شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط CوBوA

بیمه مرکز ی ایران
مصوبه شورای عالی بیمه
آیین نامه شماره 36


شورای عالی بیمه در اجرای بند 3 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط CوBوA را در جلسه مورخ 29/5/1375 به شرح پیوست تصویب نمود که از تاریخ 1/10/1375 توسط شرکتهای بیمه به مرحله اجرا در آید.


فصل اول – کلیات
ماده 1 – اساس قرارداد:
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد بیمه گذار ( که جزء لاینفک بیمه نامه میباشد), تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد.
آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و هم زمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا" به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.

ماده 2- بیمه گر
بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده دارد.

ماده 3- بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه میباشد که پوشش بیمه را ابتیاع نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن است.

ماده 4- ذینفع
ذینفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به مورد بیمه را دارا میباشد.

ماده 5- مورد بیمه
مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه میباشد.

ماده 6- انقضاء مدت بیمه
انقضای این بیمه براساس شرط 8 کلوز پیوست میباشد. لیکن در مورد حمل غیر دریایی یا ترکیبی یکی از شرایط زیری جایگزین شرط 3/1/8 کلوزهای CوBوA میگردد.
1-6- در مورد حمل هوایی 30 روز پس از رسیدن هواپیمایی حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد .
2-6- در مورد حمل زمینی 60 روز پس از ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد.
مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید میباشد.
فصل دوم : شرایط
ماده 7- حمل کالا با کشتی طبقه بندی شده
حمل دریایی مورد بیمه باید بوسیله کشتی طبقه بندی شده صورت پذیرد , در غیر اینصورت بیمه گذار موظف است مشخصات کشتی و یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام نموده و موافقت
بیمه گر را اخذ نماید. چنانچه حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده بدون اطلاع بیمه گذار صورت گرفته باشد, بیمه گذار موظف است مراتب را بلافاصله پس از اطلاع به بیمه گر اعلام نموده و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده را قبول نماید.
ماده 8- وظیفه بیمه گذار در ارائه اطلاعات به بیمه گر
بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله و یا وسائل حمل حداکثر ارزش کالا در هر حمل , تاریخ حرکت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محصولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و بهر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید. در غیر اینصورت حسب مورد براساس مواد 12و 13 قانون بیمه عمل خواهد شد.
ماده 9- ارزش مورد بیمه
چنانچه بین بیمه گذار و بیمه گر توافق خاصی صورت نپذیرفته باشد قیمت مورد بیمه عبارت از مجموع قیمت خرید کالا , هزینه حمل و عدم النفع موضوع ماده 10 میباشد
.ماده 10- عدم النفع
میزان عدم النفع این بیمه نامه معادل ده درصد مجموع قیمت خرید کالا و هزینه حمل آن میباشد مگر آن که صریحا" توافق دیگری شده باشد.
ماده 11- کالاهایی که بصورت جفت یا دست عرضه میشوند
مسئولیت بیمه گر در مورد کالاهایی که بصورت جفت یا دست عرضه میشوند , بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن بیش از قیمت قسمت خسارت دیده به تناسب مبلغ بیمه شده نخواهد بود, مگر آن که صریحا" توافق دیگری شده باشد.
ماده 12- مواد مخدر
بموجب این بیمه نامه حمل و نقل مواد مخدر بیمه نمی باشد , مگر آن که :
1-12- نام ماده مخدر و کشورهای صادر کننده و وارد کننده آن صریحا" در بیمه نامه قید شده باشد.
2-12- پروانه یا گواهی صادر شده از طرف مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر به آن کشور وارد میشود دایر بر اینکه ورود محموله به آن کشور مجاز میباشد یا آن که پروانه یا گواهی از طرف مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است دایر بر اینکه صدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه نامه از طرف کشور گیرنده ماده مخدر تایید شده است , جز مدارک خسارت به بیمه گر تسلیم شود.
3-12- مسیر حمل ماده مخدر , مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود.

