بیمه باربری با شرایط B

بیمه باربری با شرایط   B

در بیمه با شرایط B بیمه گر متعهد جبران خسارتهایی است که در نتیجه بروز حوادث معینی که در مجموعه شرایط B نام برده شده است به وجود آید.
خطرهای بیمه شده :
1-آتش سوزی یا انفجار
2-به گل نشستن و زمین گیرشدن ، برخورد با کف دریا،غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
3-واژگون شدن یاازخط خارج شدن وسیله حمل زمینی .
4- تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب .
5-تخلیه کالا در بندر اضط راری .
6- زلزله ، آتشفشان یا صاعقه .


1 - از بین رفتن یا آسیب دیدگی مورد بیمه در صورتی که مطلقا ناشی از یکی از از امور زیر باشد:
- آتش سوزی یا انفجار.
- به گل نشستن، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
- واژگون شدن یا از راه و یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.
- تصادف شدید یا برخورد کشتی، شناور و یا هروسیله حمل دیگر با هرجسم - خارجی به غیر از آب.
- تخلیه کالا در بندر اضطراری.
- زلزله، آتشفشان و صاعقه.

2 - زیان یا آسیب وارده به کالای بیمه شده که علت آن یکی از امور زیر باشد:
- فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی.
- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.
- ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، وسیله بالا بردن کالا (لیفت وان) یا محل انبار.
- از بین رفتن کامل هربسته کالا در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هربسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.

 

خسارت همگانی و مسئولیت مشترک درتصادم بشرح مندرج درشرایط A
استثنائات : علاوه براستثنائات یاد شده درشرایط A ، درشرایط B آسیب عمدی یاتخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی ازآن توام با سوء نیت از طرف هر کس ، نیز استثناء می باشد.