بیمه نامه های F.P.A Free From particular Average

بیمه نامه های F.P.A  Free From particular Average

استفاده بیمه گذار از هریک از شرایط سه گانه ، پوشش بیمه ای محدود به خطرهای مذکور در بیمه نامه ها نخواهد بود، بلکه بیمه گر و بیمه گذار با توافق قبلی و یا درج در شرایط خصوصی بیمه نامه ،قادرند که تعهدات خود را تعدیل (کاهش ، یا اضافه ) کنند. مثلا در بیمه نامه های W.A)) می توان خسارات ناشی از شکست ، ریزش ، چنگ ، نشت را هم اضافه کرد و یا با پرداخت حق بیمه اضافی فرانشیز خسارت جزئی را ازبیمه نامه حذف کرد.
قبل از بیان شرایط F.P.A به بحث اختصاری در مورد زبان همگانی General average می پردازیم. بطوری که قبلاً بیان شد از زمان های گذشته در انگاستان، قاعده ای ایجاد کردند که بموجب آن اگر کشتی در سفر دریایی دچار خطر می شد و قسمتی از بارهای آن برای نجات کشتی و برای حفظ بقیه اموال به دریا ریخته شود زیان پرتاب شده به دریا و هم چنین کشتی را بایستی صاحبان کالاهای نجات یافته به نسبت بپردازند، این قاعده در طول زمان باقی ماند و اصطلاح حقوق دریایی انگلیس General average و به فرانسه Avarie grosse معروف است، طرز برآوردخسارت و سرشکن کردن بین صاحبان کالای نجات یافته برحسب عرف حمل و نقل دریایی انجام می شود، این قواعد پراکنده بود تا اینکه یک قرارداد بین المللی در سال 1860 آن را تدوین کرد و بنام قرارداد York Boles معروف گردید و سپس در کنفرانس بین المللی 1890 در لیورپول به طبع رسید و معروف به قواعد York ant werp شد و بصورت مجموعه ای درآمد و بالاخره آخرین بار در سال 1949 با اصلاحاتی که در آن بعمل آمد فقط بنام قواعد York ant werp سال 1950 معروف و مورد قبول کشورهای دارای تجربه تجارتی است.
اصطلاح F.P.A (  Free From particular Average  (به این معنا ومفهوم است که بیمه گر خسارات در تعهد خود را بدون پرداخت خسارت خصوصی و یا خاص می پردازد. دراین نوع پوشش بیمه ای ، تعهدات بیمه گر از زمان خروج کالا از انبار و یا اسکله محل بارگیری کالا که دربیمه نامه به آن اشاره شده است آغاز می شود و تا زمان تخلیه کالا در بندر مقصد و یا انبار بیمه گذار ادامه خواهد داشت . در این پوشش بیمه ای ، بیمه گر متعهد پرداخت خسارات خصوصی (خسارت جزء)نیست مگراین که این گونه خسارات ناشی از حادثه وسیله نقلیه ، یعنی آتش گرفتن ، غرق شدن ، تصادم ویا به گل نشستن شناور باشد

خساراتی که در بیمه نامه F.P.A مورد تعهد بیمه گر است:
در این پوشش بیمه ای ، بیمه گر متعهد پرداخت خساراتی به شرح زیر است .
1- از بین رفتن کلی کالای مورد بیمه (واقعی و فرضی ) به طوری که بیمه گذار از دریافت کالای خودمحروم بماند، که این خسارت می تواند ناشی از حادثه وسیله نقلیه و یا شناور باشد.
2-.از بین رفتن و تلف بخش معینی از کالا، در صورتی که مورد بیمه از چندین قسمت مختلف ترکیب شده باشد و تمامی یک بخش و یا قسمتی از آن از بین برود، بدون درنظر گرفتن این که برای آن قسمت خسارت دیده سرمایه بیمه ای معین منظور شده و یا نشده باشد.
3- از بین رفتن یک صندوق ، پالت و یا نگله در طول زمان بارگیری ، تخلیه و یا انتقال محموله ازشناوری به شناور دیگر.
4-پرداخت خسارات مستقیم ایجاد شده ناشی از زیان همگانی (تفدیه زیان همگانی)
5-پرداخت تعهدات ایجاد شده ناشی از زیان همگانی .
6-کلیه هزینه های مربوط به نجات کالا 
7-هزینه های خاص ، چنانچه پرداخت این هزینه ها به موجب بیمه نامه قابل پرداخت بوده و در تعهد بیمه گر باشد.
8-پرداخت هزینه هایی که برای جلوگیری از خسارت و یا توسعه خسارت انجام می شود.
9-کلیه خسارات ناشی از زیان اختصاصی به علت غرق ، آتش سوزی ، به گل نشستن ، انفجار، تصادم شناور با اسکله ، صخره ، قطعات شناور یخ و یا تخلیه اضطراری کالا که در نتیجه یکی از خطرات مذکوردر این بند و در بندر پناه (17) (بندر بین راه ) انجام شده باشد.

در بیمه نامه FPA خسارات زیر خارج از تعهد بیمه گر است و استثنا شده است .
* خسارات جزئی (زیان اختصاصی ) به جز مواردی که در بالا ذکر شد. 
* خسارت ناشی از تقصیر و اعمال خلاف بیمه گذار.
* عدم تحویل یا کسری کالا.
* خسارت ناشی از تاخیر در حمل و لو اینکه تاخیر بعلت یکی از خطرات مورد تعهد صورت گرفته باشد.
* خسارت ناشی از عیب ذاتی و طبیعی مورد بیمه شده.
* خسارتی که در حد متعارف و معمول به مورد بیمه وارد شود و ارتباط به حادثه ندارد مانند سر خالی شدن ظرف و کسر شدن وزن ناشی از تبخیر و مانند آن.
* خسارت حشره زدگی.
* خسارت ناشی از آب شیرین.
* خسارتی که مستقیماً از خطرات مورد تعهد نباشد مانند : شکست ، خسارت ناشی از انبار کردن نادرست کالا و نظایر آن.
* خسارتی که مستقیماً بر اساس جنگ ، اعتصاب ، شورش و اغتشاشات داخلی بوجود آمده باشد.