ماده 13- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع خسارت در بیمه باربری
بیمه گذار و یا نمایندگان او ملزم به رعایت موارد ذیل میباشند:
1-13- برای هر بسته ای که مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر یا متصرفان دیگر کالا کتبا" درخواست خسارت نمایند.
2-13- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضای بازدید از متصدیان حمل و نقل و یا سایر متصرفان کالا را بصورت کتبی نموده و نسبت به خساراتی که در هنگام بازدید مشخص میگردد, گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.
3-13- در مواردی که از سالم بودن کامل کالا مطمئن نباشند, به هیچ وجه نباید رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل و نقل بدهند (در چنین مواردی باید حق خود را برای مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل و نقل میدهند محفوظ دارند.)
4-13- هر گاه در موقع تحویل کالا زیان یا آسیبی مشهود نباشد , بیمه گذار یا نمایندگان وی بایستی حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل کالا و اطلاع از خسارت , مراتب را کتبا" با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعلام نماید.
تذکر : به صاحبان کالا و نمایندگان ایشان توصیه میشود که مقررات ادارات و گمرک بندر تخلیه را دقیقا" مطالعه و رعایت نمایند.
5-13- در مواردی که تمام یا قسمتی از کالا از طرف موسسه حمل و نقل به بیمه گذار و یا نمایندگان او تحویل نشود , نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه , گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند . در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعد های مقرر در زیر صادر نشود بیمه گذار بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خسارت را بموجب اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.
1-5-13- در صورت حمل با کشتی حداکثر 7 ماه پس از تخلیه کالا از کشتی .
2-5-13- در صورت حمل با کامیون و قطار حداکثر 7 ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز.
3-5-13- در صورت حمل با هواپیما حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالا از هواپیما.
6-13- بیمه گذار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که بموجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آنرا دارد چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود, قبل از تحویل گرفتن از انبار مراتب را به بیمه گر یا موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی خواهند شد, اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.
ماده 14- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده
بیمه گر میتواند ضمن توافق با بیمه گذار اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تعمیر , تعویض و یا تصاحب نماید. در صورت تصاحب هر قسمت از مورد بیمه آسیب دیده توسط بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت کامل آن قسمت (صرفنظر از فرانشیز) بیمه گذار موظف است نسبت به انتقال مالکیت قسمت مربوطه به بیمه گر اقدام نماید.
تعمیر و یا تعویض مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر باید ظرف مدتی که عرفا" کمتر از آن نمیشود , انجام پذیرد.
ماده 15- اسنادی که برای درخواست خسارت بایستی به بیمه گر تسلیم گردد.
بیمه گذار و یا نمایندگان وی موظفند در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک مربوط به خسارت را به بیمه گر تسلیم نمایند. از جمله اسناد یاد شده عبارتند از :
1-15- اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه .
2-15- اصل سیاهه (فاکتور) کالا با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته بندی .
3-15- کلیه نسخ اصلی بارنامه دریایی و یا بارنامه های دیگر.
4-15- صورت وضعیت کالا در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه .
5-15- مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و نقل و اشخاص دیگر مندرج در ماده 13.
6-15- در صورت عدم تحویل کالا علاوه بر اسناد و مدارک فوق , برگ رسمی گواهی عدم تحویل صادره از طرف موسسه حمل و نقل نیز بایستی با توجه به مقررات مندرج در بند 5 از ماده 13 به بیمه گر تسلیم گردد.
7-15- جواز سبز گمرکی و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور.
8-15- گواهی مبدا.
9-15- گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط بیمه گر یا یکی از موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده اند تهیه شده باشد.
چنانچه بیمه گر علاوه بر اسناد فوق الذکر نیاز به مدارک دیگری داشته باشد میبایست بلافاصله از بیمه گذار مطالبه نماید و بیمه گذار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.
ماده 16- مهلت پرداخت خسارت
بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارکی که به استناد آنها بتواند حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.
ماده 17- اصل جانشینی
کلیه حقوق بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث بلحاظ تقصر ا مسئلیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر , منتقل میگردد و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مذکور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته میشود.
ماده 18- بازدید کنندگان
بازدید نمایندگان بیمه گر یا موسسات بازدید کننده مجاز از خسارت و صدور گزارش بازدید از طرف ایشان به منزله قبول تعهد از طرف بیمه گر نمیباشد.

