ گونه تعهدی برای بانک تعیین شده جهت پرداخت، تقبل تعهد پرداخت معوق، قبولی نویسی برات (بروات)، یا معامله ایجاد نمی کند. به استثناء موردی که به صراحت مورد موافقت بانک تعیین شده قرار گرفته و به اطلاع ذی نفع رسانده شده باشد،دریافت و/ یا بررسی و/ ارسال اسناد توسط بانک تعیین شده به معنی تعهد آن بانک به پرداخت ، تقبل تعهد پرداخت معوق، قبولی نویسی بروات یا معامله نیست.
د- بانک بازکننده اعتبار با تعیین یک بانک دیگر یا مجاز دانستن معامله توسط هر بانک یا با مجاز داشتن یا درخواست از بانک دیگر برای تایید اعتبار، به چنین بانکی اجازه می دهد حسب مورد، در مقابل ارائه اسنادیکه صورت ظاهر آنها با شرایط و ضوابط اعتبار مطابقت داشته باشد، پرداخت، قبولی نویسی بروات یا معامله را انجام داده و موظف است مطابق با مقررات این مواد به بانک مزبور پوشش دهد.

ماده 11- اعتبارات ارسال شده از طریق مخابرات از راه دور و اعتبارات از پیش ابلاغ شده:
الف-1- وقتی بانک بازکننده اعتبار به بانک ابلاغ کننده اعتبار به وسیله پیام مخابراتی موثق دستور دهد که یک اعتبار یا اصلاحیه مربوط به اعتبار را ابلاغ کند، پیام مخابراتی مزبور به عنوان مدرک اصلی اعتبار یا اصلاحیه اصلی تلقی شده و تاییدیه پستی نبایستی فرستاده شود، ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد و بانک ابلاغ کننده اعتبار هیچ گونه تعهدی به بررسی این تاییدیه پستی و مقابله آن با مدرک اصلی اعتبار یا اصلاحیه اصلی دریافت شده به وسیله پیام مخابراتی، نخواهد داشت.
2-چنانچه در پیام مخابراتی، جمله (( جزئیات تعاقباً ارسال خواهد شد)) گنجانده شود، یا عنوان گردد که تاییدیه پستی، مدرک اصلی اعتبار یا اصلاحیه اصلی است، پیام مخابراتی مدرک اصلی اعتبار یا اصلاحیه اصلی تلقی نخواهد شد. بانک بازکننده اعتبار یا اصلاحیه اصلی را بدون تاخیر برای بانک ابلاغ کننده اعتبار ارسال کند.
ب- اگر بانکی براب ابلاغ اعتبار به ذی نفع از خدمات یک بانک ابلاغ کننده استفاده کند، برای ابلاغ اصلاحیه ها نیز باید از خدمات همان بانک استفاده کند.
ج- ابلاغ اولیه افتتاح یا اصلاح یک اعتبار برگشت ناپذیر (پیش ابلاغ) تنها در صورتی باید به وسیله یک بانک بازکننده ارسال شود که این بانک برای صدور مدرک اصلی اعتبار یا اصلاحیه اصلی، آمادگی داشته باشد. بانک بازکننده پس از ارسال پیش ابلاغ، به طور غیر قابل برگشتی متعهد است اعتبار را بدون تاخیر و با شرایطی سازگار با پیش ابلاغ، افتتاح یا آن را اصلاح نماید، مگر آنکه در ابلاغ اولیه به وسیله بانک بازکننده اعتبار، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 12- دستورات ناقص یا غیر واضح
چنانچه برای ابلاغ، تایی یا اصلاح یک اعتبار دستورات ناقص یا غیر واضحی دریافت شود، بانکی که از آن درخواست شده است تا بر مبنای این دستورات اقدام کند می تواند بدون قبولیت مسئولیت و صرفا جهت آگاهی، مراتب را طی اطلاعیه ای مقدماتی باید به وضوح ذکر گردد که اطلاعیه، صرفاً جهت آگاهی بوده و بانک ابلاغ کننده اعتبار باید بانک بازکننده را در جریان اقدام انجام شده قرار داد و از این بانک اطلاعات مورد لزوم را درخواست نماید.بانک باز کننده اعتبار باید بدون تاخیر اطلاعات لازم را فراهم کند. اعتبار تنها هنگامی ابلاغ، تایید یا اصلاح خواهد شد که دستورات کامل و واضحی دریافت شده و بانک ابلاغ کننده آماده باشد بر اساس دستورات اقدام کند.
ج- تعهدات و مسئولیتهاماده 13- استاندارد مربوط به بررسی اسناد
الف- بانکها باید تمام اسناد مشخص شده در اعتبار را با دقت معقول رسیدگی کرده تا مطمئن شوند که صورت ظاهر آنها با شرایط و ضوابط اعتبار مطابقت دارد یا نه. تطابق صورت ظاهر اسناد مشخص شده، با شرایط و ضوابط اعتبار به وسیله عرف بانکداری استاندارد در سطح بین المللی، منعکس در این مواد، تعیین خواهد شد. اسنادی که صورت ظاهر آنها با یکدیگر متناقص باشد، اسنادی تلقی خواهد گردید که صورت ظاهر آنها با شرایط و ضوابط اعتبار مطابقت ندارد.
ب- بانک بازکننده اعتبار، و در صورت وجود، بانک تایید کننده اعتبارف یا بانک تعیین شده که از جانب آنها عمل می کند، هر کدام جهت بررسی اسناد و تصمیم در خصوص پذیرش یا رد اسناد و اطلاع دادن به طرفی که اسناد را از وی دریافت کرده اند از مهلت معقولی که حداکثر هفت روز بانکی پس از تاریخ دریافت اسناد خواهد بود برخوردارند. اگر در اعتبار، شرایطی درج شود بدون اینکه اسنادی که باید در رعایت آن شرایط ارائه گردد مشخص شود بانکها این شرایط را بیان نشده تلقی و آنها را نادیده خواهند گرفت.

ماده 14- مغایرت در اسناد و اطلاعیه
الف- وقتی بانک بازکننده اعتبار، بانک دیگری را مجاز دارد در مقابل ارائه اسنادی که صورت ظاهر آنها مطابق با شرایط و ضوابط اعتباراتاست پرداختی را به عمل آورده یا تعهد پرداخت معوقی را تقبل کند یا بروات را قبولی نویسی نموده یا معامله کند، بانک بازکننده اعتبار و در صورت وجود، بانک تایید کننده اعتبارف موظف هستند:
1- به بانک تعیین شده ای که پرداخت را به عمل آورده تعهد پرداخت معوق را تقبل کرده یا بروات را قبولی نویسی یا معامله کرده است پوشش دهند،
2- اسناد را تحویل بگیرند.
ب- با دریافت اسناد، بانک بازکننده اعتبار و/ یا در صورت وجودف بانک تایید کننده اعتبار، ویا بانک تعیین شده که از طرف آنها عمل می کند باید فقط بر مبنای خود اسناد، تطابق یا عدم تطابق صورت ظاهری اسناد با شرایط و ضوابط اعتبار رامشخص سازند. اگر در صورت ظاهر اسناد با شرایط و ضوابط اعتبار مطابقت نداشته باشد، این بانکها ممکن است از تحویل گرفتن اسناد مزبور خودداری کنند.
ج- اگر بانک بازکننده اعتبار تشیص دهد که صورت ظاهر اسناد با شرایط و ضوابط اعتبار مطابقت ندارد، تنها بر مبنای تشخیص خود می تواند با متقاضی اعتبار در خصوص نادیده گرفتن مغایرتها تماس بگیرد. مع هذا این امر موجب تمدید مدت مشخص شده در بند (ب) ماده 13نخواهد شد.
د-1- اگر بانک بازکننده اعتبار و/ یا درصورت وجود، بانک تایید کنند اعتبار، یا بانک تعیین شده که از جانب آنها عمل می کند تصمیم بگیرند اسناد را رد کنند، باید با استفاده از وسایل مخابراتی از راه دور و در صورتی که با این وسیله ممکن با هر وسیله سریع دیگر، بدون تاخیر و حداکثر در پایان هفت روز بانکی پس از روز دریافت اسناد، اطلاعیه ای دال بر این موضوع ارسال کند. این اطلاعیه باید به بانکی که اسناد از آن دریافت شده است، یا به ذی نفع، در صورتی که اسناد مستقیماً از وی دریافت شده باشد، تسلیم گردد.
2- در این اطلاعیه باید کلیه مغایرتهایی که به موجب آنها بانک اسناد را رد نموده است بیان شده و به علاوه باید مشخص گردد که بانک مذکور اسناد را به ارائه دهند مسترد داشته است یا آنها را نزد خود و در دسترس ارائه دهنده نگهداری می کند .
3- در این صورت بانک بازکننده اعتبارو/ یا در صورت وجود، بانک تایید کننده اعتبارحق دارند استرداد هر گونه وجهی که به بانک فرستنده اسناد پرداخت کرده اند، به علاوه بهره آن را درخواست نمایند.
ه- اگر بانک بازکننده اعتبارو/ یا در صورت وجود، بانک تایید کننده اعتبار مطابق مقررات این ماده عمل ننموده و/ یا اسناد را به ارائه دهنده مسترد نداشته یا در دسترس ارائه دهنده نگهداری ننمایند، بانک بازکننده اعتبار و/ یا در صورت وجود، بانک تاییدکننده اعتبار حق ادعای عدم تطابق اسناد با شرایط و ضوابط اعتبار را نخواهند داشت.
و- اگر بانک فرستنده اسناد توجه بانک بازکننده اعتبار و/اگر بانک فرستنده اسناد توجه بانک بازکننده اعتبار و/ یا در صورت وجود، بانک تایید کننده اعتبار را به هر گونه مغایرتها در سند جلب نموده یا بانکهای مزبور را مطلع نماید که به واسطه این مغایرتها به طور مشروط یا در مقابل تضمین جبران خسارت، پرداخت را به عمل آورده ، تعهد پرداخت مدت وار را تقبل کرده، بروات را قبولی نویسی نموده یا اسناد را معامله کرده است، بانک بازکننده اعتبار و/ یا در صورت وجود، بانک تعیین کننده اعتبار، از هیچ یک از تعدات خود طبق مقررات این ماده معاف نخواهندبود. این شرط یا تعیین جبران خسارت، فقط به روابط میان بانک فرستنده اسناد و طرفی که شرکت مذکور با وی مورد توافق قرار گرفته یا تضمین جبران خسارت از وی، یا به طرفیت از وی اخذ شده است، مربوط می گردد.


ماده 15- مسموع نبودن ادعا در خصوص اثر اسناد
بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال شکل، کفایت، حقیقی بودن، اصالت، جعلی بودن یا اثر حقوقی هر اسناد یا در قبال شرایط خاص و/ یا عام مندرج در سند(اسناد) یا الحاق شده به آنها را ندارند. به علاوه در خصوص مشخصات، مقدار، وزن، کیفیت، شرایط، بسته بندی، تحویل ، ارزش یا وجود کالایی که در اسناد قید شده، یا در خصوص حسن نیت یا اعمال و/ یا غفلت، قدرت مالی، عملکرد یا اعتبار فرستندگان ف حمل کنندگان، کارگزاران حمل و نقل، گیرندگان کالا یا بیمه گران کالا یا هر شخص دیگری که باشد هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمی گیرند.

ماده 16- مسموع نبودن ادعا در خصوص ارسال پیامها
بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص عواقب ناشی از تاخیر و/ یا مفقود شدن هر نوع پیام، نامه یا سند، یا تاخیر، تحریف یا اشتباهات دیگر در جریان انتقال پیامهای مخابراتی از راه دور به عهده نمی گیرند. بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال اشتباهات در ترجمه و/ یا تفسیر اصطلاحات فنی به عهده نمی گیرند و این حق را برای خود محفوظ می دارند که شرایط اعتبار را بدون ترجمه آنها ارسال نمایند.

ماده 17- قوه قاهره (فورس ماژور)
بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از توقف فعالیت آنها در نتیجه بلایای طبیعی، آشوب، اغتشاش داخلی، شورش، جنگ یا هر علت دیگری که خارج از کنترل آنها باشد یا به دلیل اعتصاب یا تعطیل محل کار آنها بوجود آید، به عهده نمی گیرند. بانکها به مجرد از سرگیری فعالیتشان، پرداخت معوق، قبولی نویسی بروات یا معامله اعتباراتی که در طول دوره توقف فعالیت آنها، مهلت آنها منقضی شده باشد را به عهده نمی گیرند مگر اینکه چنین اجازه ای به صراحت به آنها داده شده باشد.

ماده 18- مسموع نبودن ادعا در خصوص اعمال طرف دستور گیرنده
الف- بانکهایی که از خدمات بانک دیگر یا سایر بانکها در اجرای دستورات متقاضی اعتبار استفاده می کنند این عمل را به حساب و با مسئولیت شخص متقاضی اعتبار انجام می دهند.
ب- بانکها در صورت عدم اجرای دستوراتی که ارسال می کنند، هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی به عهده نمی گیرند، حتی اگر خود به انتخاب بانکهای دیگر اقدام کرده باشند.
ج-1- طرفی که به طرف دیگر دستور ارائه خدماتی را می دهد، مسئول بازپرداخت هر گونه هزینه ها ، شامل کمیسیون، حق الزحمه و هزینه ها ومخارجی است که طرف دستور گیرنده در ارتباط با انجام این دستورات متحمل شده است.
2- چنانچه در اعتبار تصریح شده باشد که این هزینه ها به حساب طرف دیگری غیر از دستور دهنده منظور شود و نتوان این هزینه ها را وصول نمود، طرف دستور دهنده مسئول نهایی پرداخت این هزینه ها خواهد بود.
د- متقاضی اعتبار، از بابت تمام تعهدات و مسئولیتهایی که قوانین یا عرف خارجی وضع می کنند مکلف و متعهد است که خسارات بانکها را جبران کند.
ماده 19- ترتیبات مربوط به پوشش بانکی
الف- هر گاه بانک بازکننده اعتبار در نظر داشته باشد پوششی را که بانک پرداخت، قبول یا معامله یا معامله کننده استحقاق آن را دارد با مطالبه این بانکها از طرفی دیگر تامین شود، باید در زمان مناسب دستورات یا مجوز صحیح مربوط به تامین پوشش مذکئر را به بانک پوشش دهنده ابلاغ کند.
ب- بانک بازکننده اعتبار، بانک مطالبه کننده را به ارئه گواهی تطابق با شرایط و ضوابط اعتبار به بانک پوشش دهنده، ملزم نخواهد کرد.
ج- اگر پوشش (مطالبه شده) از جانب بانک مطالبه کننده، به وسیله بانک پوشش دهنده تامین نگردد بانک بازکننده اعتبار ازهیچ یک از تعهدات خود در تامین پوشش معاف نخواهد بود.
د- در صورتی که پوشش، با اولین درخواست یا بسته به مورد، به نحوی که در اعتبارمقرر شده یا به طور متقابل مورد توافق قرار گرفته است، به وسیله بانک پوشش دهنده تامین نشود، بانک بازکننده اعتبار در مقابل بانک مطالبه کننده از بابت هر گونه منفعت تلف شده مسئول خواهد بود.
ه- هزینه های بانک پوشش دهنده، به حساب بانک بازکننده اعتبار منظور خواهد شد. مع هذا در صورتی که هزینه ها به حساب شخص دیگری باشد، بانک بازکننده اعتبار مسئول است در اعتبار اصلی و در مجوز تامین پوشش، این مورد را مشخص کند. در مواردی که هزینه های بانک پوشش دهنده را باید طرف دیگری بپردازد، این هزینه ها از بانک مطالبه کننده و به هنگام برداشت اعتبار، وصول خواهد شد. مسئولیت پرداخت هزینه های بانک پوشش دهنده، با بانک باز کننده اعتبار خواهد بود.
د- اسناد
ماده 20- ابهام در خصوص صادر کنندگان کالا
الف- اصطلاحاتی از قبیل: ((درجه اول))،((مشهور))،((واجد شرایط))،((مستقل))،((رسمی))،((ذی صلاح))،((محلی)) و نظائر آن نباید در توصیف صادر کنندگان سندکه قرار است طبق اعتبار ارائه شوند به کار رود. اگر چنین اصطلاحاتی در اعتبار گنجانده شود، بانکها اسناد مربوطه را به همان صورت ارائه شده، خواهند پذیرفت، مشروط بر آنکه صورت ظاهر آن مطابق با سایر شرایط و ضوابط اعتبار بوده و به وسیله ذی نفع صادر نشده باشد.
ب- بانکها همچنین در صورتی که ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد، اسنادی را که به طرق زیر تهیه شده یا به نظر برسد به طرق زیر تهیه شده باشند و در صورت لزوم، امضاء گردیده باشد، به عنوان سند اصلی قبول خواهد کرد:
1- نسخ تهیه شده توسط سیستمهای تکثیر، سیستمهای خودکار یا سیستمهای کامپیوتری؛
2- نسخ تهیه شده به وسیله کاربن، یک سند را میتوان به وسیله دست، با انتقال امضاء به وسیله دستگاه فاکسی مایل، با امضاء از طریق منگنه، با مهر، با علامت یا با سایر روشهای مکانیکی یا الکترونیکی مخصوص تصدیق، امضاء کرد.
ج-1- در صورتی که ترتیب دیگری در اعتبار، مقرر نشده باشدف بانکها اسنادی را که به عنوان کپی مشخص شده یا به عنوان سند اصلی علامت نخورده باشد، به عنوان کپی قبول خواهند کرد. کپی اسناد لازم نیست امضاء شده باشد.
2- اعتباراتی که در آنها سند (اسناد) در چند نسخه مثل:(( نسخه دوم))،((دو نسخه ای))،((دوتایی)) و غیره درخواست شود، ارائه یک نسخه از اصل سند و مابقی نسخ به صورت کپی، مورد قبول قرار گرفتف مگر آنکه ترتیب دیگری در سند مزبور مقرر شده باشد.
د- شرطی در یک اعتبار که طبق آن درخواست شده باشد که یک سند ((تصدیق گردد))،((اعتبار یابد))،((صورت قانونی پیدا کند))،((به تایید برسد))،((گواهی شود)) یا درخواستهای مشابهی به عمل آمده باشد، با هر نوع امضاء، علامت، مهر یا چسبی روی سند که به نظر برسد شرط فوق را متحقق کرده است، ایفا شده تلقی خواهد شد، مگر آنکه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر شده باشد.


ماده 21- صادر کنندگان نامشخص یا محتوای نامشخص اسناد
هنگامی که اسنادی بجز اسناد حمل، اسناد بیمه و سیاهه های تجاری درخواست شود، در اعتبار باید مشخص شود که چه مربعی آنها را صادر نماید و متن و محتوای آن چگونه باشد. اگر این موارد در اعتبار مشخص نشوند بانکها، مشروط بر آنکه اطلاعات مندرج در آنها با هر سندارائه شده ای که در اعتبار مشخص شده متناقض نباشد، آنها را به همان صورت ارائه شده خواهند پذیرفت.

ماده 22- تاریخ صدور اسناد در مقابل تاریخ اعتبار
بانکها سندی را که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ افتتاح اعتبار بوده و در صورتی که ظرف مدت تعیین شده در اعتبار و در این مواد، ارائه شده باشد، خواهند پذیرفت مگر آنکه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر شده باشد.

ماده 23- بارنامه حمل دریایی/ اقیانوسی
الف- اگر در اعتبار، بارنامه ای برای بندر به بندر درخواست شود بانکها، چنانچه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد، سندی را که تحت هر نام قبول خواهند کرد که:
*صورت ظاهر آن نشان دهندۀ نام حمل کننده بوده و به وسیله؛
*حمل کننده، یا نماینده تعیین شده، به جای وی یا از جانب وی، یا
*فرمانده کشتی، یا نماینده تعیین شده ، به جای وی یا از جانب وی امضاء یا به نحو دیگر تصدیق شده باشد.
بسته به مورد ، باید مشخص شود که هر نوع امضاء یا تصدیق حمل کننده یا فرمانده کشتی ، به عنوان این اشخاص به عمل آمده است. نماینده ای که از جانب حمل کننده یا فرمانده کشتی، امضا نموده یا تصدیق می نماید باید نام و سمت طرف؛ یعنی حمل کننده یا فرماندهی که نماینده از جانب آنها عمل می کند، را مشخص سازد، و نشان دهد که کالا در یک کشتی معین بارگیری شده یا حمل می گردد. ممکن است بارگیری یا حمل در یک کشتی معین، با عبارت از قبل چاپ شده ای روی بارنامه که نشان دهد کالا در کشتی معین بارگیری شده یا حمل می شود، مشخص گردد، که در این مورد تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ بارگیری و تاریخ حمل تلقی خواهد گردید. در تمامی موارد دیگر، بارگیری کالا در یک کشتی معین باید با عبارتی بر روی بارنامه که تاریخ بارگیری کالا در کشتی را نشان می دهد مشخص گردد، که در این مورد تاریخ مشخص شده در عبارت مذبور ، تاریخ حمل تلقی خواهد گردید.
2-اگر در بارنامه عبارت ((کشتی مورد نظر)) یا توصیفات مشابه در خصوص کشتی درج شده باشد، بارگیری در کشتی معین با درج عباراتی بر روی بارنامه مشخص گردد که علاوه بر تاریخ بارگیری، نام کشتی ای که کالا در آن بارگیری شده، حتی در صورتی که کالا روی همان کشتی بارگیری شده باشد که به عنوان ((کشتی مورد نظر)) مشخص شده است، در برداشته باشد. اگر بارنامه، حاکی از آن باشد که محل دریافت یا تحویل گرفتن کالا با بندر محل بارگیری متفاوت است، عبارت مندرج بر روی بارنامه باید همچنین بندر بارگیری مشخص شده در اعتبار و نام کشتی ای را که کالا در آن بارگیری شده، حتی در صورتی که کالا در همان کشتی بارگیری شده باشد که در بارنامه نام برده شده است، در بر داشته داشته باشد.این شرط همچنین ناظر بر مواردی است که بارگیری در کشتی با عبارت از قبل چاپ شده ای روی بارنامه مشخص شده باشد.و
3- نشان دهنده بندر بارگیری و بندر تخلیه مشخص شده در اعتبار باشد علی رغم اینکه:
الف- نشان دهد محل تحویلگرفتن کالا متفاوت از بندر محل بارگیری بوده و/ یا قصد نهایی متفاوت از بندر تخلیه می باشد، و/ یا
ب- مادامی که در سند مزبور بندر بارگیری و/ یا بندر تخلیه مشخص شده در اعتبار نیز ذکر شده است، در آن عبارت مورد نظر یا توصیفات مشابه در رابطه با بندر بارگیری و یا بندر تخلیه مندرج باشد، و
4-شامل تنها نسخه اصلی بارنامه و در صورتی که بارنامه در بیش از یک نسخه اصلی صادر شود، شامل سری کامل نسخ اصلی که به همان نحو صادر شده است، باشد، و
5- به نظر برسد که حاوی تمام شرایط و ضوابط حمل یا برخی از این شرایط و ضوابط با ارجاع به منبع یا سند دیگری بجز بارنامه (مثل بارنامه ملخص یا بارنامه پشت سفید) می باشد. بانکها محتوای این شرایط و ضوابط را بررسی نخواهند کرد. و
6- هیچ عبارتی دال بر آنکه مربوط به اجاره کشتی بوده و/ یا کشتی حمل کننده تنها به کمک محرک بادی حرکت می کند در آن مندرج نباشد. و
7- ازتمامی جنبه های دیگر با ضوابط مقرر اعتبار مطابق باشد.
ب- از دیدگاه این ماده ترانسشیپمنت به معنی تخلیه و بارگیری مجدد کالا از یک کشتی به کشتی دیگر در طول حمل دریایی کالا از بندر بارگیری به بندر تخلیه مشخص شده در اعتبار می باشد.
ج- بانکها بارنامه ای را که در آن مشخص شده باشد کالا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شود خواهند پذیرفت، مشروط بر آنکه کل حمل دریایی تحت همان بارنامه واحد انجام گردد، مگر آنکه طبق شرایط اعتبار ترانسشیپمنت ممنوع شده باشد.
د-حتی اگر در اعتبار انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر (ترانسشیپمنت) ممنوع شده باشد بانکها بارنامه ای را خواهند پذیرفت که :
1-حاکی از آن باشد ترانسشیپمنت در صورتی انجام خواهد که محموله مربوط با استناد به بارنامه در کانتینر(کانتینرها )،تریلر (تریلرها)و یا دوبه (دوبه هایی )که در کشتی قرار می گیرند حمل می شود ،مشروط بر آنکه حمل دریایی تحت همان بار نامه واحد صورت گرفته باشد .
2- حاوی شروطی باشد که نشان دهد حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی یه کشتی دیگر (ترانسشیپمنت)را برای خود محفوظ داشته است .

ماده 24- راهنامه در یائی غیر قابل معامله
الف – اگردر اعتبار ،راهنامه در یایی غیر قابل معامله برای حمل بندر به بندر در خواست شود ،بانکها چنانچه تر تیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد سندی را تحت هر نام قبول خواهند کرد که :
1- صورت ظاهر آن نشان دهنده نام حمل کننده بوده و به وسیله :
- حمل کننده با نماینده تعیین شده به جای وی با از جانب وی یا فرمانده کشتی ، یا نماینده تعیین شده ، به جای وی یا از جانب وی امضاء با به نحو دیگر تصدیق شده باشد .بسته به مورد باید مشخص شود که هر نوع امضاء با تصدیق حمل کننده یا فرمانده کشتی ،به عنوان این اشخاص به عمل آمده است . نماینده ای که از جانب حمل کننده با فرمانده کشتی امضاءنموده یا تصدیق می نماید باید نام و سمت ،طرف ،یعنی حمل کننده با فرماندهی که نماینده ار جانب آنها عمل می کند را مشخص سازد .
2- نشان دهد که کالا در یک کشتی معین ، بارگیری شده یا حمل می گردد.ممکن است بار گیری یا حمل در یک کشتی معین ،با عبارت از قبیل چاپ شده ای روی راهنامه دریایی غیر قابل معامله که نشان دهد کالا در کشتی معین بارگیری شده یا حمل می شود .مشخص گرددکه در این مورد تاریخ صدور راهنامه دریایی غیر قابل معامله ،به عنوان تاریخ بارگیری و حمل ،تلقی خواهد گردید.در تمامی موارد دیگر ،بارگیری کالا در یک کشتی معین باید با عبارتی بر روی راهنامه دریایی غیر قابل معامله که تاریخ بارگیری کالا در کشتی را نشان دهد مشخص گردد که در این مورد تاریخ مشخص شده در عبارت مزیور، تاریخ حمل تلقی خواهد گردید .اگر در راهنامه دریایی غیر قابل معامله، عبارت «کشتی مورد نظر» یا توصیفاتی مشابه در خصوص کشتی درج شده باشد ،بارگیری در یک کشتی معین باید با درج عبارتی بر روی راهنامه دریایی غیر قابل معامله مشخص گردد که علاوه بر تاریخ بارگیری ، نام کشتی ای را که کالا در آن بارگیرذی شده ،حتی در صورتی که کالا روی همان کشتی بارگیری شده باشد که به عنوان کشتی موردنظر مشخص شده است در برداشته باشد.اگر راهنامه دریایی غیر قابل معامله،حاکی از آن باشد که محل دریافت یا تحویل گرفتن کالا با بندر محل بارگیری متفاوت است ،عبارت مندرج بر روی راهنامه دریایی غیر قابل معامله،باید همچنین بندر بارگیری مشخص شده در اعتبار و نام کشتی را که کالا در ان بارگیری شده ،حتی در صورتی که کالا در همان کشتی بارگیری شده باشد که در راهنامه دریایی غیر قابل معامله،نام برده شده است ،در بر داشته باشد .این شرط همچنین ناظر بر مواردی است که بارگیری در کشتی با عبارت از قبل چاپ شده ای روی راهنامه دریایی غیر قابل معامله،مشخص شده باشد .
3- نشان دهنده بندر بارگیری و بندر تخلیه مشخص شده در اعتبار باشد ،علی رغم اینکه :
الف – نشان دهد محل تحویل گرفتن کالا متفاوت از بندر محل بارگیری بوده و یا مقصد نهایی متفاوت از بندر تخلیه می باشد ،و /یا
ب- مادامی که در سند مزبور بندر بارگیری و /یا بندر تخلیه مشخص شده در اعتبار نیز ذکر شده است در آن عبارت ((مورد نظر )) یا توصیفات مشابه در رابطه با بندر بارگیری مندرج باشد .
4- شامل تنها نسخه اصلی راهنامه دریایی غیر قابل معامله،ودر صورتی که راهنامه دریایی غیر قابل معامله ،در بیش از یک نسخه اصلی صادر شود ، شامل سری کامل نسخ اصلی که با همان نحو صادر شده است ، باشد . و
5- به نظر برسد که حاوی تمام شرایط و ضوابط حمل یا برخی از این شرایط و ضوابط با ارجاع به منبع یا سند دیگری بجز راهنامه دریایی غیر قابل معامله(مثل راهنامه دریایی غیر قابل معامله ملخص یا پشت سفید )می باشد .بانکها محتوای این شرایط و ضوابط را بررسی نخواهند کرد .
6- هیچ عبارتی دال برآن که مربوط به اجاره کشتی (چارتر پارتی ) بوده و / یا کشتی حمل کننده تنها به کمک محرک بادی حرکت می کند درآن مندرج نباشد .
7- از تمامی جنبه های دیگر با ضوابط مقرر در اعتبار مطابق باشد .
ب – از دید گاه این ماده (ترانسشیپمنت) به معنی تخلیه و بارگیری مجدد کالا از یک کشتی به یک کشتی دیگر در طول حمل دریایی کالا از بندر باری به بندر تخلیه مشخص شده در اعتبار ،می باشد.
ج- بانکها راهنامه دریایی غیر قابل معامله ای را که در آن مشخص شده باشد ، کالا از یک کشتی به یک کشتی دیگر منتقل می شود خواهند پذیرفت ، مشروط بر آنکه کل حمل دریایی تحت همان راهنامه دریایی غیر قابل معامله واحد انجام گردد مگر آن طبق شرایط اعتبار ، ترانسشیپمنت ممنوع شده باشد. د – حتی اگر در اعتبار ،انتقال کالااز یک کشتی به کشتی دیگر (ترانسشیپمنت)ممنوع شده باشد ،بانکها راهنامه دریایی غیر قابل معامله ای را خواهند پذیرفت که :
1- حاکی از آن باشد که ترانسپیمنت در صورتی انجام خواهد گرفت که محموله مربوطه ، با استناد به راهنامه دریایی غیر قابل معامله در کانتینر ( کانتینرها ) ، تریلر (تریلرها ) و /یا دوبه (دوبه های ) که در کشتی قرار میگیرند حمل شود ،مشروط بر ان که کل حمل دریایی تحت همان راهنامه دریایی غیر قابل معامله واحد صورت گرفته باشد .
2- حاوی شرطی باشد که نشان دهد حمل کننده حق ترانسشیپمنت را برای خود محفوظ داشته است .

ماده 25- بارنامه مربوط به اجاره کشتی (چارتر پارتی )
الف – اگردر اعتبار صدور بار نامه مربوط به اجاره کشتی (چارتر پارتی ) درخواست شده یا مجاز دانسته شود بانکها ، چنانچه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد ،سندی را تحت هر نام قبول خواهند کرد که :
1-حاوی هر نوع عبارتی باشد که نشان دهد بارنامه مربوط به اجاره کشتی است
2-صورت ظاهر ان نشان دهد که بوسیله : - فرمانده کشتی یا نماینده تعیین شده ، بجای وی یا از طرف وی امضاء یا تصدیق شده است . بسته به مورد ، باید مشخص شود که هر نوع امضاء یا تصدیق فرمانده کشتی یا مالک ، امضاء یا تصدیق نموده و باید نام و سمت طرف ،یعنی فرمانده یا مالکی که نماینده از طرف آنها عمل می کند را مشخص سازد .
3-نام حمل کننده را مشخص نموده یا ننموده باشد .
4-نشان دهد که کالا در یک کشتی معیین بارگیری شده یا حمل می گردد . ممکن است بارگیری یا حمل دریک کشتی معین ، با عبارت از قبل چاپ شده ای روی با نامه که نشان دهد کالا در کشتی معین بارگیری شده یا حمل می شود مشخص گردد که در این مورد تاریخ صدور بارنامه ،بعنوان تاریخ بارگیری و تاریخ حمل تلقی خواهد گردید . در تمامی موارددیگر،بارگیری کالا در یک کشتی معین باید با عبارتی در روی بارنامه که تاریخ بارگیری کالا در کشتی را نشان دهد مشخص گردد که در این مورد تاریخ مشخص شده در عبارت مذیور ، تاریخ حمل تلقی خواهد گردید .
5-نشان دهنده بارگیری و بندر تخلیه مشخص شده در اعتبار باشد .
6-شامل تنها نسخه اصلی بارنامه و در صورتی که بارنامه بیش از یک نسخه اصلی صادر شود شامل سری کامل نسخ اصلی که به همان نحو صادر شده است باشد .
7-هیچ عبارتی دال برآن که کشتی حمل کننده تنها به کمک محرک بادی حرکت می کند در آن مندرج نباشد .
8-از تمامی جنبه های دیگر با ضوابط مقرر در اعتبار مطابق باشد.
ب-حتی اگر در اعتبار ارائه قرار داد اجاره کشتی (قرارداد چارتر پارتی ) در رابطه با بارنامه مربوط به اجاره کشتی ، مقرر شده باشد ، بانکها قرارداد چارتر پارتی مذکوررا بررسی نکرده بلکه آن را بدون پذیرش مسئولیت منتقل خواهند کرد.

ماده 26- سند حمل مرکب
الف – اگر در اعتبار ، سند حملی که حداقل استفاده از دو شیوه متفاوت حمل(حمل مرکب) را در بر داشته باشد درخواست شود ،بانکها چنانچه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد ،سندی را تحت هر نام قبول خواهند کرد که :
1- صورت ظاهر آن نشان دهنده نام حمل کننده یا عامل حمل مرکب بودهو به وسیله :- حمل کننده یا عامل حمل مرکب یا نماینده تعیین شده ،به جای حمل کننده یا عامل حمل مرکب با از جانب آنها ،یا –فرمانده یا نماینده مشخص تععین شده ، به جای وی یا از جانب وی امضاءیا به نحودیگر تصدیق شده باشد . بسته به مورد باید مشخص شود که هر نوع امضاءیا تصدیق حمل کنند ،عامل حمل مرکب ، یا فرمانده ، به عنوان این اشخاص به عمل آمده است نماینده ای که از جانب حمل کننده ، عامل حمل مرکب یا مرکب یا فرمانده ،امضاءنموده یا تصدیق می نماید باید نام و سمت طرف ؛ یعنی حمل کننده ، عامل حمل مرکب یا فرماندهی که نماینده از جانب آنها عمل می کند را مشخص سازد .
2- نشان دهد که کالا ارسال ، تحویل گرفته یا در کشتی بارگیری شده است .ارسال ،تحویل گرفتن ، یا بارگیری ممکن است با عبارتی دال براین موضوع ، در سند عمل مرکب نشان داده شود و تاریخ صدور،بعنوان تاریخ ارسال ، تحویل گرفتن یا بارگیری در کشتی و تاریخ حمل تلقی خواهد شد .مع هذا اگر درسند با مهر یا به طریق دیگر ، تاریخ ارسال ،تحویل گرفتن یا بارگیری نشان داده شود ، چنین تاریخی ، تاریخ حمل تلقی خواهد شد .
3- الف – محل مقرر در اعتبار ، جهت تحویل گرفتن کالا را که ممکن است غیر از بندر ، فرودگاه یا محل بارگیری باشد وهمچنین مقصد نهایی مقرر در اعتبار را که ممکن است غیر از بندر فرودگاه یا محل تخلیه باشد نشان دهد .
ب – حاوی عبارت « مورد نظر » یا توصیفات مشابه در رابطه با کشتی و یا بندر بارگیری و یا بندر تخلیه باشد
4- شامل تنها نسخه اصلی سند حمل مرکب و در صورتی که سند حمل مرکب در بیش یک نسخه صادر شود ، شامل سری کامل نسخ اصلی که به همان نحو صادر شده است باشد .
5- بنظر رسد حاوی تمامی شرایط و ضوابط حمل یا برخی از این شرایط و ضوابط به ارجاع به منبع یا سند دیگری بجزء سند حمل مرکب (مثل سند حمل مرکب ملخص یا پشت سفید )می باشد .بانکها محتوای این شرایط و ضوابط را بررسی نخواهند .
6- هیچ عبارتی دال برآن که مربوط به اجاره کشتی (چارتر پارتی ) بوده یا کشتی حمل کننده تنها به کمک محرک بادی حرکت می کند در آن مندرج نباشد .
7- از تمامی جنبه های دیگر ، با ضوابط مقرر در اعتبار مطابق باشد ب- حتی در اعتبار، ترانسشیپمنت ممنوع شده باشد ، بانکها اسناد حمل مرکبی که نشان دهد ترانسشیپمنت انجام خواهد گرفت یا احتمالا انجام می گیرد خواهند پذیرفت ، مشروط بر آن که کل حمل ، تحت همان سند حمل مرکب واحد صورت گرفته باشد .

ماده 27- سند حمل هوایی
الف – اگر در عتبار ، سند حمل هوایی درخواست شود، بانکها چنانچه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد ، سندی را تحت هر نام خواهند کرد که ؛
1- صورت ظاهر آن نشان دهنده نام حمل کننده بوده و بوسیله
- حمل کننده ، یا
- نماینده تعیین شده ، بجای وی یا از جانب وی امضاء به نحو دیگر تصدیق شده باشد .باید مشخص باشد که هر نوع امضاء یا تصدیق حمل کننده ، بعنوان او بعمل آمده است نماینده ای که از جانب حمل کننده امضاء یا تصدیق می نماید ، باید نام و سمت طرف ؛ یعنی حمل کننده ای که نماینده از جانب وی عمل می کند را مشخص سازد .و
2- نشان دهد که کالا برای حمل پذیرفته شده است .و
3- هنگامی که در اعتبار تاریخ واقعی ارسال ،درخواست شود ،عبارت مشخصی در خصوص این تاریخ درج شده باشد .تاریخ ارسال که به این نحودر سند حمل هوایی نشان داده شده است ، تاریخ حمل تلقی خواهد شد .از دیدگاه این ماده اطلاعاتی که در کادرهای سند حمل هوایی مندرج است ( که با عبارت «فقط برای استفاده حمل کننده » یا عبارت مشابه دیگر مشخص می شود )و به شماره و تاریخ پروانه مربوط می گردد، به عنوان عبارت مشخص در مورد این تاریخ ارسال ،تلقی نخواهد شد.در تمامی موارد دیگر ،تاریخ صدور سند حمل هوایی ،تاریخ حمل ،تلقی خواهد شد .
4- نشان دهنده فرود گاه مبداء و فرودگاه مقصد مققر در اعتبار باشد .
5- از نظر فرستنده / ارسال کننده نسخه اصلی باشد ، حتی در اعتبار ، سری کامل نسخ اصلی ، یا عبارات مشابه ،درج شده باشد .
6- به نظر رسد حاوی تمام شرایط و ضوابط حمل یا برخی از این شرایط و ضوابط با ارجاع به منبع یا سند دیگری بجز سند حمل هوائی باشد .بانکها محتوای این شرایط و ضوابط بررسی نخواهند کرد .
7- از تمامی جنبه های دیگر با ضوابط مقرر در اعتبارمطابق باشد .
ب – از دیدگاه این ماده ، ترانسشیپمنت به معنی تخلیه و بارگیری مجدد کالااز یک هواپیما به هواپیمای دیگر در طول حمل در فرودگاه مبداء به فرودگاه مقصد مقرر در اعتبار باشد .
ج- حتی اگر در اعتبار ، ترانسشیپمنت ممنوع شده باشد ، بانکها سند حمل هوایی که نشان دهد ترانسشیپمنت انجام خواهد گرفت یا احتمالا انجام میگیرد را قبول خواهند کرد ،مشروط بر آنکه کل حمل تحت همان سند حمل هوایی واحد انجام شده باشد .

ماده 28- اسناد حمل مربوط به جاده ، راه آهن یا آبراه داخلی
الف – اگر در اعتبار ف سند حمل مربوط به جاده راه آهن یا آبراه داخلی در خواست شود ،بانکها چنانچه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد سندی از مورد درخواست را تحت هر نام قبول خواهند که :
1- صورت ظاهر آن نشان دهنده نام حمل کننده بوده و به وسیله حمل کننده یا نماینده تعیین شده ، بجای وی یا از جانب وی امضاء یا تصدیق شده و یا مهر دریافت یا نشانه ای دیگر دال بر دریافت ، بوسیله حمل کننده یا نماینده تعیین شده ، بجای وی ، درآن منعکس شده باشد . هر گونه امضاء ، هر گونه تصدیق ، مهر دریافت یا نشانه دیگر ، دال بر دریافت توسط حمل کننده ،باید بر مبنای ظاهر آن تشخیص داده شود که به عنوان حمل کننده به عمل آمده است . نماینده ای که بجای حمل کننده امضاء یا تصدیق می نماید ،باید حمل کننده ای که نام و سمت طرف ؛یعنی نماینده از جانب وی عمل می کند را مشخص سازد .و
2- نشان دهد که کالا برای ارسال ، فرستادن یا حمل یا عبارتی به این مضمون ،دریافت شده است. تاریخ صدور به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگرانکه سند حمل،دارای مهر دریافت باشد که در مورد تاریخ دریافت به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد .
3- نشان دهنده مبدائحمل مقصد مقرردر اعتبار باشد.
4- ازتمامی جنبه های دیگربا ضوابط مقرر در اعتبار مطابق باشد.
ب-در صورت نبودن هر گونه عبارتی در سند حمل راجع به تعداد نسخ صادره،بانکها سند ( اسناد) حمل ارائه شده را به عنوان مجموعه کامل،قبول خواهند کرد.بانکها سند(اسناد ) حملی را خواه به عنوان نسخه اصلی مشخص شده یا مشخص نشده باشد قبول خواهند کرد.
ج-ازدیدگاه این ماده ترانسشیپمینت به معنی تخلیه و بارگیری مجدد کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر، شیوه های مختلف حمل ، در طول دوره حمل از محل ارسال تا مقصد مقرر در اعتبار خواهند بود . د- حتی اگر در اعتبار، ترانسشیپمنت ممنوع شده باشد ، بانکها سند حمل مربوط به جاده ، راه آهن یا آبراه داخلی ای که نشان دهد ، ترانسشیپمنت انجام خواهد گرفت یا احتمالا انجام می گیرد را خواهد پذیرفت ، مشروط بر آنکه کل حمل ، تحت همان سند واحد و درون همان شیوه حمل انجام گیرد .

ماده 29- رسید پیک یا پست
الف – اگر در اعتبار ، رسید پست یا گواهی پست درخواست شود ، بانکها چنانچه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد ، رسید پست یا گواهی پستی را قبول خواهند کرد که :
1- صورت ظاهر آن نشان دهد در محلی که در اعتبار ، به عنوان محل ارسال یا فرستادن کالا مقرر شده است ، مهر یا به نحو دیگر تصدیق شده و تاریخ زده شده باشد و چنین تاریخی به عنوان تاریخ ارسال یا فرستادن تلقی خواهد شد .
2- الف - از تمامی جنبه های دیگر با ضوابط مقرر در اعتبار مطابق باشد .
ب – اگر در اعتبار صدور سند به وسیله پیک یا خدمات تحویل سریع ، که نشان دهنده رسید دریافت کالا برای تحویل است در خواست شود ، بانکها چنانچه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشند ،سندی را تحت هر نام قبول خواهند کرد که :
1- صورت ظاهر آن نشان دهنده نام پیک – خدمات مشخص شده ، مهر ، امضاء یا به نحو دیگر تصدیق شده باشد (اگر در اعتبار به صراحت ، سند صادر شده بوسیله پیک / خدمات مشخص در خواست نشده باشد ، بانکها سندی را که بوسیله هر پیک /خدماتی صادر شده باشد ، خواهند پذیرفت ) ، و
2- نشان دهنده تاریخ وصول یا تحویل یا عبارتی به این مضمون باشد . چنین تاریخی به عنوان تاریخ حمل یا ارسال تلققی خواهد شد ، و
3- از تمامی جنبه های دیگر با ضوابط مقرر در اعتبار مطابق باشد .

ماده 30- اسناد حمل صادره توسط کارگذاران حمل و نقل اگر ترتیبی دیگری در اعتبار مجاز دانسته نشده باشد . بانکها فقط سند حمل صادره بوسیله کارگذاران حمل و نقلی را خواهند پذیرفت که صورت ظاهر آن نشان دهنده :
1- نام کارگذار حمل و نقل بعنوان حمل کننده یا عامل حمل مرکب بوده و بوسیله کارگذار حمل و نقل بعنوان حمل کننده یا عامل حمل مرکب امضاء و یا به نحوء دیگر تصدیق شده باشد ، یا
2- نام حمل کننده یا عامل حمل مرکب بوده و بوسیله کارگذار حمل و نقل بعنوان نماینده تعیین شده ، بجای یا از جانب حمل کننده یا عامل حمل مرکب ، امضاء یا به نحوء دیگر تعیین شده باشد.

ماده 31- « روی عرشه » ، « وزن و شمارش بوسیله فرستنده کالا »نام فرستنده کالا
در صورتی که ترتیب دیگری در اعتبار مقرر نشده باشد ، بانکها اسناد حملی را خواهند پذیرفت که :1- در مورد حمل دریایی یا حمل با بیش از یک وسیله حمل ، از جمله حمل دریایی ، نشان دهنده این نباشد که کالا روی عرشه بارگیری شده یا بارگیری خواهد شد .مع هذا ، بانکها سند حملی را که در آن پیش بینی شده باشد که کالا ممکن است روی عرشه حمل شود خواهند پذیرفت مشروط بر آن که بطور مشخص بیان نشده باشد که کالا روی عرشه بارگیری شده یا بارگیری خواهد شد .
2-حاوی شرطی نظیر « وزن و شمارش بوسیله فرستنده کالا » یا «بنا به اظحار فرستنده محتوی ...» یا عبارات مشابه ای در ظاهر سند باشد و یا
3- شخص دیگری بجز ذینع اعتبار ، به عنوان فرستنده کالادر آن مشخص شده باشد .

ماده 32- اسناد حمل بون نقص
الف – سند حمل بدون نقص سندی است که بر روی آن یادداشت یا عبارتی که به وضوح دال بر معیوب بودن کالا و یا بسته بندی باشد درج نشده باشد .ب- بانکها اسناد حملی راکه این یاداشتها یا عبارات در آن درج شده باشد نخواهند پذیرفت ، مگر این که در اعتبار به صراحت یاداشتها یا عبارت مزبور قابل قبول شناخته شده باشند .ج –بانکها شرط مذکور در اعتبار ، در خصوص سند حملی را که روی آن عبارت «بدون نقص بارگیری شده»درج شده باشدرا در صورتی تحقق یافته تلقی خواهند کرد که چنین سند حملی مطابق با شرایط این ماده و مواد (23)،(24)، (25)،(26)، (27)،(28)یا (30)باشد.

ماده 33- اسناد حمل با کرایه قابل پرداخت / پیش پرداخت شده
الف بانکها اسناد حملی را که در ان قید گردیده است کرایه یا هزینه حمل (که از این به بهد تحت عنوان کرایه مورد اشاره قرار می گیرد )باید پرداخت گردد، خواهند پذیرفت مگر آنکه ترتیب دیگری در اعتبار مقرر شده یا مغایر با هر گونه اسناد ارائه شده طبق اعتبار باشد . ب- اگر در اعتبار مقرر گردد که سند حمل باید نشان دهد ، کرایه ،پرداخت یا پیش پرداخت شده است ، بانکها سند حملی را که در آن با مهر با به نحو دیگر عباراتی دال بر پرداخت یا پیش پرداخت به وضوح نشان داده شده باشد ، یا پرداخت ، یا پیش پرداخت کرایه به طریق دیگر نشان داده شده باشد ، خواهند پذیرفت .اگر در اعتبار درخواست شود که هزینه های پیک باید پرداخت یا پیش پرداخت شود ، بانکها همچنین سند حمل صادر شده به وسیله پیک یا خدمات تحویل سریع را که نشان دهد هزینه های پیک به حساب شخص دیگری بجز گیرنده کالا ست ، خواهند پذیرفت .ج – اگر در اسناد حمل ، عبارت « کرایه از قبل قابل پرداخت است »یا « کرایه یاید از قبل پرداخت شود » یا عبارات مشابه درج گردد، به عنوان ملاک پرداخت کرایه مورد قبول قرار نخواهد گرفت . د- بانکها اسناد حملی راکه در آنها با مهر یا به نحو دیگر به هزینه های مازاد بر کرایه نظیر هزینه ها یا مخارج متعلقه در رابطه با بارگیری ، تخلیه یا عملیات مشابه اشاره شده باشد ، خواهند پذیرفت ، مگر آنکه شرایط اعتبار به صراحت چنین عملی را ممنوع کرده باشد .


ماده 34- اسناد بیمه
الف – صورت ظاهر اسناد بیمه باید نشان دهنده این باشد که بوسیله شرکتهای بیمه یا بیمه گران یا نمایندگان آنها صادر و امضاء شده است
ب- لگر در سند بیمه مشخص شده باشد که در بیش از یک نسخه اصلی صادر شده است ، تمامی نسخ اصلی باید ارائه شود ، مگر آنکه در اعتبار مشخصا ترتیب دیگری مجاز دانسته شده باشد .
ج- بیمه نامه موقت صادر شده توسط دلالان ،مورد قبول نخواهد بود ،مگر آنکه در اعتبار به صراحت قبول آنها مجاز دانسته شده باشد
د- بانکها گواهی بیمه یا اظهاریه مربوط به بیمه نامه باز از قبل امضاء شده توسط شرکتهای بیمه گران یا نمایندگان آنها را خواهند پذیرفت مگر آنکه در اعتبار ترتیب دیگری مقرر شده باشد اگر در اعتبار به صراحت گواهی بیمه یا اظهاریه مربوط به بیمه نامه باز درخواست شده باشد بانکها به جای آن ،بیمه نامه را خواهند پذیرفت .
ه –بانکها سند بیمه دارای تاریخ صدور بعد از تاریخ بارگیری یا فرستان یا تحویل گرفتن کالا برای حمل را به نحوی که در اسناد حمل مشخص است،نخواهند پذیرفت،مگر اینکه در اینکه در اعتبار ترتیب دیگری مقرر شده باشد که پوشش بیمه ای،حداقل از تاریخ بارگیری یا ارسال یا تحویل گرفتن کالا برای حمل معتبر است.
1-سند بیمی باید به همان ارزی که اعتبار بر حسب ان افتتاح شده صادر شود،مگر اینکه در اعتبار ترتیب دیگری مقرر شده با شد
2-در صورتی اعتبار ترتیب دیگری مقرر نشده باشد،حداقل مبلغ پوشش بیمه ای که در سند بیمه باید منعکس باشد بسته به مورد بهای سی .ای .اف (قیمت کالا به علاوه بیمه و کرایه [تا بندر معین] یا بهای سی . آی . پی ( کرایه حمل و بیمه پرداخت شده [تا مقصد معین ])کالابه علاوه 10درصد است به شرط آنکه بهای سی .ای.اف.یا سی .آی .پی.را بتوان از صورت ظاهر اسناد تعیین نمود . در غیر این صورت ،بانکها 110درصد مبالغ قابل پرداخت ، قبولی نویسی یا معامله که در اعتبار درخواست شده است یا 110درصد مبلغ ناخالص سیاهه ، هر کدام که بیشتر باشد را به عنوان حداقل مبلغ پوشش بیمه خواهند پذیرفت .

ماده 35-انواع پوشش بیمه
الف – در اعتبار باید نوع بیمه مورد نیاز و در صورت لوزم خطرات اضافی که باید پوشش داده شود ،مشخص گردد .عبارات مبهمی مثل «خطرات معمولی » یا «خطرات عادی » نباید به کار رود .اگر چنین عباراتی بکار رود بانکها اسناد بیمه را به همان نحو که ارائه شده است و بدون قبول مسئولیت در خصوص هر نوع خطر پوشش داده نشده ، خواهند پذیرفت .
ب – در صورت فقدان دستورات صریح در اعتبار ، بانکها اسناد بیمه را به همان نحو که ارائه شده است و بدون قبول مسئولیت در خصوص هر نوع خطر پوشش داده نشده ، خواهند پذیرفت .
ج – بانکها سند بیمه ای را که نشان دهد پوشش بیمه مشمول فرانشیز یا مازاد ( مبلغ قابل تفریق ) است خواهند پذیرفت ، مگر اینکه در اعتبار ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده 36- پوشش بیمه تمام خطر
هرگاه در اعتبار ، «بیمه در مقابل تمام خطرات » مقرر شود ، بانکها سند بیمه ای را که حاوی عبارت یا قید «تمام خطر » باشد ، اعم از اینکه دارای عنوان بیمه نامه «تمام خطر »بوده یا نبوده باشد و حتی اگر نشان دهد که خطرات خاصی مستثنی شده اند ،بدون قبول مسئولیت در خصوص هرنوع خطر پوشش داده نشده خواهند پذیرفت .

ماده 37-سیاهه ای تجاری
الف – اگر در اعتبار ترتیب دیگری مقرر نشده باشد ،سیاهه های تجاری :
1- باید برحسب صورت ظاهر نشان دهند که به وسیله ذی نفع تعیین شده در اعتبار (به استثناء آنچه در ماده (48) پیش بینی شده ) صادر شده اند ،و
2- باید به نام متقاضی (به استثناء آنچه در بند (ج ) ماده (48) پیش بینی شده ) تنظیم شوند ،
3- لازم نیست امضاء شوند .
ب – بانکها می توانند سیاهه های تجاری صادر شده را به مبلغی بیش از آنچه در اعتبار مجاز دانسته شده است رد نمایند ، مگر اینکه در اعتیار ترتیب دیگری مقرر شده باشد . مع هذا اگر بانکی که مجاز به پرداخت ، تقبل تعهد پرداخت معوق ، قبولی نویسی برات (بروات ) یا معمله تحت اعتبار شده باشد چنین سیاهه هایی را بپذیر ، تصمیم این بانکها برای تمامی طرفها الزام آور است ، مشروط بر آنکه یانک مزبوز به مبلغی بیش از آنچه اعتبار مجاز دانسته است ، پرداخت ، تقبل تعهد پرداخت معوق ، قبولی نویسی برات ( بروات ) یا معامله انجام نداده باشد .
ج –توصیف کالا در سیاهه تجاری باید با توصیف کالا در اعتبار مطابق باشد . در تمامی اسناد دیگر کالا را می توان بدون اینکه با مشخصات ذکر شده در اعتبار مغایرباشد بطور کلی توصیف کرد .

ماده 38 – سایر اسناد
اگر در اعتبار ، تاییدیه یا گواهی وزن کالا در حمل غیر دریایی درخواست شود ، بانکها مهر توزین یا تاییدیه وزن کالا را که بوسیله حمل کننده یا نماینده وی برروی سند حمل منعکس شده است ، خواهند پذیرفت ، مگر آنکه اعتبار ، صراحتا مقرر کرده باشد که تایید یا گواهی وزن باید در سند جداگانه ای بعمل آید .
ه- مقررات مختلف

ماده 39- اختلافات قابل قبول در مبلغ اعتبار ، مقدار و قیمت واحد
الف- اصطلاحات « در حدود » ،«نزدیک به » ، « تقریبا » یا عباراتی مشابه آنها که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد در اعتبار ذکر شده باشد ، حداکثر 10 درصد تفاوت ، کمتر یا زیادتر از مبلغ یا مقدار یا قیمت واحدی که این اصطلاحات به آن اشاره دارند را مجاز می دارد .
ب- در صورتی که در اعتبار تصریح نشده باشد که مقدار کالای مشخص شده ، نباید اضافه یا کسری داشته باشد ، تفاوت 5 درصد بیشتر مجاز است ، مشروط بر آن که مبلغ برداشت هیچگاه از مبلغ اعتبار تجاوز ننماید .هنگامی که در اعتبار مقدار بصورت تعداد بسته یا قلم به قلم مشخص شده باشد ، این تفاوت مجاز نخواهد بود .
ج- تفاوت 5 درصد کمتر در مبلغ برداشت ، مجاز خواهد بود ، مشروط برآن که ، مقدار کالا را مشخص کرده باشد ، این مقدار بطور کامل حمل شود و اعتبار قیمت واحد را مشخص کرده باشد این قیمت کاهش داده نشود ، مگر اینکه اعتباری که حمل به دفعات را ممنوع کرده است ترتیب دیگری مقرر داشته باشد یا بند ( ب) این ماده اعمال شود . این شرط هنگامی که اصطلاحات مندرج در بند (الف) این ماده در اعتبار به کار رفته باشد ، مصداق نخواهد داشت .

ماده 40- حمل و برداشت به دفعات
الف برداشت به دفعات و یا حمل به دفعات مجاز است ، مگر این که اعتبار ، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
ب – اسناد حملی که صورت ظاهر آنها نشان دهنده این باشد که حمل کالا در وسیله نقلیه واحد و در یک صفر انجام می شود به شرط این که مقصد واحدی را نشان دهد ، بعنوان اسناد مربوط به حمل به دفعات ، تلقی نخواهد گریدد ، حتی اگر اسناد حمل تاریخ های متفاوت حمل و یا بنادر بارگیری ، محلهای تحویل گرفتن کالا، یا محلهای ارسال متفاوتی را نشان دهد .

ماده 41- حمل نوبتی و برداشت اقساطی
اگر در اعتبار، برداشت اقساطی و یا حمل نوبتی در یک دوره معین مقرر شود ودر دوره ایکه برداشت اقساطی یا حمل نوبتی مجاز دانسته شده هر قسطی که برداشت نشود یا نوبتی که کالا حمل نگردد،اعتبار برای ان قسط یا اقساط بعدی،نوبت یا نوبتهای بعدی حمل،قابل برداشت نخواهد بود،مگر اینکه در اعتبار ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 42- تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد
الف در تمامی اعتبارات ، باید تاریخ انقضاء و محل ارائه اسنادی برای پرداخت ، قبولی نویسی ، یا به استثناء اعتباراتی که در همه بانکها قابل معامله است ، محل ارائه اسناد برای معامله مشخص شود ، تاریخ انقضاء تعیین شده برای پرداخت ، قبولی نویسی یا معامعله بعنوان تاریخ انقضاء ارائه اسناد تلقی خواهد شد .
ب – به استثناء آنچه که در بند (الف) ماده (44) پیش بینی شده است اسناد باید در تاریخ انقضاء یا قبل از آن ارائه شوند .
ج –اگربانک باز کننده اعتبار عنوان کند که اعتبار«برای یک ماه »، «برای شش ماه » ، یا نظایر قابل برداشت است اما تاریخی را که از آن به بعد زمان مذکور محاسبه می شود ،مشخص نسازد ، تاریخ افتتاح حساب به بوسیله بانک باز کننده اعتبار بعنوان نخستین روز محاسبه زمان مذکور، تلقی خواهد شد .بانکها باید از مشخص ساختن تاریخ انقضاء اعتبار به این نحو ممانعت بعمل آورد .

ماده 43- مدود کردن تاریخ انقضاء
الف – علاوه بر مشخص ساختن تاریخ انقضاء برای ارائه اسناد ، هر اعتباری که در آن اسناد حمل در خواست شود باید دوره زمانی معینی بعد از تاریخ حمل که طی آن ارائه اسناد باید مطابق با شرایط و ضوابط انجام گیرد ، مشخص گردد. اگر چنین دوره زمانی مشخص نشود ، بانکها اسنادی که بعد از گذشت 21 روز از تاریخ حمل ارائه شوند را نخواهند پذیرفت در هر حال ،اسناد نباید دیرتر از تاریخ انقضاء اعتبار ارائه شوند .
ب-در مواردی که بند (ب)ماده( 40)قابل اعمال باشد،تاریخ حمل،به عنوان آخرین تاریخ حمل در هر یک از اسناد حمل ارائه شده،تلقی خواهد شد .

ماده44-تمدید تاریخ انقضاء
الف-اگر تاریخ انقضاءاعتبارو/یا آخرین روز دوره زمانی مشخص شده در اعتبار یا قابل اعمال طبق ماده(43)برای ارائه اسناد،در روزی واقع گردد که بانکی که اسناد به آن ارائه شود بدلایلی غیر از آنچه که در ماده (17) به آن اشاره رفت تعطیل باشد تاریخ انقضای مشخص شده و یا آخرین روزاز دوره زمانی تعیین شده بعد از تاریخ حمل برای ارائه اسناد ، بسته به مورد ، تا نخستین روز بعدی که بانک بازمی شود ، تمدید خواهد شد .
ب – آخرین تاریخ حمل ، به دلیل تمدید تاریخ انقضاء مشخص شده و یا تمدید دوره زمانی تعیین شده بعد از تاریخ حمل برای ارائه اسناد طبق بند الف این ماده ، تمدید نخواهد شد .اگر آخرین تاریخ حمل در اعتبار یا اصلاحیه های آن مشخص نشده باشد ، بانکها اسناد حملی را که نشان دهند تاریخ حمل بعد از تاریخ انقضاء مصرح در اعتبار یا اصلاحیه های آن باشد ، نخواهد پذیرفت .
ج – بانکی که در اولین روز کاری بعدی ، اسناد به آن ارائه می شود باید در اطلاعیه ای مشخص سازد که اسناد در محدوده زمانی تمدید شده طبق بند (الف ) ماده (44) از مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی نسخه تجدید نظر شده سال 1993 مندرج در نشریه شماره 500 اتاق بازرگانی بین اللمللی ، ارائه شده است .

ماده 45- ساعت ارائه
بانکها هیچ تعهدی به پذیرش اسناد ارائه شده ، خارج از ساعت کاری خود به عهده ندارند

ماده 46- عبارات کلی در خصوص تاریخهای حمل
الف – اصطلاح «حمل» که در تعیین اولین و یا آخرین تاریخ حمل به کار می رود ، شامل اصطلاحاتی نظیر :«بارگیری در کشتی »، «ارسال » ، «پذیرفته شدن برای حمل » ، « تاریخ رسید پستی » ،«تاریخ تحویل » و نظایر آن ، و در مورد اعتباری که سند حمل مرکب در آن درخواست شده باشد «تحویل گرفتن برای حمل » تلقی خواهد شد مگر آنکه در اعتبار ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ب – اصطلاحاتی نظیر :«فوری » ، «بلافاصله » ،«هر چه زودتر» و نظایر آن نباید به کار رود اگر این اصطلاحات به کار رود بانکها آنها را نادیده خواهند گرفت .
ج – اگر اصطلاح « در یا درحدود » یا اصطلاحات مشابه به کار رود ، بانکها این اصطلاحات را به عنوان تصریح براینکه حمل باید ظرف مدت 5 روز قبل تا 5 روز بعد ( شامل روز پنجم از هر دو طرف ) از تاریخ تعیین شده انجام گیرد تلقی خواهند کرد .

ماده 47- واژگان تاریخ برای دوره های حمل
الف – کلمات «تا ، حدکثر تا ، الی ، از » و کلماتی نظیر آن که در مورد هر تاریخ یا دوره در اعتبار که به حمل مربوط شود به کار رود ، روز ذکر شده رانیز در بر خواهد گرفت .
ب – کلمه «بعد از » روز ذکر شده را در بر نخواهد گرفت .
ج – اصطلاحات «نیمه اول و نیمه دوم ماه » بترتیب از اول تا روز پانزدهم و از شانزدهم تا آخرین روز آن ماه تلقی خواهد گردید.
د – اصطلاحات «آغاز ، نیمه ، پایان ماه » بترتیب از اول تا پایان روز دهم ، از روز یازدهم تا پایان روز بیستم و از روز بیست و یکم تا آخرین روز آن ماه تلقی خواهد گردید.
و- اعتبار قابل انتقالماده 48-اعتبار قابل انتقال
الف – اعتبار قابل انتقال ، اعتباری است که طبق آن ذینفع(ذینفع اول)میتواند از بانکی که مجاز به پرداخت معوق ،قبولی نویسی یا معامله شده است(«بانک انتقال دهنده » ) ، یا در مورد اعتباری که آزادانه در هر بانکی قابل معمله است ، از بانکی که به طور مشخص در اعتبار به عنوان بانک انتقال دهنده ، مجاز دانسته شده ست ، درخواست نماید که اعتبار راکلا «یا جزئا» در دسترس یک یا چند ذینفع ( ذینفعها ی ) دیگر ( ذینفع [ ذینفعها ی] ثانوی ) قراردهد .
ب – یک اعتبار تنها در صورتی قابل انتقال است که بانک باز کننده اعتبار به صراحت آن را قابل انتقال اعلام کرده باشد .واژه های نظیر: «قابل تقسیم ، قابل تسحیم ، قابل واگذاری ، قابل احاله » ، اعتبار را قابل انتقال نمی سازد اگر چنین واژه های بکار روند ، مورد توجه قرار نخواهند گرفت .
ج – بانک انتقال دهنده هیچ تعهدی به انتقال ندارد مگر به ترتیب و تا حدودی که بانک مذبور به صراحت با آن موافقت کرده باشد
د – هنگام درخواست انتقال اعتبار و قبل از انتقال اعتبار ، ذی نفع اول باید بطور برگشت ناپذیری بانک انتقال دهنده جهت ابلاغ اصلاحیه های اعتبار به ذی نفع (ذی نفعهای ) دوم را برای خود محفوظ می دارد یاخیر .اگر بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار تحت این شرایط موافقت کند باید به هنگام انتقال ، ذی نفع (ذی نفعهای ) ثانوی را از دستورات ذی نفع اول در خصوص اصلاحیه ها مطلع گرداند .که آیا حق عدم اعطای اجازه به بانک انتقال دهند جهت ابلاغ اصلاحیه های اعتبار به ذی نفع (ذی نفعهای ) دوم را برای خود محفوظ می دارد یا خیر . اگر بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار تحت این شرایط موافقت کند باید به هنگام انتقال ، ذی نفع (ذی نفعهای ) ثانوی را از دستورات ذی نفع اول در خصوص اصلاحیه ها مطلع گرداند.
ه-اگر اعتبار به بیش از یک ذی نفع (ذی نفعهای ) ثانوی منتقل شود ،رد یک اصلاحیه از طرف یک یا چند ذی نفع (ذی نفعهای ) ثانوی پذیرش اصلاحیه از سوی سایر ذی نفع (ذی نفعهای ) ثانوی که در خصوص آنها اعتبار بر این اساس اصلاح خواهد شد را بی اعتبار نمی سازد .در خصوص ذی نفع (ذی نفعهای ) ثانوی که اصلاحیه را رد کرده اند اعتبار اصلاح نشده باقی خواهد ماند .
و- هزینه های بانک انتقال دهنده در رابطه با انتقالات شامل حق العمل ، حق الزحمه ، هزینه ها یا مخارج ،به عهده ذی نفع اول است ، مگر آنکه به نحودیگری توافق شده باشد . اگر بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار موافقت کند ، تا پرداخت هزینه های مزبور تعهدی برای انتقال نخواهد داشت.
ز- یک اعتبار قابل انتقال را فقط یک بار می توان منتقل کرد ، مگر آنکه در اعتبار ترتیب دیگری مقرر شده باشد .در نتیجه ، نمی توان اعتبار را به درخواست ذی نفع ثانوی به هر ذی نفع ثالث دیگری منتقل کرد . از دیدگاه این ماده انتقال مجدد اعتبار به ذی نفع اولیه ، انتقال ممنوع محسوب نمی شود . بخشهایی از یک اعتبار قابل انتقال (که از کل مبلغ اعتبار تجاوز نکند ) را نمی توان جداگانه منتقل کرد مشروط برآنکه حمل /برداشت به دفعات ممنوع نشده باشد و مجموع این انتقالات به عنوان یک بار انتقال اعتبار ، تلقی شود .
ح- اعتبار را تنها می توان با شرایط و ظوابط مقرر در اعتبار اولیه انتقال داده به استثناء :
- مبلغ اعتبار
- هر قیمت واحد اعلام شده در آن ،
- تاریخ انقضاء
- آخرین تاریخ برای ارائه اسناد مطابق با ماده (43).
- دوره حمل که یکی یا تمامی این موارد را نمی توان تقلیل دادیا کوتاهتر کرد . درصدی که باید بر مبنای آن پوشش بیمه اعمال گردد، ممکن است به نحوی افزایش داده شود که میزان پوشش مقرر در اعتبار اولیه یا در این مواد را تامین نماید.به علاوه، نام ذینفع اولیه را می توان جایگزین متقاضی کرد ، اما در اعتبار اولیه به صراحت درخواست شده باشد که نام متقاضی باید در هر سندی ( اسنادی )بجزء سیاهه ذکر گردد ، این درخواست باید اجرا گردد .
ط – ذی نفع اویه حق دارد سیاهه ( سیاهه ها )و برات ( بروات ) خود را به مبلغی که بیش از مبلغ مشخص شده در اعتبار نبوده ، و در صورت پیش بینی در اعتبار به قیمت واحد اولیه ،جایگزین سیاهه ها یا بروات ذی نفع (ذی نفعهای ) ثانویه نماید و به مجرد جایگزینی سیاهه (سیاهه ها ) و بروات ، ذی نفع اولیه می تواند مابه التفاوت میان سیاهه (سیاهه های ) خود و سیاهه ( سیاهها ها ی ذی نفع (ذی نفعهای ) ثانوی را در صورت وجود برداشت کند .وقتی یک اعتبار ، منتقل شده و قرار باشد ذی نفع اولیه سیاهه و برات خود را به سیاهه ( سیاهه ها ) و برات ( بروات) ذی نفع ثانویه عرصه کند ، اما با اولیه درخواست در انجام چنین کاری قصور ورزد ، بانک انتقال دهنده حق دارد اسناد دریافت شده تحت اعتبار منتقل شده را که شامل سیاهه و برات ذی نفع ثانوی است ، بدون تقبل مسئولیت اضافی در مقابل ذی نفع اولیه،به بانک باز کننده اعتبار تحویل دهد.
ی-ذینفع اولیه میتواند درخواست کند که پرداخت یا معامله با ذی نفع(ذی نفعهای)ثانوی در محلی که اعتبار به انجا منتقل شده و تا پایان سررسید اعتبار صورت گیرد،مگر اینکه در اعتبار اصلی ،صراحتا ذکر شده باشد که در محلی غیر از آنچه که در اعتبار مقرر شده است قابل پرداخت یا معامله نیست.این امر به حق ذینفع اولیه در جایگزین ساختن بعدی سیاهه(سیاهه ها)(وبرات(بروات))خود به جای سیاهه ها و بروات ذی نفع(ذینفعهای)ثانوی و مطالبه مابه التفاوت متعلق به وی خللی وارد نمی سازد.
ز-واگذاری عواید

ماده49-واگذاری عواید
این واقعیت که اعتباری قابل انتقال عنوان نشده است،بر حق ذینفع در واگذاری هر گونه عوایدی که وی طبق چنین اعتباری ممکن است آن برخوردار شود،مطابق با مقررات قانون قابل اعمال،اثری نمی گذارد.این ماده فقط به واگذاری عواید اعتبار و نه به واگذاری حق اجرای شرایط آن،مربوط می گردد.

داوری اتاق بازرگانی بین المللی
طرفهای متعا هدی که مایلند در صورت بروز اختلا فات با طرف متعا هد خو دشان امکان توسل به داوری اتق بازرگانی بین المللی را داشته باشند،باید به صورتی که یک سند واحد قراردادی وجود نداشته باشد ، با مبادله نامه هایی که موافقتنامه میان آنها را تشکیل می دهد ، در صورت داوری اتاق بازرگانی بین المللی توافق کنند . صرف صدور یک اعتبار نامه تحت مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی مندرج در نشریه شماره 500، به خودی خود دال بر وجود توافق برای توسل به داوری اتاق بارزگانی بین المللی نیست . شرط استاندارد داوری زیر از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیشنهاد می شود : «تمامی اختلافاتی که در رابطه با قرارداد حاضر به وجود آید طبق قواعد سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، به وسیله یک یا چند داور منتصب ، مطابق با قواعد وذکور ، به صورت نهایی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت .