فهرست کنترل کننده اعتبار اسنادی

فهرست کنترل کننده اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی معمولاً به عنوان یک سند بین­المللی تعهدآور و مشروط است که به موجب آن وارد کننده موظف به پرداخت بهای کالا و صادر کننده موظف به تحویل کالا بر اساس مفاد قرداد فی­مابین می­باشد(As per Contract) که موجب قیود و شروط قرارداد هم در ماده Terms of Condition ذکر می گردد که البته بر حسب قراردادهای کالا یا ماشین آلات و یا خدمات مندرج درمفاد آن متفاوت خواهدبود.
متن زیریک نمونه از اعتبار اسنادی(L/C) به صورت کدهای سوفیت است

27-تعداد نسخ اعتبار: یک نسخه
A 40ــ نوع اعتبار اسنادی: غیر قابل فسخ و قابل انتقال یا غیر قابل انتقال
20‌ــ شماره اعتبار اسنادی: ................
C31ــ تاریخ صدور: روز/ماه/سال
D31ــ تاریخ سررسید(مهلت)و مکان انقضاء:روز/ماه/سال در روی پیشخوان بانک گشاینده
50 ــ متقاضی(وارد کننده): نام و آدرس کامل
59‌ ــ ذینفع(صادر کننده): نام و آدرس کامل
B32ــ نوع ارز و مقدار آن: دلارــ یوروــ پوند به مبلغ...
A39ــ میزان نوسان کمی یا زیادی مبلغ اعتبار:%10+
A41ــ نوع پرداخت وجه اعتبار و بانک معامله کننده اسناد(که به فروشنده پول خواهد داد) :بانک..........
P43ــ حمل به دفعات : مجاز است/مجاز نیست
T43ــ حمل چند سره: مجاز است/مجاز نیست
A44ــ تحویل به عرشه.................../ارسال به.............../دریافت در............./از............
B 44ــ جهت حمل به: کشور........................
C44ــ آخرین مهلت حمل: روز......./ماه......./سال........
A45ــ توضیح فنی کالا یا خدمات
A 46ــ اسناد حمل ضروری
1-یک مجموعه کامل بارنامه دریایی بلامعارض(از جمله دو نسخه غیر قابل انتقال) به حواله کرد بانک صادرات ایران به صورت پس کرایه در مقصد و طرف ابلاغ شونده که متقاضی اعتبار است.

2- گواهی مبدأ صادره توسط اتاق بازرگانی یک نسخه اصل و ...... نسخه کپی که گواهی دهد که کالا دارای مبدأ ............ است.

1- لیست بسته بندی 1 نسخه اصل و 3 نسخه کپی
2- صورت حساب امضا شده1 نسخه اصل و 3 نسخه کپی که گواهی دهد که کالا دارای مبدأ .......... است.
3-گواهی نامه جداگانه­ای از شرکت حمل و نقل یا نمایندگیش که نشان دهد محموله با کشتی جوان­تر 15 سال( طبق شرایط و قیود سازمان رده بندی انگلستان) یا انجمن کشتیرانی کنفرانس حمل خواهد شد.
4- گواهی نامه جداگانه­ای از شرکت حمل و نقل یا نمایندگیش که نشان دهد این کشتی از نظر مقامات کشورهای عربی مجاز است که در بنادر عربی پهلوگیری نماید.
5-اخذ پوشش بیمه­ای از شرکت­های ایرانی خواهد بود. ضمناً اعلامیه حمل با داشتن شماره اعتبار، علائم بار،مقدار کالا، نام کشتی و قیمت کل محموله به شرکت بیمه­گر ارسال خواهد شد و همچنین چنین سندی به همراه اسناد حمل ضمیمه خواهد شد.
6-محموله مورد نظر توسط شرکت بیمه­ای.............. مورد بازرسی فنی قرار گرفته و گواهینامه بیمه­گر نشان دهنده کیفیت و کمیت بوده و موید مطابق بودن این کالا با شرایط اعتبار می­باشد. چنین گواهینامه­ای در یک نسخه اصل و 2 نسخه کپی خواهد بود. هزینه بازرسی توسط ذینفع(فروشنده) پرداخت می­گردد.
هنگامی که اعتبار اسنادی توسط بانک فروشنده دریافت می­شودچه نکات مهمی را باید در نظر گرفت :

هر چند که اعتبارات اسنادی(documentary letter of credit) توسط بانک ابلاغ کننده به دقت بازرسی می­گردد، همانگونه که وظایف بانک در مواد 7و12 آورده شده است، ولی بانک ابلاغ کننده نمی­تواند در خصوص مواد پنجگانه ذیل قضاوت کرده، تعیین تکلیف نماید.

منبع : سایت استاد دکتر احمدی