ماده 19- کتبی بودن اظهارات
هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا" به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.
ماده 20- مهلت حمل کالا
بیمه گذار موظف است کالای موضوع این بیمه نامه را حداکثر در مدت 2 سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید. در غیر اینصورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارات مربوط به محمولاتی که بعد از مهلت مقرر حمل میگردد, ندارد. حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود.

ماده21- مهلت اقامه دعوی
بیمه گر و بیمه گذار توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را از تاریخ ابطال یا فسخ آن و یا انقضای مدت بیمه ظرف یکسال و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعایی پس از انقضای مدتهای یاد شده را از خود ساقط نمودند . مرور زمان با ارسال نامه سفارشی , تلگرام یا اظهار نامه قطع میشود. مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع , یکسال است.
ماده 22- شرط کارشناسی
اختلافات ناشی از این بیمه نامه به هیات کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هر یک از طرفین انتخاب خواهند کرد و یک کارشناس خبره که بوسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیات کارشناسی برای هر یک از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود.


فصل سوم : استثنائات
ماده 23- خسارات غیر قابل پرداخت
علاوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست , خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش بیمه نمیباشد.
1-23- اشعه یون ساز و آلودگی بوسیله مواد رادیو اکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای .
2-23- عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط مقامات کشور واردکننده کالا.

 


شرایط بیمه گران کالا
مجموعه شرایط (A) باربری
 


1- خطرات بیمه شده
این بیمه کلیه خطراتی (به جز موارد مندرج در بندهای 4 , 5 , 6 , 7 ) را که موجب زیان و یا آسیب بمورد بیمه میگردد تحت پوشش قرار میدهد.
2- خسارت همگانی
به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه های تجات که بمنظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد.

3- مسئولیت مشترک در تصادم
در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم , مالک کالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه گذار تقبل مینماید که هرگاه مالک کشتی براساس شرط مذکور مطالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی بعهده گیرد.
استثنائات

4-موارد استثناء
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد:
(1/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
(2/4)- نشت و ریزش عادی , کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .
(3/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند(3/4 -) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز میگردد, به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد).
(4/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
(5/4)- تلف , آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند 2 ).
(6/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان , مدیران , اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها.
(7/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند.
5- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی
(1/5)- این بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(1/1/5)- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی .
(2/1/5)- نامناسب بودن کشتی , کرجی , وسیله حمل , کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسائط مذکور اطلاع داشته باشند.
(2/5)- بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
6- استثناء خطر جنگ
از بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:
(1/6)- جنگ , جنگ داخلی , انقلاب , شورش , قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم .
(2/6)- توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.
(3/6)- مین , اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه .

7- استثناء خطر اعتصابات
این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(1/7)- عمل اعتصاب کنندگان , جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری , آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت میکنند.
(2/7)- اعتصاب , تعطیل محل کار , درگیریهای کارگری , آشوبها و یا اغتشاشات داخلی .
(3/7)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی .
8- مدت اعتبار بیمه
(1/8)- این بیمه از زمانیکه کالا انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترک مینماید , آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه مییابد و در یکی از حالات زیر , هر کدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیرد.
(1/1/8)- بمجرد تحویل کالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداری نهایی دیگری در مقصد مذکور در بیمه نامه .
(2/1/8)- به مجرد تحویل کالا به هر انبار یا محل نگهداری دیگر که بیمه گذار قبل از ورود کالا یا همزمان با آن برای انبار کردن یا برای توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.
(3/1/8)- به مجرد انقضای 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.
(2/8)- هر گاه پس از تخلیه کالا از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کالا به قصد دیگری حمل شود, در این صورت بیمه طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
(3/8)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در فوق و مقررات بند 9 مندرج در زیر ) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه گذار , هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباری , ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است , دارای اعتبار خواهد بود.
9- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هر گاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا بنحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط 8 فوق , خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود مگر آنکه مراتب فورا" به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یکی از مهلتهای مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند:
(1/9)- تا زمانیکه کالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد, تا انقضاء مدت 60 روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر کدام زودتر واقع شود.
(2/9)- اگر کالا ظرف همان مدت 60 روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند 8 منقضی میشود.
10- تغییر سفر
هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گذار مراتب را فورا" به بیمه گر اعلام کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.
خسارات
11- نفع بیمه ای
(1/11)- برای جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت نفع بیمه ای داشته باشد.
(2/11)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.
12- هزینه حمل تا مقصد نهایی
هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی بغیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی که بطور معقول و متعارف برای تخلیه , نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای 4 , 5 , 6 , 7 در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر , غفلت , ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وی نمیگردد.
13- خسارت کلی فرضی
درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده , از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.
14- ارزش اضافی
(1/14)- اگر بیمه گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل کند, فرض میشود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبلغ بیمه شده , تعیین می شود.
ر وقوع خسارت بیمه گذار موظف ب ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیم شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
(2/14)-چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد،شرط زیر رعات خواهد شد:
فرض میشود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه گذار تحصیل شده است ،میباشدتعهد بیمه گرباتوجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه باجمع کل مبلغ بیمه شده خواهد بود.
درصورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدرک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
منافع حاصل از بیمه
15- عدم تعلق منافع
حمل کننده کالا و اشخاص دیگری که کالا بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات
16- وظایف بیمه گذار
بیمه گذار, کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(1/16)- هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.
(2/16)- امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل کنندگان , تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملا" حفظ کنند.
در مقابل , بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه , هزینه های متناسب و معقولی که بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید.
17- عدم اسقاط حق
اقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید , نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد.
اجتناب از تاخیر
18- سرعت در انجام وظایف
از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که درکنترل وی میباشد, باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
19- قانون و عرف
حکومت قانون و عرف کشور ایران
این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است.
*تذکر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای که تحت پوشش این بیمه میباشد , فورا" بیمه گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد.

 

 


شرایط بیمه گران کالا
مجموعه شرایط (B)
 


خطرات مشمول بیمه
1- خطرات بیمه شده
این بیمه خطرات زیر را (به جز موارد مندرج در بندهای 4 , 5 , 6 , 7 ) پوشش میدهد.
(1/1)- تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه که منطقا" مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
(1/1/1)- آتش سوزی یا انفجار.
(2/1/1)- بگل نشستن و زمینگیر شدن , برخورد با کف دریا , غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
(3/1/1)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی .
(4/1/1)- تصادم یا برخورد کشتی , شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب .
(5/1/1)- تخلیه کالا در بندر اضطراری .
(6/1/1)- زلزله , آتشفشان یا صاعقه .
(2/1)- تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد.
(1/2/1)- فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
(2/2/1)- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی .
(3/2/1)- ورود آب دریا, دریاچه یا رودخانه به کشتی , شناور , محفظه کالا , کانتینر , لیفت وان یا محل انبار.
(3/1)- تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.
2- خسارت همگانی
به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه های تجارت که بمنظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد.
3- مسئولیت مشترک در تصادم
در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم , مالک کالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه گذار تقبل مینماید که هرگاه مالک کشتی براساس شرط مذکور مطالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی بعهده گیرد.
استثنائات
4- موارد استثناء
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد:
(1/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
(2/4)- نشت و ریزش عادی , کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .
(3/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند(3/4 -) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز میگردد, به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد).
(4/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
(5/4)- تلف , آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند 2 ).
(6/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان , مدیران , اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها.
(7/4)- آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس.
(8/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند.
5- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی
(1/5)- این بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(1/1/5)- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی .
(2/1/5)- نامناسب بودن کشتی , کرجی , وسیله حمل , کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسائط مذکور اطلاع داشته باشند.
(2/5)- بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
6- استثناء خطر جنگ
از بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:
(1/6)- جنگ , جنگ داخلی , انقلاب , شورش , قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم .
(2/6)- توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.
(3/6)- مین , اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه .
7- استثناء خطر اعتصابات
این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(1/7)- عمل اعتصاب کنندگان , جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری , آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت میکنند.
(2/7)- اعتصاب , تعطیل محل کار , درگیریهای کارگری , آشوبها و یا اغتشاشات داخلی .
(3/7)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی .
8- مدت اعتبار بیمه
(1/8)- این بیمه از زمانیکه کالا انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترک مینماید , آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه مییابد و در یکی از حالات زیر , هر کدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیرد.
(1/1/8)- به مجرد تحویل کالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداری نهایی دیگری در مقصد مذکور در بیمه نامه .
(2/1/8)- به مجرد تحویل کالا به هر انبار یا محل نگهداری دیگر که بیمه گذار قبل از ورود کالا یا همزمان با آن برای انبار کردن یا برای توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.
(3/1/8)- به مجرد انقضای 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.
(2/8)- هر گاه پس از تخلیه کالا از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کالا به قصد دیگری حمل شود, در این صورت بیمه طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
(3/8)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در فوق و مقررات بند 9 مندرج در زیر ) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه گذار , هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباری , ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است , دارای اعتبار خواهد بود.
9- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هرگاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا بنحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط 8 فوق ), خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود مگر آنکه مراتب فورا" به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یکی از مهلتهای مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند:
(1/9)- تا زمانیکه کالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد, تا انقضاء مدت 60 روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر کدام زودتر واقع شود.
(2/9)- اگر کالا ظرف همان مدت 60 روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند 8 منقضی میشود.
10- تغییر سفر
هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گذار مراتب را فورا" به بیمه گر اعلام کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.
خسارات
11- نفع بیمه ای
(1/11)- برای جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت نفع بیمه ای داشته باشد.
(2/11)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.
12- هزینه حمل تا مقصد نهایی
هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در یندر یا محلی بغیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی که بطور معقول و متعارف برای تخلیه , نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیم گذار ح شده است را جبران خواهد مود.
مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای 4 , 5 , 6 , 7 در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه هی ناش از تقصیر , غفلت , ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وی نمیگردد.
13- خسارت کلی فرضی
درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده , از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.
14- ارزش اضافی
(1/14)- اگر بیمه گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل کند, فرض میشود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده , تعیین میشود , در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
(2/14)- چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد , شرط زیر رعایت خواهد شد:
فرض میشود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه گذار تحصیل شده است , میباشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده , خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
منافع حاصل از بیمه
15-عدم تعلق منافع
حمل کننده کالا و اشخاص دیگری که کالا بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات

-16 وظایف بیمه گذار
بیمه گذار, کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(1/16)- هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.
(2/16)- امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل کنندگان , تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملا" حفظ کنند.
در مقابل , بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه , هزینه های متناسب و معقولی که بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید.
17- عدم اسقاط حق
اقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید , نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد.
اجتناب از تاخیر
18- سرعت در انجام وظایف
از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که درکنترل وی میباشد, باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
19- قانون و عرف
حکومت قانون و عرف کشور ایران
این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است.
*تذکر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای که تحت پوشش این بیمه میباشد , فورا" بیمه گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد.
 


شرایط بیمه گران کالا
مجموعه شرایط (C)
 


خطرات مشمول بیمه
1- خطرات بیمه شده
این بیمه خطرات زیر را (به جز موارد مندرج در بندهای 4 , 5 , 6 , 7 ) پوشش میدهد.
(1/1)- تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه که منطقا" مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
(1/1/1)- آتش سوزی یا انفجار.
(2/1/1)- بگل نشستن و زمینگیر شدن , برخورد با کف دریا , غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
(3/1/1)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی .
(4/1/1)- تصادم یا برخورد کشتی , شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب .
(5/1/1)- تخلیه کالا در بندر اضطراری .
(2/1)- تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد.
(1/2/1)- فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
(2/2/1)- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.
2- خسارت همگانی
به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات که بمنظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود مشروط بر اینکه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد.
3- مسئولیت مشترک در تصادم
در صورتی که به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم , مالک کالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه گذار تقبل مینماید که هرگاه مالک کشتی براساس شرط مذکور مطالبه زیان کند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی بعهده گیرد.
استثنائات
4- موارد استثناء
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد:
(1/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
(2/4)- نشت و ریزش عادی , کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .
(3/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند(3/4 -) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز میگردد, به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد).
(4/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
(5/4)- تلف , آسیب یا هزینه ایکه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند 2 ).
(6/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان , مدیران , اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها.
(7/4)- آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس.
(8/4)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند.
5- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی
(1/5)- این بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(1/1/5)- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی .
(2/1/5)- نامناسب بودن کشتی , کرجی , وسیله حمل , کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسائط مذکور اطلاع داشته باشند.
(2/5)- بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
6- استثناء خطر جنگ
از بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:
(1/6)- جنگ , جنگ داخلی , انقلاب , شورش , قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم .
(2/6)- توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.
(3/6)- مین , اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه .
7- استثناء خطر اعتصابات
این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(1/7)- عمل اعتصاب کنندگان , جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری , آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت میکنند.
(2/7)- اعتصاب , تعطیل محل کار , درگیریهای کارگری , آشوبها و یا اغتشاشات داخلی .
(3/7)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی .
8- مدت اعتبار بیمه
(1/8)- این بیمه از زمانیکه کالا انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترک مینماید , آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه مییابد و در یکی از حالات زیر , هر کدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیرد.
(1/1/8)- به مجرد تحویل کالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداری نهایی دیگری در مقصد مذکور در بیمه نامه .
(2/1/8)- به مجرد تحویل کالا به هر انبار یا محل نگهداری دیگر که بیمه گذار قبل از ورود کالا یا همزمان با آن برای انبار کردن یا برای توزیع کردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.
(3/1/8)- به مجرد انقضای 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.
(2/8)- هر گاه پس از تخلیه کالا از کشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری حمل شود, در این صورت بیمه طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
(3/8)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در فوق و مقررات بند 9 مندرج در زیر ) در صورت تاخیر خارج از اختبار بیمه گذار , هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباری , ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است , دارای اعتبار خواهد بود.
9- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هر گاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا بنحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط 8 فوق ), خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود مگر آنکه مراتب فورا" به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یکی از مهلتهای مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند:
(1/9)- تا زمانیکه کالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد, تا انقضاء مدت 60 روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر کدام زودتر واقع شود.
(2/9)- اگر کالا ظرف همان مدت 60 روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند 8 منقضی میشود.
10- تغییر سفر
هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینکه بیمه گذار مراتب را فورا" به بیمه گر اعلام کند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.
خسارات
11- نفع بیمه ای
(1/11)- برای جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خارت نفع مه ای داشته باشد.
(2/11)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی ز خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاه باشد مگر آنکه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.
12- هزینه حمل تا مقصد نهایی
هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در یندر یا محلی بغیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی که بطور معقول و متعارف برای تخلیه , نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای 4 , 5 , 6 , 7 در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر , غفلت , ورشکستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا کارکنان وی نمیگردد.
13- خسارت کلی فرضی
درخواست خسارت بعنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده , از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.
14- ارزش اضافی
(1/14)- اگر بیمه گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل کند, فرض میشود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با کل مبالغ بیمه شده , تعیین میشود , در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
(2/14)- چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد , شرط زیر رعایت خواهد شد:
فرض میشود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و کلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه گذار تحصیل شده است , میباشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده , خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
منافع حاصل از بیمه
15- عدم تعلق منافع
حمل کننده کالا و اشخاص دیگری که کالا بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات
16- وظایف بیمه گذار
بیمه گذار, کارکنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(1/16)- هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.
(2/16)- امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل کنندگان , تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملا" حفظ کنند.
در مقابل , بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه , هزینه های متناسب و معقولی که بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید.
17- عدم اسقاط حق
اقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید , نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد.
اجتناب از تاخیر
18- سرعت در انجام وظایف
از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که درکنترل وی میباشد, باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
19- قانون و عرف حکومت قانون و عرف کشور ایران
این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است.
*تذکر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای که تحت پوشش این بیمه میباشد , فورا" بیمه گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد.